losalvaren

Losalvaren

The Language of Losalvaren

Natively known as: lyoshalfaren /ˌljoʃælˈfaren/

…and he stood holding his hat and turned his wet face to the wind…
och e̊ tsáv̈ wayr̈a utsen koen och ár̈ácha se tsáv̈ theb ea ur̈en
Pronunciation: /oʧ ɛ ʦɑβ ˈweɪ̯ʀa ˈuʦen ˈkoen oʧ ɑˈʀɑʧa se ʦɑβ θeb ˈea ˈuʀen/
Losalvaren word order: and he his hat holding stood and the wind to his wet face turned
otoserif”>lyoshalfaren /ˌljoʃælˈfaren/
…and he stood holding his hat and turned his wet face to the wind…
och e̊ tsáv̈ wayr̈a utsen koen och ár̈ácha se tsáv̈ theb ea ur̈en
Pronunciation: /oʧ ɛ ʦɑβ ˈweɪ̯ʀa ˈuʦen ˈkoen oʧ ɑˈʀɑʧa se ʦɑβ θeb ˈea ˈuʀen/
Losalvaren word order: and he his hat holding stood and the wind to his wet face turned
Note: Vulgar’s Smart Translator can currently only translate particular kinds of sentences. If it can’t translate the sentence, you can turn off the Smart Translation and manually attach the correct affixes to the words in the sentence. Use underscore to hook compound words, e.g. show_up for “show up” (as in “attend”) and not “show” + “up”. This is also required for different senses of a word: letter_(of_an_alphabet) vs letter_(written_document).

Sentence:

edlie v̈aya
/eˈdlie ˈβeɪ̯a/

Gloss:

edlie v̈aya
bell-NOM:Nbell-nominative noun tower-NOM:Ntower-nominative noun

Affixes:

Derivational: ACT.OF | ADVERB | AUG | DIM | DOER | HAVING.QUALITY.OF | NOUN.TO.VERB | OPPOSITE | PLACE.OF | PRODUCT.OF | QUALITY.OF.BEING | RELATING.TO | RESULT.OF.DOING | TENDING.TO | TO.MAKE | nf | nm | v
Nouns: ACC:N | F.DEF.PL:N | F.DEF.SG:N | F.INDEF.PL:N | F.INDEF.SG:N | GEN:N | M.DEF.PL:N | M.DEF.SG:N | M.INDEF.PL:N | M.INDEF.SG:N | NOM:N
Verbs: FUT:V | HAB:V | PRF:V | PROG:V | PRS:V | PST:V | REM:V

Grammatical words:

Pronouns: ACC.1.PL:PRON | ACC.1.SG:PRON | ACC.2.PL:PRON | ACC.2.SG:PRON | ACC.3.PL.F:PRON | ACC.3.PL.M:PRON | ACC.3.SG.F:PRON | ACC.3.SG.M:PRON | GEN.1.PL:PRON | GEN.1.SG:PRON | GEN.2.PL:PRON | GEN.2.SG:PRON | GEN.3.PL.F:PRON | GEN.3.PL.M:PRON | GEN.3.SG.F:PRON | GEN.3.SG.M:PRON | NOM.1.PL:PRON | NOM.1.SG:PRON | NOM.2.PL:PRON | NOM.2.SG:PRON | NOM.3.PL.F:PRON | NOM.3.PL.M:PRON | NOM.3.SG.F:PRON | NOM.3.SG.M:PRON
Determiners: 1.PL:DET | 1.SG:DET | 2.PL:DET | 2.SG:DET | 3.PL.F:DET | 3.PL.M:DET | 3.SG.F:DET | 3.SG.M:DET

Spelling & Phonology

Consonant inventory: b d f j k l m n s t v w ɳ ɹ ʀ ʃ ʒ ʥ ʦ ʧ β θ

Click IPA symbols for audio

↓Manner/Place→ BilabialLabiodentalDentalAlveolarPalato-alveolarRetroflexAlveolo-palatalPalatalVelarUvular
Nasalmnɳ
Stopbt dk
Affricateʦʧʥ
Fricativeβf vθsʃ ʒ
Approximantɹj
Trillʀ
Lateral approximantl

Co-articulated phonemes

↓Manner/Place→ Labial-velar
Approximantw

Vowel inventory: aɪ̯ e eɪ̯ i o u æ ɑ ɔɪ̯ ə ɛ

Diphthongs: aɪ̯ eɪ̯ ɔɪ̯

FrontCentralBack
Highiu
High-mideo
Midə
Low-midɛ
Near-lowæ
Lowɑ
Syllable structure: (C)V(C)
Stress pattern: Penultimate — stress is on the second last syllable
Word initial consonants: b d f j k l n s t v w ɳ ɹ ʀ ʃ ʥ ʦ β θ
Mid-word consonants: b bd bv bw bʃ d df dj dl dm dn dt dv dw dɹ f fl fn ft fw fɹ j jb jf jk jn jt jv k kb kf kj kk kl kn kw kɹ l ld lf lj ll ln lv lɹ lʃ lʒ m mb md mf ms mt mw mʃ mʥ mʦ n nb nd nf nj nk ns nt nw nɹ nʃ nʦ s sd sf sn ss st sɹ sθ t td tf tk tl tn ts tv tɹ tʃ tʧ v vj vɹ w wb wd wl wm ws wʃ ɳ ɹ ɹd ɹk ɹt ɹv ɹw ɹʒ ɹʧ ʀ ʃ ʃb ʃm ʃs ʃv ʃʧ ʒ ʒb ʒd ʒj ʒl ʒm ʒn ʥ ʦ ʦl ʦt ʧ ʧf ʧk ʧl β θ θd θf θl θm θw θɹ
Word final consonants: b d f k m n t v ɳ ɹ ʀ ʒ ʥ ʦ ʧ β θ
Phonological changes (in order of application):

 • w → f / #_
 • k → ∅ / V_V
 • t → l / _V
 • o → ∅ / u_
 • n → ɲ / _{ʃ,ʒ}
 • t → r / _V
 • k → x / V_V
Spelling rules:

PronunciationSpelling
aɪ̯ ie
eɪ̯ ay
æ a
ɔɪ̯ oi
ɛ
ə
ɑ
j y
ɳ
ɹ r
ʃ sh
ʒ z
ʥ j
ʦ ts
ʧ ch
θ th
β
ʀ
◌̯

Grammar

Main word order: Subject (Prepositional phrase) Object Verb. “Mary opened the door with a key” turns into Mary with a key the door opened.
Adjective order: Adjectives are positioned before the noun.
Adposition: postpositions

Nouns

Nouns have three cases:

 • Nominative is the doer of a verb: dog bites man.
 • Accusative is the done-to of a verb: man bites dog.
 • Genitive is the possessor of something: dog’s tail hits man.
Nominative No affix
våka /ˈvəka/
dog (doing the verb)
Accusative Suffix -i
våkai /vəˈkai/
(verb done to) dog
Genitive Suffix -u
våkau /vəˈkau/
dogʼs


Singular

Masculine Feminine
Definite Suffix -oɹ
dueor /duˈeoɹ/
the man
Suffix -ək
uchaåk /uˈʧaək/
the woman
Indefinite Suffix -ə
dueå /duˈeə/
a man
Suffix -ɑ
uchaá /uˈʧaɑ/
a woman

Plural

Masculine Feminine
Definite Suffix -æ
duea /duˈeæ/
the men
If ends with vowel: Suffix -d
Else: Suffix -æd

uchad /ˈuʧad/
the women
Indefinite Suffix -u
dueu /duˈeu/
some men
Suffix -əʀ
uchaår̈ /uˈʧaəʀ/
some women


Articles

Losalvaren encodes definite article ‘the’, and indefinite article ‘a’ in noun affixes. See Noun section.

Pronouns

Nominative Accusative Genitive
1st singular yen /jen/
I
jád /ʥɑd/
me
/ə/
mine
2nd singular i /i/
you
set /set/
you
rir̈ /ɹiʀ/
yours
3rd singular masc /ɛ/
he, it
tu /tu/
him, it
bu /bu/
his, its
3rd singular fem ayt /eɪ̯t/
she, it
oik /ɔɪ̯k/
her, it
yå /jə/
hers, its
1st plural rub /ɹub/
we
ruk /ɹuk/
us
ayz /eɪ̯ʒ/
ours
2nd plural áz /ɑʒ/
you all
son /son/
you all
fa /fæ/
yours (pl)
3rd plural masc vå /və/
they (masc)
rum /ɹum/
them (masc)
oith /ɔɪ̯θ/
theirs (masc)
3rd plural fem or /oɹ/
they (fem)
tá /tɑ/
them (fem)
a /æ/
theirs (fem)


Possessive determiners

1st singular oz /oʒ/
my
2nd singular bayts /beɪ̯ʦ/
your
3rd singular masc tsáv̈ /ʦɑβ/
his
3rd singular fem nod /nod/
her
1st plural boi /bɔɪ̯/
our
2nd plural fa /fæ/
your (pl)
3rd plural masc uk /uk/
their (masc)
3rd plural fem yam /jæm/
their (fem)


Verbs

Present No affix
aren /ˈæɹen/
learn
Past Suffix -uv
arenuv /æˈɹenuv/
learned
Remote past Suffix -ɑ
arená /æˈɹenɑ/
learned (long ago)


Losalvaren uses a standalone particle word for future tense:

Future Particle before the verb: teɪ̯t –
tayt aren /teɪ̯t ˈæɹen/
will learnProgressive aspect

The ‘progressive’ aspect refers to actions that are happening at the time of speaking, such as I am learning.

Losalvaren uses an affix for progressive:

Progressive If ends with vowel: Suffix -k
Else: Suffix -eɪ̯k

arenayk /æˈɹeneɪ̯k/
is learning


Habitual aspect

The ‘habitual’ aspect refers to actions that happen habitually, such as I learn (something new every day), as opposed to actions that happen once (I learned something).

Losalvaren uses a standalone particle word for habitual:

Habitual Particle before the verb: sek –
sek aren /sek ˈæɹen/
learnsPerfect aspect

The perfect aspect in English is exemplified in ‘I have read this book’, which expresses an event that took place before the time spoken but which has an effect on or is in some way still relevant to the present.

Losalvaren uses an affix for the perfect aspect:

Perfect If ends with vowel: Suffix -d
Else: Suffix -ɛd

arene̊d /æˈɹenɛd/
have learned


Numbers

Losalvaren has a base-10 number system:

1 – ud
2 – fa
3 – or
4 – oj
5 – ye̊
6 – r̈ie
7 – uṇ
8 – ok
9 – vor
10 – omshev̈
11 – ud och omshev̈ “one and ten”
100 – ud ir̈ “one hundred”
101 – ud ir̈ och ud “one hundred and one”
200 – fa ir̈
1000 – ud ie “one thousand”

Derivational morphology

Adjective → adverb = Suffix -e
Adjective → noun (the quality of being [adj]) = Suffix -ʥe
Adjective → verb (to make something [adj]) = Suffix -aɪ̯
Noun → adjective (having the quality of [noun]) = Suffix -as
Noun → adjective relating to noun (e.g. economy → economic) = Particle before the undefined: an –
Noun to verb = If ends with vowel: Suffix -f
Else: Suffix -ef

Verb → adjective (result of doing [verb]) = If ends with vowel: Suffix -n
Else: Suffix -en

Tending to = Suffix -i
Verb → noun (the act of [verb]) = Suffix -ɔɪ̯t
Verb → noun that verb produces (e.g. know → knowledge) = If ends with vowel: Suffix -ʥ
Else: Suffix -æʥ

One who [verb]s (e.g. paint → painter) = Suffix -uʧ
Place of (e.g. wine → winery) = Suffix -dur
Diminutive = If ends with vowel: Suffix -k
Else: Suffix -uk

Augmentative = If ends with vowel: Suffix -θ
Else: Suffix -iθ

Opposite = If ends with vowel: Suffix -m
Else: Suffix -em

Losalvaren – English Dictionary

Key: spelling /pronunciation/ part of speech. definition(s)

adj. adjective | adv. adverb | art. article | conj. conjunction | det. determiner | interj. interjection | n. noun | nf. feminine noun | nm. masculine noun | num. numeral | prep. preposition | pron. pronoun | v. verb

 • a /æ/ prep. with (using)
 • a /æ/ pron. theirs (fem)
 • /ɑ/ adj. clear, transparent
 • /ə/ prep. for (the purpose of)
 • /ə/ pron. mine
 • aa /ˈæa/ nf. ground
 • áa /ˈɑa/ nf. dream, fantasy
 • áa /ˈɑa/ v. dream
 • åa /ˈəa/ nf. mother
 • åáe /əˈɑe/ nm. scrap
 • ába /ˈɑba/ nf. silence
 • åba /ˈəba/ nf. lunch
 • ábaas /ɑˈbaas/ adj. silent
 • ábdua /ɑbˈdua/ nf. airlock
 • abe /ˈæbe/ nm. stomach, gut
 • ábe /ˈɑbe/ nm. belt
 • åbe /ˈəbe/ nm. route
 • aben /ˈæben/ v. release, let go, let out, dismiss
 • åben /ˈəben/ v. pant
 • åbiee /əˈbaɪ̯e/ nm. affection
 • ábieen /ɑˈbaɪ̯en/ v. spin, swirl
 • ábien /ɑˈbien/ v. reduce
 • ábuen /ɑˈbuen/ v. fly, glide
 • ábuenoit /ˌɑbuˈenɔɪ̯t/ nf. flight
 • ábva /ˈɑbvæ/ conj. until
 • ábváe /ɑbˈvɑe/ nm. counter (flat, elevated surface)
 • ábvoinotse /ˌɑbvɔɪ̯ˈnoʦe/ nm. security
 • ábvu /ˈɑbvu/ adj. elite
 • ábwets /ˈɑbweʦ/ adj. native
 • ábwe̊ve /ɑˈbwɛve/ nm. trial
 • ách /ɑʧ/ adj. empty, hollow
 • ácha /ˈɑʧa/ nf. insight
 • ache /ˈæʧe/ nm. temperature
 • áche /ˈɑʧe/ nm. tray, platter
 • åche /ˈəʧe/ nm. bird, penis
 • achen /ˈæʧen/ v. suspect, estimate
 • áchen /ˈɑʧen/ v. seduce, lure
 • åchen /ˈəʧen/ v. plant, bury, embed
 • achenen /æˈʧenen/ adj. suspicious
 • ad /æd/ adj. possible, plausible
 • áde /ˈɑde/ nm. circuit
 • åde /ˈəde/ nm. book
 • ådedur /əˈdedur/ nm. library
 • ádee /ɑˈdee/ nm. plug
 • aden /ˈæden/ v. damage
 • åden /ˈəden/ v. march
 • adenaj /æˈdenæʥ/ nm. damage
 • adje /ˈædʥe/ nm. possibility
 • ádlu /ˈɑdlu/ adj. tangible
 • ádluen /ɑˈdluen/ v. consider, estimate
 • ádtuṇa /ɑdˈtuɳa/ nf. candy, vagina
 • ádwuze /ɑˈdwuʒe/ nm. citizen
 • ádyue /ɑˈdjue/ nm. strategy
 • ae /ˈæe/ nm. place, location, point, venue, address
 • áe /ˈɑe/ nm. back (of body), back (reverse side)
 • áe /ˈɑe/ adv. clearly
 • åe /ˈəe/ nm. area, region, territory
 • aen /ˈæen/ v. give, deliver, provide, cater, deposit, transfer
 • áen /ˈɑen/ v. make, produce, generate, develop, advance, evolve, create, compose, earn, induce, reap, evoke
 • åen /ˈəen/ v. ask, request, inquire
 • áenaj /ɑˈenæʥ/ nf. product
 • áendur /ɑˈendur/ nf. factory
 • áenoit /ɑˈenɔɪ̯t/ nm. development
 • af /æf/ adv. again
 • áf /ɑf/ num. trillion
 • åf /əf/ adj. alone
 • afa /ˈæfa/ nf. zombie
 • áfa /ˈɑfa/ nf. apology
 • åfa /ˈəfa/ nf. compliment
 • áfae /ɑˈfæe/ nm. jelly
 • åfaymboa /ˌəfeɪ̯mˈboa/ nf. spear, lance, pike
 • afe /ˈæfe/ nm. wound, trauma
 • afen /ˈæfen/ v. nod
 • áfen /ˈɑfen/ v. explore
 • åfen /ˈəfen/ v. set
 • åfláa /əˈflɑa/ nf. princess
 • áftoben /ɑfˈtoben/ v. scramble
 • áie /ˈɑaɪ̯/ v. clear
 • aja /ˈæʥa/ nf. compost, fertilizer
 • ája /ˈɑʥa/ nf. nova
 • åja /ˈəʥa/ nf. aunt
 • ájaywshaye /ˌɑʥeɪ̯wˈʃeɪ̯e/ nm. lawn
 • aje /ˈæʥe/ nm. climate, temperature
 • åje /ˈəʥe/ nm. merit
 • ajen /ˈæʥen/ v. scratch
 • åjen /ˈəʥen/ v. study
 • åjen /ˈəʥen/ nm. study
 • ak /æk/ det. much
 • åk /ək/ adj. blank, plain
 • aka /ˈæka/ nf. boat
 • áka /ˈɑka/ nf. alarm, siren
 • åka /ˈəka/ nf. grass, lawn
 • akauch /æˈkauʧ/ nm. sailor
 • ákboilve̊e /ˌɑkbɔɪ̯lˈvɛe/ nm. kind, type
 • ake /ˈæke/ nm. shape, structure, architecture, system, network, constellation
 • áke /ˈɑke/ nm. electron
 • åke /ˈəke/ nm. religion, cult
 • aken /ˈæken/ v. read
 • áken /ˈɑken/ v. be (exist), be (permanent state)
 • åken /ˈəken/ v. tread, step on
 • ákfetsen /ɑkˈfeʦen/ v. glance
 • áknucha /ɑkˈnuʧa/ nf. topic, theme, subject
 • áknufen /ɑkˈnufen/ v. pity
 • ákråchen /ɑˈkɹəʧen/ v. feel
 • ákråchenoit /ˌɑkɹəˈʧenɔɪ̯t/ nm. feeling
 • ákwe̊a /ɑˈkwɛa/ nf. hill, dune
 • ákye̊e /ɑˈkjɛe/ nm. therapy
 • álaysiva /ˌɑleɪ̯ˈsiva/ nf. service
 • álaysivaf /ˌɑleɪ̯ˈsivaf/ v. serve
 • álaysivafuch /ɑˌleɪ̯siˈvafuʧ/ nf. slave
 • áldia /ɑlˈdia/ nf. thrill
 • álfåa /ɑlˈfəa/ nf. basket
 • ålfáe /əlˈfɑe/ nm. bump
 • állea /ɑˈllea/ nf. attitude
 • álu /ˈɑlu/ adj. interior
 • ályaa /ɑˈljæa/ nf. niece
 • ålyaydnoch /əˈljeɪ̯dnoʧ/ adj. mere
 • am /æm/ adj. grave
 • ám /ɑm/ adj. nice
 • åm /əm/ adv. how
 • ama /ˈæma/ nf. list, column
 • áma /ˈɑma/ nf. reservoir
 • ámáv /ˈɑmɑv/ adj. thick, wide, broad
 • ámávje /ɑˈmɑvʥe/ nm. width
 • ámbáen /ɑmˈbɑen/ v. prefer, favor
 • ámboe /ɑmˈboe/ nm. figure, celebrity
 • ámboen /ɑmˈboen/ v. share, divide
 • ámdám /ˈɑmdɑm/ adj. depressed
 • amdur /ˈæmdur/ nm. graveyard
 • ame /ˈæme/ nm. fur
 • åme /ˈəme/ nm. car
 • amen /ˈæmen/ v. arrive, happen, reach
 • ámen /ˈɑmen/ v. play (have fun)
 • åmen /ˈəmen/ v. press, squeeze
 • amenoit /æˈmenɔɪ̯t/ nf. arrival
 • ámenuch /ɑˈmenuʧ/ nf. player
 • ámev̈a /ɑˈmeβa/ nf. oath
 • ámfuv /ˈɑmfuv/ adv. just, merely
 • ámiven /ɑˈmiven/ v. appeal
 • ámjuj /ˈɑmʥuʥ/ adj. urgent
 • åmoishvoien /ˌəmɔɪ̯ʃˈvɔɪ̯en/ v. deserve
 • ámshåv̈e /ɑmˈʃəβe/ nm. bastard
 • åmshoirdaye /ˌəmʃɔɪ̯ɹˈdeɪ̯e/ nm. con
 • ámtir̈e /ɑmˈtiʀe/ nm. armor
 • ámtsába /ɑmˈʦɑba/ nf. breast, chest
 • ámtsábach /ɑmˈʦɑbaʧ/ adj. buxom
 • ámtsate /ɑmˈʦæte/ nm. diaper
 • ámtset /ˈɑmʦet/ adj. middle
 • ámtset nothe /ˈɑmʦet ˈnoθe/ nf. midnight
 • ámtset uba /ˈɑmʦet ˈuba/ nm. middle class
 • ámtsuta /ɑmˈʦuta/ nf. counsel
 • ámwiṇa /ɑˈmwiɳa/ nf. comment
 • ámwiren /ɑˈmwiɹen/ v. multiply, reproduce
 • án /ɑn/ adj. fast, smart, intelligent, clever, wise
 • ån /ən/ prep. throughout
 • åṇ /əɳ/ adv. tomorrow
 • an åke /an ˈəke/ adj. religious
 • an átha /an ˈɑθa/ adj. political
 • an baybia /an beɪ̯ˈbia/ adj. industrial
 • an dutha /an ˈduθa/ adj. medical
 • an elzine /an elˈʒine/ adj. cultural
 • an iema /an ˈaɪ̯ma/ adj. national
 • an oima /an ˈɔɪ̯ma/ adj. economic
 • an oke /an ˈoke/ adj. legal
 • an oykia /an ojˈkia/ adj. natural
 • an ro /an ɹo/ adj. internal
 • an thåa /an ˈθəa/ adj. technological
 • an ua /an ˈua/ adj. oral
 • an uke /an ˈuke/ adj. personal
 • an ute /an ˈute/ adj. academic
 • an wifroa /an wiˈfɹoa/ adj. naval
 • an woie /an ˈwɔɪ̯e/ adj. logical
 • aṇa /ˈæɳa/ nf. whisker
 • áṇa /ˈɑɳa/ nf. post
 • åṇa /ˈəɳa/ nf. play (stage play)
 • ánåd /ˈɑnəd/ adj. stubborn
 • áṇám /ˈɑɳɑm/ adj. conscious
 • áṇan /ˈɑɳæn/ adj. weak
 • ánane /ɑˈnæne/ nm. sock
 • åndiea /ənˈdaɪ̯a/ nf. piece, member, item, segment
 • aṇe /ˈæɳe/ nm. pub
 • áne /ˈɑne/ nm. mystery
 • åne /ˈəne/ nm. diner
 • åṇe /ˈəɳe/ nm. anchor
 • anen /ˈænen/ v. defecate
 • ånen /ˈənen/ v. approach
 • åṇen /ˈəɳen/ v. buy, purchase
 • ániba /ɑˈniba/ nf. algorithm
 • ánite /ɑˈnite/ nm. stem
 • ånoizdanen /ˌənɔɪ̯ʒˈdænen/ v. inspire
 • ánrene /ɑˈnɹene/ nm. shrimp
 • ánse̊ /ˈɑnsɛ/ adj. antique
 • ánsien /ɑnˈsien/ v. love
 • ánsienuch /ˌɑnsiˈenuʧ/ nf. lover
 • ányie /ɑˈnjie/ nm. soul
 • ányue /ɑˈnjue/ nm. shade, shadow, umbrella
 • ár̈ /ɑʀ/ adv. almost
 • år̈ /əʀ/ adj. able, capable, ready
 • ar̈a /ˈæʀa/ nf. moon
 • ára /ˈɑɹa/ nf. priest
 • ár̈a /ˈɑʀa/ nf. verse
 • åra /ˈəɹa/ nf. germ, bacteria
 • år̈a /ˈəʀa/ nf. kink (sharp twist)
 • ár̈ácha /ɑˈʀɑʧa/ nf. wind
 • ar̈e /ˈæʀe/ nm. vine, flower
 • áre /ˈɑɹe/ nm. organ
 • åre /ˈəɹe/ nm. memory
 • år̈e /ˈəʀe/ nm. office
 • åref /ˈəɹef/ v. remember
 • aren /ˈæɹen/ v. learn
 • ar̈en /ˈæʀen/ v. erase
 • år̈en /ˈəʀen/ v. be (temporary state), be (located)
 • år̈iezen /əˈʀaɪ̯ʒen/ v. skim
 • áriten /ɑˈɹiten/ v. pick
 • år̈je /ˈəʀʥe/ nm. ability
 • ásåv̈ /ˈɑsəβ/ adj. cruel
 • ásfaa /ɑsˈfæa/ nf. worm
 • ásfua /ɑsˈfua/ nf. cannon, artillery
 • áshaten /ɑˈʃæten/ v. heal
 • åshbáa /əʃˈbɑa/ nf. posture
 • åshmáen /əʃˈmɑen/ v. ring
 • áshofen /ɑˈʃofen/ v. splash, spray
 • áshoivamen /ˌɑʃɔɪ̯ˈvæmen/ v. populate
 • áshoivamenaj /ɑˌʃɔɪ̯væˈmenæʥ/ nm. population
 • áshoivamenaj jar̈en /ɑˌʃɔɪ̯væˈmenæʥ ˈʥæʀen/ nf. census
 • áshvåe /ɑʃˈvəe/ nm. comb
 • ássáche /ɑsˈsɑʧe/ nm. rubble, debris
 • ásthatsen /ɑsˈθæʦen/ v. interact
 • ásthoch /ˈɑsθoʧ/ adj. pregnant
 • ásume /ɑˈsume/ nm. resource
 • åt /ət/ adj. fragile
 • åta /ˈəta/ nf. system
 • áte /ˈɑte/ nm. trivia
 • åte /ˈəte/ nm. fish
 • áte̊m /ˈɑtɛm/ adv. always, all the time
 • aten /ˈæten/ v. drive, ride
 • áten /ˈɑten/ v. hum
 • åten /ˈəten/ v. blow, kiss
 • atenuch /æˈtenuʧ/ nf. driver
 • átev̈en /ɑˈteβen/ v. paralyze
 • áteze /ɑˈteʒe/ nm. literature
 • áth /ɑθ/ adj. mature, ripe
 • átha /ˈɑθa/ nf. politics, diplomacy
 • áthauch /ɑˈθauʧ/ nf. politician
 • athe /ˈæθe/ nm. coal
 • áthe /ˈɑθe/ nm. park
 • åthe /ˈəθe/ nm. cove
 • åthen /ˈəθen/ v. complain
 • áthfoe /ɑθˈfoe/ nm. point
 • áthfuen /ɑθˈfuen/ v. take apart, dismantle
 • áthlu /ˈɑθlu/ adj ʃiʃe. grand
 • åtieyee /ˌətaɪ̯ˈjee/ nm. pump
 • átle̊e /ɑˈtlɛe/ nm. destiny, fate
 • átne̊ve /ɑtˈnɛve/ nm. bead
 • átone /ɑˈtone/ nm. urine
 • ats /æʦ/ v milkaʃ. mindfulness
 • åts /əʦ/ adv. so, very, really, therefore, thus
 • átsa /ˈɑʦa/ nf. ion
 • åtsa /ˈəʦa/ nf. laser
 • atse /ˈæʦe/ nm. tie, knot
 • åtse /ˈəʦe/ nm. cabinet, drawer
 • átse̊e /ɑtˈsɛe/ nm. salad
 • atsen /ˈæʦen/ v. carve
 • átsen /ˈɑʦen/ v. define
 • åtsen /ˈəʦen/ v. wake, wake up, get up
 • átse̊zen /ɑˈʦɛʒen/ v. erode
 • átsi /ˈɑtsi/ adj. wary
 • átslieben /ɑˈʦlaɪ̯ben/ v. lead, direct, conduct
 • átsliebenuch /ˌɑʦlaɪ̯ˈbenuʧ/ nm. leader
 • átsuen /ɑtˈsuen/ v. visit, attend, show up
 • átsuen /ɑtˈsuen/ nm. visit
 • átsuenuch /ˌɑtsuˈenuʧ/ nm. visitor
 • átuzen /ɑˈtuʒen/ v. could
 • av̈ /æβ/ adv. there
 • ava /ˈæva/ nf. card, badge
 • åva /ˈəva/ nf. pin
 • áv̈aa /ɑˈβæa/ nf. trailer
 • áv̈áe /ɑˈβɑe/ nm. battle
 • ave /ˈæve/ nm. material
 • av̈e /ˈæβe/ nm. underwear
 • áve /ˈɑve/ nm. hip
 • áv̈e /ˈɑβe/ nm. tuition
 • åve /ˈəve/ nm. surge
 • åv̈e /ˈəβe/ nm. skin, crust, leather
 • aven /ˈæven/ v. convict, sentence, punish
 • av̈en /ˈæβen/ v. retrieve, bring back, fetch
 • áv̈en /ˈɑβen/ v. stalk
 • åven /ˈəven/ v. lay
 • avenoit /æˈvenɔɪ̯t/ nf. conviction
 • ávime /ɑˈvime/ nm. ship
 • ávruta /ɑˈvɹuta/ nf. current
 • ávyeṇa /ɑˈvjeɳa/ nf. hardware
 • áwbieve /ɑwˈbaɪ̯ve/ nm. firearm
 • áwlåen /ɑˈwləen/ v. consolidate, incorporate
 • ay /eɪ̯/ adj. pretty
 • aya /ˈeɪ̯a/ nf. drug
 • ayadur /eɪ̯ˈadur/ nf. chemist
 • ayb /eɪ̯b/ adj. naked, nude
 • ayba /ˈeɪ̯ba/ nf. kitchen
 • ayba táke /ˈeɪ̯ba ˈtɑke/ nm. vegetable
 • aybea /eɪ̯ˈbea/ nf. ham
 • ayben /ˈeɪ̯ben/ v. hail
 • aychku /ˈeɪ̯ʧku/ adj. strict
 • ayd /eɪ̯d/ prep. by (using the means of), by (using a route)
 • ayda /ˈeɪ̯da/ nf. metropolis
 • ayde /ˈeɪ̯de/ nm. faith
 • ayden /ˈeɪ̯den/ v. tear, rip
 • aydie /eɪ̯ˈdie/ nm. alcohol, liquor
 • aydle /ˈeɪ̯dle/ adj. cool (fashionable), casual
 • aydmaben /eɪ̯dˈmæben/ v. haunt
 • aydwive /eɪ̯ˈdwive/ nm. apron
 • ayen /ˈeɪ̯en/ v. hurry
 • ayfa /ˈeɪ̯fa/ nf. leg
 • ayfe /ˈeɪ̯fe/ nm. east
 • ayfnae /eɪ̯fˈnæe/ nm. conference
 • ayftote /eɪ̯fˈtote/ nm. sketch
 • ayjen /ˈeɪ̯ʥen/ v. assume, presume, deduce
 • ayka /ˈeɪ̯ka/ nf. dairy
 • ayke /ˈeɪ̯ke/ nm. comfort
 • aykeas /eɪ̯ˈkeas/ adj. comfortable
 • aykfochen /eɪ̯kˈfoʧen/ v. manufacture
 • ayki /ˈeɪ̯ki/ det. few
 • aykrov̈ /ˈeɪ̯kɹoβ/ adj. immune
 • aykwu /ˈeɪ̯kwu/ adj. endangered
 • aylaymfitsen /ˌeɪ̯leɪ̯mˈfiʦen/ v. manage
 • aylaymfitsenuch /eɪ̯ˌleɪ̯mfiˈʦenuʧ/ nf. manager
 • ayldiea /eɪ̯lˈdaɪ̯a/ nf. angle, direction
 • aylieen /eɪ̯ˈlaɪ̯en/ v. sweat
 • aylien /eɪ̯ˈlien/ v. surpass, transcend, excel
 • ayma /ˈeɪ̯ma/ nf. tiger
 • aymboe /eɪ̯mˈboe/ nm. radius
 • ayme /ˈeɪ̯me/ nm. rail
 • aymen /ˈeɪ̯men/ v. decide, judge, choose
 • aymenoit /eɪ̯ˈmenɔɪ̯t/ nf. decision
 • aymsoken /eɪ̯mˈsoken/ v. linger
 • ayn /eɪ̯n/ adj. last, previous
 • ayṇa /ˈeɪ̯ɳa/ nf. hair (of head), hair (of body)
 • ayne /ˈeɪ̯ne/ nm. burger
 • ayne /ˈeɪ̯ne/ adv. previously
 • ayṇe /ˈeɪ̯ɳe/ nm. toddler
 • aynen /ˈeɪ̯nen/ v. scrub
 • aynsua /eɪ̯nˈsua/ nf. voice
 • aynwe̊ṇen /eɪ̯ˈnwɛɳen/ v. contaminate
 • áyoe /ɑˈjoe/ nm. rubber
 • ayr /eɪ̯ɹ/ adj. simple
 • ayre /ˈeɪ̯ɹe/ nm. curtain, veil
 • ayre /ˈeɪ̯ɹe/ adv. simply
 • ayr̈e /ˈeɪ̯ʀe/ nm. flake
 • ayr̈en /ˈeɪ̯ʀen/ v. skid
 • ayrzåen /eɪ̯ɹˈʒəen/ v. install
 • ayrzi /ˈeɪ̯ɹʒi/ adj. thermal
 • ayrzue /eɪ̯ɹˈʒue/ nm. closure
 • ayshbe̊ /ˈeɪ̯ʃbɛ/ adv. soon
 • aysse̊che /eɪ̯sˈsɛʧe/ nm. cube
 • ayt /eɪ̯t/ pron. she, it
 • ayta /ˈeɪ̯ta/ nf. priority
 • ayte /ˈeɪ̯te/ nm. equipment
 • áyte̊e /ɑjˈtɛe/ nm. link
 • áyte̊e /ɑjˈtɛe/ nf. reference
 • ayten /ˈeɪ̯ten/ v. prescribe
 • aytfáe /eɪ̯tˈfɑe/ nm. silicone
 • aythdezen /eɪ̯θˈdeʒen/ v. astonish
 • aythdize /eɪ̯θˈdiʒe/ nm. bubble
 • aythen /ˈeɪ̯θen/ v. blink
 • áytie /ɑjˈtie/ nm. wage, salary
 • aytkure /eɪ̯tˈkuɹe/ nm. angel
 • aytlietshåa /ˌeɪ̯tlaɪ̯tˈʃəa/ nf. scale (skin of reptiles)
 • ayts /eɪ̯ʦ/ adj. permanent
 • aytsa /ˈeɪ̯ʦa/ nf. meat
 • aytsen /ˈeɪ̯ʦen/ v. worry
 • aytsien /eɪ̯tˈsien/ v. tumble
 • aytslufe /eɪ̯ˈʦlufe/ nm. input
 • aytuke /eɪ̯ˈtuke/ nm. shell
 • aytuke kiboe /eɪ̯ˈtuke kiˈboe/ nm. turtle
 • aytuthen /eɪ̯ˈtuθen/ v. print
 • aytvoilvieen /ˌeɪ̯tvɔɪ̯lˈvaɪ̯en/ v. shrug
 • ayv̈a /ˈeɪ̯βa/ nf. spring (season)
 • ayve /ˈeɪ̯ve/ nm. light
 • ayveas /eɪ̯ˈveas/ adj. bright
 • ayven /ˈeɪ̯ven/ v. spell
 • ayv̈en /ˈeɪ̯βen/ v. breathe
 • ayvenaj /eɪ̯ˈvenæʥ/ nf. spelling
 • ayv̈oen /eɪ̯ˈβoen/ v. convert
 • aywáe /eɪ̯ˈwɑe/ nm. bread
 • aywee /eɪ̯ˈwee/ nm. tribute
 • aywoen /eɪ̯ˈwoen/ v. extinguish, put out
 • aywshue /eɪ̯wˈʃue/ nm. password
 • aywsoben /eɪ̯wˈsoben/ v. illustrate, describe
 • ayyae /eɪ̯ˈjæe/ nm. palm (of hand)
 • ayyoe /eɪ̯ˈjoe/ nm. diagram
 • ayz /eɪ̯ʒ/ adj. scared, afraid, reluctant
 • ayz /eɪ̯ʒ/ pron. ours
 • ayza /ˈeɪ̯ʒa/ nf. candidate
 • ayzen /ˈeɪ̯ʒen/ v. answer, reply, react
 • ayzen /ˈeɪ̯ʒen/ nf. answer
 • ayzle̊en /eɪ̯ˈʒlɛen/ v. clip, snip, trim
 • áz /ɑʒ/ pron. you all
 • åz /əʒ/ det. many
 • aza /ˈæʒa/ nf. robot
 • áza /ˈɑʒa/ nf. puppet
 • ázake /ɑˈʒæke/ nm. vanilla
 • ázånen /ɑˈʒənen/ v. shock, startle, stun, surprise
 • ázåta /ɑˈʒəta/ nf. research
 • ázåtaf /ɑˈʒətaf/ v. research
 • ázaywshe̊e /ˌɑʒeɪ̯wˈʃɛe/ nm. currency
 • áze /ˈɑʒe/ nm. foot
 • åze /ˈəʒe/ nm. tent
 • áze aytuthen /ˈɑʒe eɪ̯ˈtuθen/ nm. footprint
 • azen /ˈæʒen/ v. grow
 • åzen /ˈəʒen/ v. settle
 • azenoit /æˈʒenɔɪ̯t/ nm. growth
 • åzenoit /əˈʒenɔɪ̯t/ nm. settlement
 • ázlo /ˈɑʒlo/ adj. sorry
 • ázune /ɑˈʒune/ nm. exile
 • åzyáe /əˈʒjɑe/ nm. stall, kiosk
 • ázye̊en /ɑˈʒjɛen/ v. compel
 • baybdi /ˈbeɪ̯bdi/ n ʃaθaser. acedia
 • baybe /ˈbeɪ̯be/ nm. nursery
 • baybia /beɪ̯ˈbia/ nf. industry
 • baychur̈e /beɪ̯ˈʧuʀe/ nm. rumor
 • baye /ˈbeɪ̯e/ nm. sound, noise
 • bayj /beɪ̯ʥ/ n θusa. avarice
 • bayke /ˈbeɪ̯ke/ nm. uncle
 • baykwee /beɪ̯ˈkwee/ nm. rat
 • bayle̊ /ˈbeɪ̯lɛ/ conj. although
 • bayma /ˈbeɪ̯ma/ nf. trumpet
 • baymuv̈en /beɪ̯ˈmuβen/ v. surrender, give up
 • bayr /beɪ̯ɹ/ adj. subjective
 • bayrdåen /beɪ̯ɹˈdəen/ v. provide, deliver
 • bayren /ˈbeɪ̯ɹen/ v. feed
 • bayrwume /beɪ̯ˈɹwume/ nm. word, language, term, phrase
 • bayrwumem /beɪ̯ˈɹwumem/ nm. dictionary
 • bayshåba /beɪ̯ˈʃəba/ nf. vinegar
 • baysthude /beɪ̯sˈθude/ nm. photon
 • bayts /beɪ̯ʦ/ det. your
 • bayven /ˈbeɪ̯ven/ v. mock
 • baywue /beɪ̯ˈwue/ nm. disgust
 • bayynátse /beɪ̯jˈnɑʦe/ nm. petition
 • bayytaen /beɪ̯jˈtæen/ v. fill
 • bayz /beɪ̯ʒ/ det. what
 • bie /baɪ̯/ adj. whole, entire
 • biea /ˈbaɪ̯a/ nf. factor, variable
 • biee /ˈbaɪ̯e/ nm. husband
 • bieen /ˈbaɪ̯en/ v. explain, describe
 • bieenoit /baɪ̯ˈenɔɪ̯t/ nm. description
 • bieenoit /baɪ̯ˈenɔɪ̯t/ nf. explanation
 • biefe /ˈbaɪ̯fe/ nm. sweetheart
 • bieke /ˈbaɪ̯ke/ nm. courier
 • biene /ˈbaɪ̯ne/ nm. ramp
 • bier̈a /ˈbaɪ̯ʀa/ nf. professor
 • biere /ˈbaɪ̯ɹe/ nm. poison
 • bier̈en /ˈbaɪ̯ʀen/ v. blend
 • biev /baɪ̯v/ adj. loose
 • bieva /ˈbaɪ̯va/ nf. game, sport
 • bievauch /baɪ̯ˈvauʧ/ nm. athlete
 • boi /bɔɪ̯/ adj. free
 • boi /bɔɪ̯/ det. our
 • boia /ˈbɔɪ̯a/ nf. mirror
 • boicha /ˈbɔɪ̯ʧa/ nf. keyboard
 • boide /ˈbɔɪ̯de/ nm. footpath, sidewalk
 • boiden /ˈbɔɪ̯den/ v. demand
 • boiden /ˈbɔɪ̯den/ v. order
 • boie /ˈbɔɪ̯e/ nm. top (clothing)
 • boien /ˈbɔɪ̯en/ v. identify, point out, diagnose, refer, attribute
 • boime /ˈbɔɪ̯me/ nm. idea, theme, motif, chorus
 • boir /bɔɪ̯ɹ/ adj. wild, primitive
 • boiten /ˈbɔɪ̯ten/ v. name, dub
 • boithen /ˈbɔɪ̯θen/ v. stare
 • bu /bu/ adj. single
 • bu /bu/ pron. his, its
 • bua /ˈbua/ nf. crust
 • buche /ˈbuʧe/ nm. cylinder
 • bude /ˈbude/ nm. bark (of tree)
 • bue /ˈbue/ nm. step, footstep
 • buen /ˈbuen/ v. bring, fetch, deliver
 • bufen /ˈbufen/ v. comply, conform
 • buja /ˈbuʥa/ nf. coin
 • buje /ˈbuʥe/ nm. catalog
 • bujen /ˈbuʥen/ v. bang, fuck
 • buke /ˈbuke/ nm. mood
 • bume /ˈbume/ nm. experiment
 • bumen /ˈbumen/ v. cooperate, collaborate, conspire
 • bune /ˈbune/ nm. blur
 • bur̈a /ˈbuʀa/ nf. hawk
 • bute /ˈbute/ nm. backpack
 • buth /buθ/ adj. blunt
 • butsen /ˈbuʦen/ v. believe, guess, expect, understand, ponder, meditate, grasp, anticipate, assume
 • butsenoit /buˈʦenɔɪ̯t/ nm. belief
 • butsenoit v̈ue /buˈʦenɔɪ̯t ˈβue/ nm. church
 • buv̈a /ˈbuβa/ nf. heritage
 • buve /ˈbuve/ nm. apple
 • buven /ˈbuven/ v. cook (prepare food)
 • buz /buʒ/ adj. polite
 • di /di/ adv. later
 • dia /ˈdia/ nf. north
 • dibe /ˈdibe/ nm. gun, rifle
 • did /did/ prep. against
 • dide /ˈdide/ nm. brass
 • die /ˈdie/ nm. frame, cage, hull
 • dien /ˈdien/ v. drop
 • difee /diˈfee/ nm. boulder, stone
 • difne̊a /difˈnɛa/ nf. crew
 • difråe /diˈfɹəe/ nm. pasta
 • difteba /difˈteba/ nf. canopy
 • dije /ˈdiʥe/ nm. floor, ground, bottom (lowest part)
 • dik /dik/ adj. local
 • dike /ˈdike/ nm. quality
 • diklår̈ /ˈdikləʀ/ adj. funny
 • dilnia /dilˈnia/ nf. audience
 • dilyoa /diˈljoa/ nf. roster
 • dim /dim/ adj. jealous
 • dima /ˈdima/ nf. continent
 • dinåf /ˈdinəf/ adj. direct
 • diṇe /ˈdiɳe/ nm. schedule, roster
 • diṇen /ˈdiɳen/ v. vote
 • diren /ˈdiɹen/ v. scrutinize
 • dit /dit/ adv. well
 • dite /ˈdite/ nm. grandfather
 • dithen /ˈdiθen/ v. float
 • dithfe̊en /diθˈfɛen/ v. export
 • dithfue /diθˈfue/ nm. weapon
 • dithfuedur /ˌdiθfuˈedur/ nm. armoury
 • dithworen /diˈθwoɹen/ v. oblige
 • div /div/ adj. aggressive, hostile
 • dive /ˈdive/ nm. layout, diagram
 • div̈en /ˈdiβen/ v. pollute, infect, stain
 • div̈enaj /diˈβenæʥ/ nm. infection
 • divoma /diˈvoma/ nf. knee
 • diynåden /dijˈnəden/ v. sway, convince
 • diynoisteen /ˌdijnɔɪ̯sˈteen/ v. tempt
 • do /do/ adv. where
 • doa /ˈdoa/ nf. parent
 • doba /ˈdoba/ nf. yogurt
 • dobe /ˈdobe/ nm. hospital, ward
 • doben /ˈdoben/ v. pluck
 • docha /ˈdoʧa/ nf. coil
 • dochen /ˈdoʧen/ v. donate
 • doe /ˈdoe/ nm. risk
 • doeas /doˈeas/ adj. risky
 • doen /ˈdoen/ v. strip
 • doja /ˈdoʥa/ nf. lava
 • domen /ˈdomen/ v. chuckle
 • donen /ˈdonen/ v. confine
 • dova /ˈdova/ nf. agony
 • doz /doʒ/ pron. anybody
 • dua /ˈdua/ nf. daughter
 • dube /ˈdube/ nm. plague
 • duben /ˈduben/ v. wrap
 • duchumen /duˈʧumen/ v. complement
 • dudtura /dudˈtuɹa/ nf. mattress
 • due /ˈdue/ nm. man, husband
 • duen /ˈduen/ v. deal
 • duenuch /duˈenuʧ/ nf. dealer
 • duk /duk/ prep. from
 • duke /ˈduke/ nm. tide
 • dum /dum/ adv. anymore
 • dumen /ˈdumen/ v. slump
 • duna /ˈduna/ nf. uniform
 • duṇa /ˈduɳa/ nf. desert
 • duṇa táldåe /ˈduɳa tɑlˈdəe/ nm. camel
 • dune /ˈdune/ nm. complex
 • duneie /duˈneaɪ̯/ v. complicate
 • dur /duɹ/ det. whose
 • dure /ˈduɹe/ nm. almond
 • duren /ˈduɹen/ v. swipe
 • dutha /ˈduθa/ nf. medicine
 • dutsa /ˈduʦa/ nf. hologram
 • dutsen /ˈduʦen/ v. admire
 • duv /duv/ prep. by (agent performing an action), by (author or creator)
 • duv̈e /ˈduβe/ nm. cane
 • duv̈en /ˈduβen/ v. download
 • duze /ˈduʒe/ nm. rifle
 • e /e/ adv. most
 • /ɛ/ prep. through
 • /ɛ/ pron. he, it
 • ea /ˈea/ nf. face, forehead, brow, side, front
 • e̊a /ˈɛa/ nf. job, career
 • e̊áe /ɛˈɑe/ nm. fuel
 • e̊b /ɛb/ adj. dual
 • eba /ˈeba/ nf. handcuff
 • ebe /ˈebe/ nm. guilt
 • e̊be /ˈɛbe/ nm. interview
 • eben /ˈeben/ v. mutate
 • e̊ben /ˈɛben/ v. bump
 • e̊bieen /ɛˈbaɪ̯en/ v. pledge, vow
 • eboe /eˈboe/ nm. rust
 • ebu /ˈebu/ adj. dull, dim
 • e̊bváa /ɛbˈvɑa/ nf. secret
 • ech /eʧ/ adv. ahead
 • eche /ˈeʧe/ nm. challenge
 • e̊che /ˈɛʧe/ nm. velvet
 • echen /ˈeʧen/ v. reveal
 • e̊chen /ˈɛʧen/ v. employ
 • e̊chenuch /ɛˈʧenuʧ/ nm. employer
 • echkoa /eʧˈkoa/ nf. neighbor
 • echlova /eˈʧlova/ nf. province, territory, region
 • ed /ed/ prep. over
 • e̊d /ɛd/ det. this
 • e̊d nothe /ɛd ˈnoθe/ adv. tonight
 • eda /ˈeda/ nf. cloud, mist
 • ede /ˈede/ nm. heart, soul
 • e̊de /ˈɛde/ nm. military
 • e̊den /ˈɛden/ v. carry out, implement
 • edi /ˈedi/ adj. triple
 • e̊dlåen /ɛˈdləen/ v. snatch
 • e̊dle̊en /ɛˈdlɛen/ v. pronounce
 • edlie /eˈdlie/ nm. bell
 • e̊dloisnitha /ˌɛdlɔɪ̯sˈniθa/ nf. pile, heap
 • edlua /eˈdlua/ nf. rocket
 • edlue /eˈdlue/ nm. screen
 • edu /ˈedu/ adj. hard, solid, sturdy, compact
 • edwoze /eˈdwoʒe/ nm. granite
 • ee /ˈee/ nm. end
 • e̊e /ˈɛe/ nm. power, force
 • e̊eas /ɛˈeas/ adj. powerful
 • een /ˈeen/ v. need, lack, require
 • een /ˈeen/ nm. need
 • e̊en /ˈɛen/ v. add, combine, inject
 • ef /ef/ adv. apart
 • efa /ˈefa/ nf. skill
 • efaas /eˈfaas/ adj. skilled
 • e̊fayknoden /ˌɛfeɪ̯kˈnoden/ v. notify, inform
 • efe /ˈefe/ nm. saw
 • e̊fea /ɛˈfea/ nf. committee, tribunal
 • efen /ˈefen/ v. embarrass, humiliate
 • e̊fen /ˈɛfen/ v. postpone
 • e̊fráen /ɛˈfɹɑen/ v. precede
 • efrua /eˈfɹua/ nf. bureaucracy
 • eftofe /efˈtofe/ nm. flour
 • e̊j /ɛʥ/ adj. awake, aware
 • eja /ˈeʥa/ nf. bag
 • e̊ja /ˈɛʥa/ nf. knight
 • eje /ˈeʥe/ nm. pepper
 • ejen /ˈeʥen/ v. wonder
 • e̊jen /ˈɛʥen/ v. dine
 • ejoe /eˈʥoe/ nm. download
 • ejoen /eˈʥoen/ v. sweep
 • ek /ek/ adj. difficult
 • eka /ˈeka/ nf. proof
 • e̊ka /ˈɛka/ nf. farm, pasture
 • ekaf /ˈekaf/ v. prove
 • e̊kauch /ɛˈkauʧ/ nm. farmer
 • eke /ˈeke/ nm. bench
 • e̊ke /ˈɛke/ nm. salt
 • e̊ke̊ja /ɛˈkɛʥa/ nf. valve
 • eken /ˈeken/ v. animate
 • e̊ken /ˈɛken/ v. change, modify
 • e̊ken /ˈɛken/ nm. change
 • e̊kfav /ˈɛkfæv/ adj. old
 • e̊kfavith /ɛkˈfæviθ/ adj. ancient
 • e̊kne̊tsa /ɛkˈnɛʦa/ nf. louse
 • ekriven /eˈkɹiven/ v. save, rescue, liberate
 • ekyoa /eˈkjoa/ nf. appearance (act of appearing)
 • e̊lde /ˈɛlde/ adj. only
 • e̊ldieen /ɛlˈdaɪ̯en/ v. certify
 • e̊ldieenaj /ˌɛldaɪ̯ˈenæʥ/ nm. certificate
 • ellie /eˈllie/ nm. spring (coil)
 • eloen /eˈloen/ v. excite
 • eloenoit /ˌeloˈenɔɪ̯t/ nm. excitement
 • e̊lshae /ɛlˈʃæe/ nm. filter
 • elshu /ˈelʃu/ adj. dry, sober
 • elshu ide /ˈelʃu ˈide/ nf. drought
 • e̊lvae /ɛlˈvæe/ nm. hierarchy
 • e̊lváen /ɛlˈvɑen/ v. register, book
 • elvoen /elˈvoen/ v. disguise, conceal
 • elzine /elˈʒine/ nm. culture, tradition, ritual
 • em /em/ adv. yesterday
 • e̊m /ɛm/ adj. extreme, intense, severe, outrageous
 • ema /ˈema/ nf. comedy
 • e̊ma /ˈɛma/ nf. riot
 • embia /emˈbia/ nf. premise, thesis
 • e̊mbiee /ɛmˈbaɪ̯e/ nm. analogy
 • embu /ˈembu/ adv. off
 • e̊mdame /ɛmˈdæme/ nm. interface
 • e̊mdår̈e /ɛmˈdəʀe/ nm. television
 • emen /ˈemen/ v. amuse
 • e̊men /ˈɛmen/ v. last, survive
 • e̊msåka /ɛmˈsəka/ nf. compassion, mercy
 • emshuzen /emˈʃuʒen/ v. feign, bluff
 • emsik /ˈemsik/ adj. miniature
 • e̊mwår /ˈɛmwəɹ/ prep. without
 • en /en/ prep. of
 • e̊ṇ /ɛɳ/ adj. abundant
 • ena /ˈena/ nf. database
 • eṇa /ˈeɳa/ nf. maple
 • e̊na /ˈɛna/ nf. meadow, prairie
 • endi /ˈendi/ adj. dark
 • endije /enˈdiʥe/ nm. darkness
 • ene /ˈene/ nm. hormone
 • eṇe /ˈeɳe/ nm. mule
 • e̊ne /ˈɛne/ nm. screw
 • e̊nef /ˈɛnef/ adj. awkward
 • enen /ˈenen/ v. activate
 • eṇen /ˈeɳen/ v. compile
 • e̊nen /ˈɛnen/ v. fail
 • e̊ṇen /ˈɛɳen/ v. dance
 • e̊nenoit /ɛˈnenɔɪ̯t/ nm. failure
 • e̊ṇenuch /ɛˈɳenuʧ/ nm. dancer
 • e̊nfae /ɛnˈfæe/ nm. doll
 • enfia /enˈfia/ nf. suit, costume
 • enfie /enˈfie/ nm. summary
 • e̊nief /ˈɛnaɪ̯f/ adv. never
 • eṇika /eˈɳika/ nf. version
 • e̊nsee /ɛnˈsee/ nm. scissors
 • ensia /enˈsia/ nf. rake
 • entomen /enˈtomen/ v. bless
 • e̊ntsee /ɛnˈʦee/ nm. mission
 • e̊nwáṇen /ɛˈnwɑɳen/ v. bid
 • e̊nyea /ɛˈnjea/ nf. eyelid
 • enyuen /eˈnjuen/ v. enjoy
 • er̈ /eʀ/ adj. physical
 • era /ˈeɹa/ nf. excrement
 • er̈a /ˈeʀa/ nf. net
 • e̊råbe /ɛˈɹəbe/ nm. furniture, wardrobe
 • e̊rdåa /ɛɹˈdəa/ nf. archive
 • ere /ˈeɹe/ nm. court, parliament
 • er̈e /ˈeʀe/ nm. pedestrian
 • e̊re /ˈɛɹe/ nm. hobby
 • e̊r̈e /ˈɛʀe/ nm. mistress
 • eren /ˈeɹen/ v. fix, mend, repair
 • er̈en /ˈeʀen/ v. deteriorate
 • erite /eˈɹite/ nm. surf
 • ertuke /eɹˈtuke/ nm. plateau
 • ervien /eɹˈvien/ v. differ
 • e̊rwár̈e /ɛˈɹwɑʀe/ nm. assassin
 • e̊rwár̈ef /ɛˈɹwɑʀef/ v. assassinate
 • e̊såje /ɛˈsəʥe/ nm. protagonist
 • e̊saven /ɛˈsæven/ v. practice
 • esfoe /esˈfoe/ nm. perfection
 • esfoeas /ˌesfoˈeas/ adj. perfect
 • e̊shaten /ɛˈʃæten/ v. display, advertise
 • e̊shatenoit /ˌɛʃæˈtenɔɪ̯t/ nm. advertisement
 • e̊shchár̈ /ˈɛʃʧɑʀ/ adj. good, hot (attractive), nice, great
 • e̊shme̊ /ˈɛʃmɛ/ adj. deliberate
 • eshmuen /eʃˈmuen/ v. neglect, overlook
 • e̊shváa /ɛʃˈvɑa/ nf. asteroid, comet
 • esithe /eˈsiθe/ nm. shore, coast, rib
 • e̊snár̈ /ˈɛsnɑʀ/ adj. classic
 • e̊sthe̊ts /ˈɛsθɛʦ/ adv. that
 • esuze /eˈsuʒe/ nm. militia
 • e̊t /ɛt/ adj. damn
 • eta /ˈeta/ nf. lizard
 • e̊ta /ˈɛta/ nf. transcript
 • e̊táben /ɛˈtɑben/ v. scrape
 • e̊tanen /ɛˈtænen/ v. review, analyze
 • etdi /ˈetdi/ adj. rugged
 • e̊te /ˈɛte/ nm. breeze
 • eten /ˈeten/ v. guard, patrol
 • e̊ten /ˈɛten/ v. offend
 • e̊teni /ɛˈteni/ adj. offensive
 • etenuch /eˈtenuʧ/ nm. guardian
 • e̊te̊ven /ɛˈtɛven/ v. exploit
 • eth /eθ/ adv. away
 • e̊th /ɛθ/ adj. right (direction)
 • etha /ˈeθa/ nf. chance, odds
 • e̊then /ˈɛθen/ v. mean
 • e̊thmåthen /ɛθˈməθen/ v. exercise, train
 • ethmuṇ /ˈeθmuɳ/ adj. custom
 • ethor /ˈeθoɹ/ adj. precious
 • etiz /ˈetiʒ/ adv. hardly
 • e̊tlaydlåen /ˌɛtleɪ̯ˈdləen/ v. sync
 • e̊tneze /ɛtˈneʒe/ nm. fatigue
 • etnov̈en /etˈnoβen/ v. watch, look, monitor, spectate
 • etnuv̈a /etˈnuβa/ nf. demographic
 • e̊trem /ˈɛtɹem/ num. zero
 • etromen /eˈtɹomen/ v. approve
 • ets /eʦ/ interj. well
 • e̊ts /ɛʦ/ adv. up
 • e̊ts /ɛʦ/ prep. up
 • etsa /ˈeʦa/ nf. servant, waiter
 • e̊tse /ˈɛʦe/ nm. effect
 • etsen /ˈeʦen/ v. bust
 • etshue /etˈʃue/ nm. flower
 • etshueuch /ˌetʃuˈeuʧ/ nm. florist
 • etslife /eˈʦlife/ nm. bracket
 • etsloben /eˈʦloben/ v. shift
 • etuten /eˈtuten/ v. cut, snip
 • etutenaj /ˌetuˈtenæʥ/ nf. cut
 • etvima /etˈvima/ nf. instrument, tool, equipment, apparatus
 • ev /ev/ prep. upon
 • ev̈ /eβ/ adj. easy
 • eva /ˈeva/ nf. liberty
 • ev̈a /ˈeβa/ nf. lap
 • e̊v̈a /ˈɛβæ/ adj. holy, sacred
 • e̊v̈a /ˈɛβa/ nf. pick
 • e̊v̈ae /ɛˈβæe/ nm. stripe
 • e̊v̈åen /ɛˈβəen/ v. roll, revolve, rotate
 • eve /ˈeve/ nm. corn
 • ev̈e /ˈeβe/ nm. sentence
 • e̊ve /ˈɛve/ nm. darling
 • e̊v̈e /ˈɛβe/ nm. information, data
 • ev̈en /ˈeβen/ v. chew
 • e̊ven /ˈɛven/ v. dominate
 • e̊v̈en /ˈɛβen/ v. slip
 • evir̈a /eˈviʀa/ nf. opening
 • evir̈af /eˈviʀaf/ v. open
 • ev̈ue /eˈβue/ nm. joy
 • evyuṇe /eˈvjuɳe/ nm. concept
 • e̊we̊ /ˈɛwɛ/ adj. small, little, narrow
 • e̊we̊a /ɛˈwɛa/ nf. surplus
 • e̊ween /ɛˈween/ v. delay
 • e̊yåe /ɛˈjəe/ nm. spot
 • eyo /ˈejo/ adj. bankrupt, broke
 • e̊yte̊en /ɛjˈtɛen/ v. cover up
 • eytoen /ejˈtoen/ v. abolish
 • eyvua /ejˈvua/ nf. price, fee, fare, prize, value, salary, bill, check, profit, tariff
 • ez /eʒ/ adj. general, generic
 • eza /ˈeʒa/ nf. intestine
 • ezbik /ˈeʒbik/ adj. big, large, huge
 • ezbik eze /ˈeʒbik ˈeʒe/ nm. lake
 • ezbik ruma /ˈeʒbik ˈɹuma/ nf. thumb
 • ezduka /eʒˈduka/ nf. quantum
 • eze /ˈeʒe/ nm. puddle
 • e̊zen /ˈɛʒen/ v. extract
 • ezika /eˈʒika/ nf. nut, seed
 • e̊zmae /ɛʒˈmæe/ nm. feast
 • e̊zye̊ /ˈɛʒjɛ/ adv. very, really
 • ezyien /eˈʒjien/ v. drape
 • fa /fæ/ num. two
 • fa /fæ/ pron. yours (pl)
 • fa /fæ/ det. your (pl)
 • fáa /ˈfɑa/ nf. stick
 • fab /fæb/ n feton. year pair
 • fábdåe /fɑbˈdəe/ nm. sauce
 • fache /ˈfæʧe/ nm. cartoon
 • fáche /ˈfɑʧe/ nm. smoke, steam
 • fáchluve /fɑˈʧluve/ nm. stereotype
 • fad /fæd/ adj. straight, steep
 • fád /fɑd/ conj. but
 • fada /ˈfæda/ nf. perfume
 • faden /ˈfæden/ v. write
 • fáden /ˈfɑden/ v. bloom, blossom, flourish
 • fadenuch /fæˈdenuʧ/ nf. author, writer
 • fádluen /fɑˈdluen/ v. contain
 • fádluenuch /ˌfɑdluˈenuʧ/ nm. container
 • fádmebe /fɑdˈmebe/ nm. design
 • fádria /fɑˈdɹia/ nf. community
 • fádyoa /fɑˈdjoa/ nf. pea
 • fae /ˈfæe/ nm. beach
 • fáe /ˈfɑe/ nm. bicycle
 • faen /ˈfæen/ v. care
 • fáen /ˈfɑen/ v. sew
 • faeni /fæˈeni/ adj. careful
 • faenoit /fæˈenɔɪ̯t/ nm. care
 • faf /fæf/ adj. tall
 • fáfáe /fɑˈfɑe/ nm. proverb
 • fáfi /ˈfɑfi/ adj. left
 • fáftábe /fɑfˈtɑbe/ nm. pulse, rhythm
 • fáie /fɑˈie/ nm. network
 • faje /ˈfæʥe/ nm. coat, jacket, cloak
 • fák /fɑk/ adj. great
 • fákår /ˈfɑkəɹ/ adj. gorgeous
 • fákbáke /fɑkˈbɑke/ nm. glasses
 • fake /ˈfæke/ nm. license, patent
 • fáke /ˈfɑke/ nm. fang, tusk
 • fáken /ˈfɑken/ v. brag
 • fáki /ˈfɑki/ adj. live
 • fáknade /fɑkˈnæde/ nm. archipelago
 • fákoja /fɑˈkoʥa/ nf. melody, tune, chorus
 • fállá /ˈfɑllɑ/ adj. nuclear
 • fállue /fɑˈllue/ nm. dictator
 • fálshoen /fɑlˈʃoen/ v. thank
 • fálzonen /fɑlˈʒonen/ v. wear, put on
 • fam /fæm/ det. which
 • fáma /ˈfɑma/ nf. bunker
 • fáme /ˈfɑme/ nm. grill, barbecue
 • fáme aywáe /ˈfɑme eɪ̯ˈwɑe/ nm. toast
 • famen /ˈfæmen/ v. cross
 • fámen /ˈfɑmen/ v. swallow
 • fámsoke /fɑmˈsoke/ nm. update
 • fámwáṇen /fɑˈmwɑɳen/ v. monitor
 • faṇ /fæɳ/ adv. least
 • fana /ˈfæna/ nf. child, kid
 • fánda /ˈfɑndæ/ adj. white, blank, vacant
 • fánda ayba táke /ˈfɑndæ ˈeɪ̯ba ˈtɑke/ nf. cabbage
 • fane /ˈfæne/ nm. distress
 • faṇe /ˈfæɳe/ nm. gender
 • fáne /ˈfɑne/ nm. butter
 • fáṇe /ˈfɑɳe/ nm. tail, rear, ass
 • fanen /ˈfænen/ v. qualify
 • fáṇika /fɑˈɳika/ nf. sequence, order
 • fánota /fɑˈnota/ nf. storm, hurricane
 • fánshav̈en /fɑnˈʃæβen/ v. sell
 • fánshav̈enoit /ˌfɑnʃæˈβenɔɪ̯t/ nf. sale
 • fánshav̈enuch /ˌfɑnʃæˈβenuʧ/ nm. vendor
 • fánshive /fɑnˈʃive/ nm. matrix
 • fánuna /fɑˈnuna/ nf. scar
 • far̈ /fæʀ/ prep. for (a period of time or length of distance)
 • far̈a /ˈfæʀa/ nf. oven
 • fár̈åza /fɑˈʀəʒa/ nf. plasma
 • fár̈e /ˈfɑʀe/ nm. spur
 • far̈en /ˈfæʀen/ v. ache
 • fárteke /fɑɹˈteke/ nm. processor
 • fáse̊tha /fɑˈsɛθa/ nf. ethic, integrity
 • fáshåde /fɑˈʃəde/ nm. soil, dust, clay
 • fáshifen /fɑˈʃifen/ v. establish
 • fástoe /fɑsˈtoe/ nm. colony
 • fat /fæt/ adj. fat, big
 • fat /fæt/ nm. fat
 • faten /ˈfæten/ v. twist
 • fáth /fɑθ/ conj. because
 • fathe /ˈfæθe/ nm. disaster, catastrophe, accident
 • fáthe /ˈfɑθe/ nm. nickname
 • fathen /ˈfæθen/ v. interrogate
 • fátromen /fɑˈtɹomen/ v. adopt
 • fats /fæʦ/ adj. rude, crude, nasty, vulgar
 • fáts /fɑʦ/ adj. rare, funny
 • fátstotse /fɑʦˈtoʦe/ nm. trouble
 • fav̈e /ˈfæβe/ nm. linguistics
 • fáve /ˈfɑve/ nm. wagon
 • faven /ˈfæven/ v. stroke
 • fáwsåfe /fɑwˈsəfe/ nm. doctor
 • fázdin /ˈfɑʒdin/ adj. vague, fuzzy
 • faze /ˈfæʒe/ nm. thing, stuff, matter, item
 • fazen /ˈfæʒen/ v. seem
 • fázmåe /fɑʒˈməe/ nm. offense
 • fe̊ /fɛ/ interj. yes
 • fe̊a /ˈfɛa/ nf. paper, document
 • fe̊d /fɛd/ conj. though
 • fe̊da /ˈfɛda/ nf. sister
 • fe̊e /ˈfɛe/ nm. chapel, shrine
 • fe̊en /ˈfɛen/ v. bark
 • fe̊fa /ˈfɛfa/ nf. food, nutrition, cuisine
 • fe̊fa /ˈfɛfa/ v. eat
 • fe̊fa ama /ˈfɛfa ˈæma/ nf. menu
 • fe̊fa v̈ue /ˈfɛfa ˈβue/ nm. restaurant
 • fe̊fach /ˈfɛfaʧ/ nm. diet
 • fe̊fe /ˈfɛfe/ nm. cigar
 • fe̊fen /ˈfɛfen/ v. regret, lament
 • fe̊kka /ˈfɛkkæ/ adj. excess
 • fe̊kkáa /fɛkˈkɑa/ nf. medal, badge
 • fe̊lvaen /fɛlˈvæen/ v. impress
 • fe̊lveen /fɛlˈveen/ v. hike
 • fe̊ma /ˈfɛma/ nf. pumpkin
 • fe̊mbe /ˈfɛmbe/ adj. late
 • fe̊mbee /fɛmˈbee/ adv. recently
 • fe̊me /ˈfɛme/ nm. mural
 • fe̊ṇáne /fɛˈɳɑne/ nm. mathematics
 • fe̊ntáren /fɛnˈtɑɹen/ v. marry
 • fe̊såjen /fɛˈsəʥen/ v. die, expire
 • fe̊såjenen /ˌfɛsəˈʥenen/ adj. dead
 • fe̊såjenoit /ˌfɛsəˈʥenɔɪ̯t/ nf. death
 • fe̊te /ˈfɛte/ nm. peasant
 • fe̊teben /fɛˈteben/ v. shuffle
 • fe̊th /fɛθ/ n natu. month
 • fe̊the /ˈfɛθe/ nm. shit
 • fe̊tsáe /fɛtˈsɑe/ nm. carriage, cart
 • fe̊tse /ˈfɛʦe/ nm. caterpillar
 • fe̊tshá /ˈfɛtʃɑ/ adj. radical
 • fe̊v̈ /fɛβ/ adj. angry, mad
 • fe̊ve /ˈfɛve/ nm. sermon
 • fe̊v̈e /ˈfɛβe/ nm. knob
 • fe̊v̈je /ˈfɛβʥe/ nm. anger
 • fe̊wea /fɛˈwea/ nf. bracelet
 • fie /faɪ̯/ adj. cool (slightly cold)
 • fiea /ˈfaɪ̯a/ nf. administration
 • i /i/ prep. for (in favor of)
 • i /i/ pron. you
 • ia /ˈia/ nf. case, event
 • iáe /iˈɑe/ nm. servant
 • ib /ib/ adj. evil
 • iba /ˈiba/ nf. dress, skirt
 • ibe /ˈibe/ nm. phone
 • iben /ˈiben/ v. migrate
 • ibiea /iˈbaɪ̯a/ nf. crown
 • ibvåen /ibˈvəen/ v. would
 • ibvo /ˈibvo/ prep. alongside, as well as
 • ibvoa /ibˈvoa/ nf. avatar
 • ibwe̊tse /iˈbwɛʦe/ nm. pond
 • ich /iʧ/ adv. quite, rather
 • icha /ˈiʧa/ nf. beer
 • iche /ˈiʧe/ nm. silk
 • ichen /ˈiʧen/ v. appreciate
 • icher̈e /iˈʧeʀe/ nm. forecast
 • ichkåen /iʧˈkəen/ v. reign
 • ichlache /iˈʧlæʧe/ nm. lip
 • ichlache volåe /iˈʧlæʧe voˈləe/ nm. lipstick
 • ichluve /iˈʧluve/ nm. eyelash
 • id /id/ n boko. man of concubine
 • idåa /iˈdəa/ nf. flood
 • ide /ˈide/ nm. time, moment, past
 • iden /ˈiden/ v. melt, dissolve, fade
 • ideuch /iˈdeuʧ/ nf. clock
 • idie /iˈdie/ nm. fact, evidence, clue
 • idieas /ˌidiˈeas/ adj. evident
 • idleen /iˈdleen/ v. smell (sense with nose)
 • idloiklika /ˌidlɔɪ̯ˈklika/ nf. property
 • idnáden /idˈnɑden/ v. explode, blow up
 • idoimbi /iˈdɔɪ̯mbi/ adj. soft, smooth, sleek
 • idtethen /idˈteθen/ v. manipulate
 • idwiv /ˈidwiv/ interj. no
 • idyáe /iˈdjɑe/ nm. option
 • idyoimbue /ˌidjɔɪ̯mˈbue/ nm. particle
 • ie /aɪ̯/ num. thousand
 • ie /ˈie/ nm. home
 • iea /ˈaɪ̯a/ nf. water, rain
 • ie̊a /iˈɛa/ nf. lens
 • ieb /aɪ̯b/ det. those
 • ieba /ˈaɪ̯ba/ nf. page
 • iebe /ˈaɪ̯be/ nm. root
 • ieben /ˈaɪ̯ben/ v. stretch, pull, yank
 • iech /aɪ̯ʧ/ adv. still
 • iecha /ˈaɪ̯ʧa/ nf. cheese
 • ieche /ˈaɪ̯ʧe/ nm. toy
 • iede /ˈaɪ̯de/ nm. beauty, grace
 • iedeas /aɪ̯ˈdeas/ adj. beautiful
 • iee /ˈaɪ̯e/ nm. hair (of body), fur
 • ie̊e /iˈɛe/ nm. strap
 • ieen /ˈaɪ̯en/ v. work
 • ieen /ˈaɪ̯en/ nm. work
 • ieenuch /aɪ̯ˈenuʧ/ nm. worker, employee
 • iefa /ˈaɪ̯fa/ nf. ant
 • iefen /ˈaɪ̯fen/ v. bow
 • iej /aɪ̯ʥ/ adj. red, yellow, orange, brown
 • iej iebe /aɪ̯ʥ ˈaɪ̯be/ nm. carrot
 • ieja /ˈaɪ̯ʥa/ nf. block, brick
 • iejen /ˈaɪ̯ʥen/ v. drag, tow
 • iek /aɪ̯k/ adj. different, other, distinct, various
 • ieke /ˈaɪ̯ke/ nm. purpose
 • ieken /ˈaɪ̯ken/ v. present
 • iekje /ˈaɪ̯kʥe/ nm. difference
 • iem /aɪ̯m/ adj. confident
 • iema /ˈaɪ̯ma/ nf. nation
 • ieme /ˈaɪ̯me/ nm. prison, jail
 • iemen /ˈaɪ̯men/ v. supply, cater, arm
 • iemeuch /aɪ̯ˈmeuʧ/ nm. prisoner
 • iemje /ˈaɪ̯mʥe/ nm. confidence
 • ien /ˈien/ v. use, utilize, spend, operate, exert, treat
 • ien /ˈien/ nf. use
 • ieṇ /aɪ̯ɳ/ adj. serious, grave
 • iena /ˈaɪ̯na/ nf. mound
 • ieṇa /ˈaɪ̯ɳa/ nf. double
 • iene /ˈaɪ̯ne/ nm. horizon
 • ieṇe /ˈaɪ̯ɳe/ nm. resident
 • ienen /ˈaɪ̯nen/ v. scatter
 • ieṇen /ˈaɪ̯ɳen/ v. pray, appeal
 • ienoit /iˈenɔɪ̯t/ nm. treatment
 • ier /aɪ̯ɹ/ adj. dense
 • ier̈ /aɪ̯ʀ/ adj. favorite
 • iera /ˈaɪ̯ɹa/ nf. monster, beast
 • iere /ˈaɪ̯ɹe/ nm. commerce
 • ieren /ˈaɪ̯ɹen/ v. marinate
 • ieten /ˈaɪ̯ten/ v. measure, calculate
 • ieth /aɪ̯θ/ num. billion
 • iethe /ˈaɪ̯θe/ nm. university
 • iethen /ˈaɪ̯θen/ v. bite
 • iets /aɪ̯ʦ/ conj. unless
 • ietse /ˈaɪ̯ʦe/ nm. series
 • ietsen /ˈaɪ̯ʦen/ v. withdraw, take out
 • iev̈ /aɪ̯β/ adv. else, otherwise
 • iev̈a /ˈaɪ̯βa/ nf. metro
 • ieven /ˈaɪ̯ven/ v. face
 • iev̈en /ˈaɪ̯βen/ v. fascinate
 • ieza /ˈaɪ̯ʒa/ nf. success
 • iezaas /aɪ̯ˈʒaas/ adj. successful
 • ieze /ˈaɪ̯ʒe/ nm. mane
 • iezen /ˈaɪ̯ʒen/ v. promote
 • if /if/ adv. instead
 • ifa /ˈifa/ nf. breakfast
 • ifáen /iˈfɑen/ v. persist
 • ife /ˈife/ nm. wrist, ankle
 • ifen /ˈifen/ v. support, bolster, nurture, reinforce, supplement
 • ifen /ˈifen/ nm. support
 • ifie /iˈfie/ nm. maze
 • ifle̊e /iˈflɛe/ nm. sheet
 • iflu /ˈiflu/ adv. out
 • ifne̊a /ifˈnɛa/ nf. jaw
 • iftafa /ifˈtæfa/ nf. wire
 • ij /iʥ/ adj. lush
 • ija /ˈiʥa/ nf. nitrogen
 • ijen /ˈiʥen/ v. decorate
 • ijeuch /iˈʥeuʧ/ nm. psychologist
 • ik /ik/ adj. absent
 • ika /ˈika/ nf. space, room (space)
 • ikåje /iˈkəʥe/ nm. image
 • ikaymdume /ˌikeɪ̯mˈdume/ nm. pottery
 • ike /ˈike/ nm. stew
 • iken /ˈiken/ v. murder
 • ikethen /iˈkeθen/ v. nag
 • ikir̈e /iˈkiʀe/ nm. venom
 • ikje /ˈikʥe/ nf. absence
 • ikkåe /ikˈkəe/ nm. biology
 • ikloma /iˈkloma/ nf. loaf, cake
 • iknofe /ikˈnofe/ nm. disease
 • ikråz /ˈikɹəʒ/ adj. complicated, complex
 • ile /ˈile/ adj. skinny
 • ili /ˈili/ adj. exempt
 • ilie /iˈlie/ nm. nerve
 • ilnåe /ilˈnəe/ nm. chin, beard
 • im /im/ adj. right, correct, valid, moral
 • imbae /imˈbæe/ nm. lion
 • imbeen /imˈbeen/ v. stack
 • imbua /imˈbua/ nf. terror
 • ime /ˈime/ nm. sky, space (outer), darling
 • ime̊da /iˈmɛda/ nf. baby, infant
 • imen /ˈimen/ v. organize
 • imenaj /iˈmenæʥ/ nm. organization
 • imfava /imˈfæva/ nf. shoe, boot
 • imfåze /imˈfəʒe/ nm. lag
 • imjajen /imˈʥæʥen/ v. provoke, exacerbate
 • imsaka /imˈsæka/ nf. vulture
 • imsek /ˈimsek/ adv. basically
 • imshev̈e /imˈʃeβe/ nm. turmoil, chaos
 • imsike /imˈsike/ nm. spider
 • imsoke /imˈsoke/ nm. molecule
 • imwuṇen /iˈmwuɳen/ v. nap
 • in /in/ adj. fancy
 • iṇ /iɳ/ adj. practical, pragmatic, efficient
 • ina /ˈina/ nf. sun
 • iṇa /ˈiɳa/ nf. girlfriend
 • iṇake /iˈɳæke/ nm. outline
 • inbie /inˈbie/ nm. combat
 • indåe /inˈdəe/ nm. spy
 • indáen /inˈdɑen/ v. cram, squeeze
 • indieen /inˈdaɪ̯en/ v. prevent, avert
 • indoa /inˈdoa/ nf. message
 • ine /ˈine/ nm. ass
 • iṇe /ˈiɳe/ nm. country
 • inen /ˈinen/ v. affect
 • iṇen /ˈiɳen/ v. mix, weave, combine, join
 • iṇene /iˈɳene/ nm. bra
 • inkoen /inˈkoen/ v. blame, accuse, attribute
 • inkoenen /ˌinkoˈenen/ adj. guilty
 • iṇoke /iˈɳoke/ nm. usher
 • inoken /iˈnoken/ v. inflict, impose
 • insaa /inˈsæa/ nf. institute
 • inse̊e /inˈsɛe/ nm. enthusiasm
 • inshova /inˈʃova/ nf. shrub, bush
 • insue /inˈsue/ nm. shame, stigma
 • intir̈en /inˈtiʀen/ v. clap, pat
 • intsaen /inˈʦæen/ v. smirk
 • iṇun /ˈiɳun/ v leʦinat. sadism
 • inwe̊ren /iˈnwɛɹen/ v. adapt
 • ir /iɹ/ adj. arrogant
 • ir̈ /iʀ/ num. hundred
 • ira /ˈiɹa/ nf. titanium
 • irche̊ /ˈiɹʧɛ/ adv. ago
 • irdåe /iɹˈdəe/ nm. fraud, hoax
 • irdoen /iɹˈdoen/ v. tug, tow
 • ir̈e /ˈiʀe/ nm. jewel, gem
 • ire̊fen /iˈɹɛfen/ v. get, obtain, possess, acquire
 • iren /ˈiɹen/ v. wiggle
 • ir̈en /ˈiʀen/ v. look out, watch out
 • ir̈its /ˈiʀiʦ/ adj. similar
 • irkab /ˈiɹkæb/ adj. relevant
 • irkifa /iɹˈkifa/ nf. silver
 • irkofe /iɹˈkofe/ nm. scout
 • irtake /iɹˈtæke/ nm. map
 • irtåne /iɹˈtəne/ nm. tornado
 • irvoen /iɹˈvoen/ v. test, analyze
 • irvoen /iɹˈvoen/ nm. test
 • irvoenoit /ˌiɹvoˈenɔɪ̯t/ nf. analysis
 • irvoenoit /ˌiɹvoˈenɔɪ̯t/ nf. exam
 • isdatha /isˈdæθa/ nf. eclipse
 • ishbåe /iʃˈbəe/ nm. alibi
 • ishbua /iʃˈbua/ nf. gold
 • ishbuaas /ˌiʃbuˈaas/ adj. golden
 • ishchoj /ˈiʃʧoʥ/ adv. somehow
 • ishchoje /iʃˈʧoʥe/ nm. stable
 • ishsie /iʃˈsie/ nm. enemy, villain, rival
 • isive /iˈsive/ nm. percent
 • isnuja /isˈnuʥa/ nf. threat
 • issitsa /isˈsiʦa/ nf. giant
 • isthåcha /isˈθəʧa/ nf. west
 • it /it/ adj. famous
 • itachen /iˈtæʧen/ v. replace, substitute
 • itdåe /itˈdəe/ nm. virgin
 • ite /ˈite/ nm. hag (old woman)
 • iten /ˈiten/ v. tell, disclose, explain, notify, inform, mention, alert, interpret, translate
 • itha /ˈiθa/ nf. trend
 • ithfoitkur̈en /ˌiθfɔɪ̯tˈkuʀen/ v. arrange
 • ithlåe /iˈθləe/ nm. prestige
 • ithre̊da /iˈθɹɛda/ nf. team, couple, pair, duo
 • ithwe̊re /iˈθwɛɹe/ nm. rice, grain, cereal
 • itit /ˈitit/ adj. special
 • itite /iˈtite/ adv. especially
 • itlie /iˈtlie/ nm. chest
 • itrimen /iˈtɹimen/ v. notice, recognize, detect
 • itsa /ˈiʦa/ nf. lobster
 • itsåen /itˈsəen/ v. distort
 • itse /ˈiʦe/ nm. clothes, clothing, garment
 • itsen /ˈiʦen/ v. want, desire, crave
 • itsiv̈ /ˈiʦiβ/ adj. obscure
 • itslube /iˈʦlube/ nm. edge, verge
 • iv /iv/ adj. fuzzy
 • iva /ˈiva/ nf. item
 • iv̈a /ˈiβa/ nf. present, gift, souvenir
 • iv̈achen /iˈβæʧen/ v. segregate, discriminate
 • iváme /iˈvɑme/ nm. credit (recognition)
 • ivåth /ˈivəθ/ adj. loyal
 • ive /ˈive/ nm. bone
 • iv̈e /ˈiβe/ nm. meal, picnic
 • iven /ˈiven/ v. rub, spread
 • iv̈en /ˈiβen/ v. ban, prohibit, exclude, omit, veto
 • iv̈e̊tsa /iˈβɛʦa/ nf. snack
 • ivoikier /iˈvɔɪ̯kaɪ̯ɹ/ adv. yet
 • iwå /ˈiwə/ adj. parallel
 • iwboirtáne /ˌiwbɔɪ̯ɹˈtɑne/ nm. bachelor
 • iwoa /iˈwoa/ nf. proton
 • iwshåe /iwˈʃəe/ nm. spine
 • iwsife /iwˈsife/ nm. surgery
 • iybemen /ijˈbemen/ v. build, construct, erect, produce
 • iybiemen /ijˈbaɪ̯men/ v. assign, elect, allocate
 • iybiemenoit /ˌijbaɪ̯ˈmenɔɪ̯t/ nm. election
 • iyea /iˈjea/ nf. pear
 • iyiee /iˈjaɪ̯e/ nm. surface
 • iyientåv̈e /ˌijaɪ̯nˈtəβe/ nm. knife
 • iyientåv̈eth /ˌijaɪ̯nˈtəβeθ/ nm. sword
 • iyni /ˈijni/ adv. sometimes
 • iynieden /ijˈnaɪ̯den/ v. disturb
 • iyua /iˈjua/ nf. blade, razor
 • iyutsa /iˈjuʦa/ nf. wine
 • iyutsadur /ˌijuˈʦadur/ nm. winery
 • iyvåe /ijˈvəe/ nm. mill
 • iyvaen /ijˈvæen/ v. resemble
 • iz /iʒ/ adj. wrong
 • iza /ˈiʒa/ nf. corner
 • izåten /iˈʒəten/ v. post
 • izbamen /iʒˈbæmen/ v. deny, contradict, veto
 • ize /ˈiʒe/ nm. result, outcome
 • izen /ˈiʒen/ v. train, coach
 • izene /iˈʒene/ nm. island
 • izeten /iˈʒeten/ v. regard, deem
 • izmuen /iʒˈmuen/ v. roast
 • izyoinbå /iˈʒjɔɪ̯nbə/ adv. barely, hardly
 • já /ʥɑ/ adj. usual
 • jaa /ˈʥæa/ nf. minute
 • jáa /ˈʥɑa/ nf. energy
 • jáå /ˈʥɑə/ adj. happy
 • jáåje /ʥɑˈəʥe/ nm. happiness
 • jabe /ˈʥæbe/ nm. skeptic, cynic
 • jaben /ˈʥæben/ v. negotiate
 • jábuen /ʥɑˈbuen/ v. rehearse
 • jách /ʥɑʧ/ prep. in, within, into
 • jáche /ˈʥɑʧe/ nm. cork
 • jachen /ˈʥæʧen/ v. flee, retreat
 • jád /ʥɑd/ pron. me
 • jádlae /ʥɑˈdlæe/ nm. juice, fluid
 • jádmáb /ˈʥɑdmɑb/ adj. short, low, brief
 • jádmáb uba /ˈʥɑdmɑb ˈuba/ nm. lower class
 • jádru /ˈʥɑdɹu/ adj. sensible
 • jádvuken /ʥɑdˈvuken/ v. investigate, inspect, inquire, examine, audit
 • jae /ˈʥæe/ nm. pocket
 • jáe /ˈʥɑe/ nm. balcony, porch, terrace
 • jáe /ˈʥɑe/ adv. usually
 • jaen /ˈʥæen/ v. frown
 • jáen /ˈʥɑen/ v. spit, hiss
 • jáen /ˈʥɑen/ nm. saliva
 • jáfe /ˈʥɑfe/ nm. kid
 • jáfen /ˈʥɑfen/ v. hurt, injure, harm
 • jaj /ʥæʥ/ det. enough
 • jajen /ˈʥæʥen/ v. fry
 • jake /ˈʥæke/ nm. party
 • jaken /ˈʥæken/ v. swing, sway
 • jákfotsa /ʥɑkˈfoʦa/ nf. swamp
 • jákláme /ʥɑˈklɑme/ nm. museum
 • jálde̊e /ʥɑlˈdɛe/ nm. radiation
 • jam /ʥæm/ adj. real
 • jam dike /ʥæm ˈdike/ nm. essence
 • jáma /ˈʥɑma/ nf. appetite, lust
 • jámbi /ˈʥɑmbi/ adj. wholesome
 • jame /ˈʥæme/ nm. cup, mug
 • jáme /ˈʥɑme/ nm. saint
 • jámen /ˈʥɑmen/ v. gather, assemble, congregate, collect
 • jámwuje /ʥɑˈmwuʥe/ nm. rabbit
 • jan /ʥæn/ adj. black, blue, purple, green
 • jaṇ /ʥæɳ/ adv. also, as well
 • jan e̊de /ʥæn ˈɛde/ nf. navy
 • jana /ˈʥæna/ nf. pulsar
 • jána /ˈʥɑna/ nf. shower
 • jándåen /ʥɑnˈdəen/ v. tolerate
 • jane /ˈʥæne/ nm. lock
 • jánen /ˈʥɑnen/ v. graduate
 • janeuch /ʥæˈneuʧ/ nm. locksmith
 • jánfaymbo /ʥɑnˈfeɪ̯mbo/ adj. confidential
 • jánsåe /ʥɑnˈsəe/ nm. grade, degree
 • járáf /ˈʥɑɹɑf/ adj. gross
 • járdea /ʥɑɹˈdea/ nf. contact
 • jár̈e /ˈʥɑʀe/ nm. bear
 • jar̈en /ˈʥæʀen/ v. count
 • jártoke /ʥɑɹˈtoke/ nm. curve, curl, arc
 • járva /ˈʥɑɹvæ/ adj. foreign
 • járvaje /ʥɑɹˈvæʥe/ nf. foreigner
 • jáshchoren /ʥɑʃˈʧoɹen/ v. import
 • jáshvien /ʥɑʃˈvien/ v. might
 • jásnuthe /ʥɑsˈnuθe/ nm. tenant
 • jástoiṇåna /ˌʥɑstɔɪ̯ˈɳəna/ nf. porch, veranda
 • jate /ˈʥæte/ nm. gravity
 • jatha /ˈʥæθa/ nf. knowledge
 • jathaf /ˈʥæθaf/ v. know (a fact)
 • jathen /ˈʥæθen/ v. announce
 • játhen /ˈʥɑθen/ v. starve
 • jats /ʥæʦ/ adj. loud, noisy
 • játsáen /ʥɑtˈsɑen/ v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
 • jatse /ˈʥæʦe/ nm. lesson, lecture
 • játsen /ˈʥɑʦen/ v. divert, distract
 • játshiemjijen /ˌʥɑtʃaɪ̯mˈʥiʥen/ v. lift
 • játsteda /ʥɑʦˈteda/ nf. sin
 • játstuts /ˈʥɑʦtuʦ/ adv. forever
 • jáv /ʥɑv/ adv. down
 • jáv /ʥɑv/ prep. down
 • jávar̈ /ˈʥɑvæʀ/ adj. clean
 • jávar̈ /ˈʥɑvæʀ/ v. clean
 • jave /ˈʥæve/ nm. witness
 • jav̈e /ˈʥæβe/ nm. sign, signal, symptom
 • jáykeen /ʥɑjˈkeen/ v. intercept
 • jáynotsen /ʥɑjˈnoʦen/ v. insult, mock
 • jázbáke /ʥɑʒˈbɑke/ nm. mustard
 • jaze /ˈʥæʒe/ nm. garbage, trash, rubbish, junk, sewage
 • jázmoen /ʥɑʒˈmoen/ v. distinguish, discriminate
 • jázye̊a /ʥɑˈʒjɛa/ nf. set
 • je̊a /ˈʥɛa/ nf. dust, powder
 • je̊e /ˈʥɛe/ nm. will
 • je̊en /ˈʥɛen/ v. must, have to
 • jie /ʥaɪ̯/ adj. thin, narrow
 • jie vothe /ʥaɪ̯ ˈvoθe/ nm. coffin
 • jiea /ˈʥaɪ̯a/ nf. stump, log
 • jiee /ˈʥaɪ̯e/ nm. plane
 • kå /kə/ prep. with (accompanied by)
 • kåa /ˈkəa/ nf. wave (ocean)
 • kåchen /ˈkəʧen/ v. moan, sigh
 • kåe /ˈkəe/ nm. luck
 • kåeas /kəˈeas/ adj. lucky
 • kåen /ˈkəen/ v. wind, weave
 • kåken /ˈkəken/ v. dispose
 • kåm /kəm/ adj. regular
 • kåma /ˈkəma/ nf. stool
 • kåme /ˈkəme/ nm. niche
 • kåṇe /ˈkəɳe/ nm. software
 • kåtsen /ˈkəʦen/ v. send, transfer
 • kåv̈en /ˈkəβen/ v. masturbate
 • kåze /ˈkəʒe/ nm. eyeball
 • kåzláen /kəˈʒlɑen/ v. owe
 • ki /ki/ adj. objective
 • kia /ˈkia/ nf. helmet
 • kiåen /kiˈəen/ v. row
 • kib /kib/ adj. violent
 • kibe /ˈkibe/ nm. ammunition
 • kibe̊en /kiˈbɛen/ v. go
 • kibje /ˈkibʥe/ nf. violence
 • kiboe /kiˈboe/ nm. frog
 • kidá /ˈkidɑ/ n θet. passion
 • kidroidnåd /kiˈdɹɔɪ̯dnəd/ adj. specific, definite, particular
 • kie /ˈkie/ nm. song
 • kief /ˈkief/ v. sing
 • kien /ˈkien/ v. trick, deceive, bluff
 • kieuch /kiˈeuʧ/ nm. singer
 • kifa /ˈkifa/ nf. decade
 • kife /ˈkife/ nm. teenager, adolescent
 • kije /ˈkiʥe/ nm. target
 • kijen /ˈkiʥen/ v. consult
 • kiken /ˈkiken/ v. shine, glow, glare, radiate
 • kikeni /kiˈkeni/ adj. shiny
 • kikfichen /kikˈfiʧen/ v. annoy, bother, agitate
 • kikwuen /kiˈkwuen/ v. situate
 • kile /ˈkile/ n femiʃ. awe
 • kilyae /kiˈljæe/ nm. herb
 • kilzon /ˈkilʒon/ n neuʃ. body
 • kime /ˈkime/ nm. air
 • kimuv̈ /ˈkimuβ/ adv. forward
 • kiṇ /kiɳ/ n orot. wrath
 • kinde̊ /ˈkindɛ/ adj. thorough
 • kine /ˈkine/ nm. laundry
 • kinen /ˈkinen/ v. devise, come up with
 • kir̈a /ˈkiʀa/ nf. independence
 • kir̈áden /kiˈʀɑden/ v. convince
 • kire /ˈkiɹe/ nm. role, character, persona
 • kireje /kiˈɹeʥe/ nm. characteristic
 • kiren /ˈkiɹen/ v. denounce
 • kir̈en /ˈkiʀen/ v. look, consider
 • kiriben /kiˈɹiben/ v. giggle
 • kistien /kisˈtien/ v. boil, simmer
 • kit /kit/ prep. at
 • kitazen /kiˈtæʒen/ v. attract, lure, charm, seduce
 • kitazeni /ˌkitæˈʒeni/ adj. attractive
 • kite /ˈkite/ nm. crumb
 • kithe /ˈkiθe/ nm. uranium
 • kitlåen /kiˈtləen/ v. merge
 • kits /kiʦ/ nn. male
 • kiv̈ /kiβ/ n ʃanfen. wife
 • kiva /ˈkiva/ nf. vocabulary
 • kiv̈e /ˈkiβe/ nm. choir
 • kize /ˈkiʒe/ nm. highlight
 • kizen /ˈkiʒen/ v. avoid, avert, divert, escape
 • kizyie /kiˈʒjie/ nm. show
 • ko /ko/ det. no
 • kobe /ˈkobe/ nm. collar
 • kobvua /kobˈvua/ nf. camp
 • kocha /ˈkoʧa/ nf. reef
 • kochen /ˈkoʧen/ v. lean, tilt
 • kocher̈ /ˈkoʧeʀ/ adj. mean
 • kod /kod/ adj. private
 • kodnåtse /kodˈnəʦe/ nm. mammal
 • kodnude /kodˈnude/ nm. center, nucleus, hub, embryo
 • kodnudeas /ˌkodnuˈdeas/ adj. central
 • koe /ˈkoe/ nm. state, condition
 • koen /ˈkoen/ v. stand
 • kofnáen /kofˈnɑen/ v. obey
 • koje /ˈkoʥe/ nm. nest, den
 • koke /ˈkoke/ nm. impact
 • kokyåen /koˈkjəen/ v. crunch
 • kom /kom/ adj. silly, absurd
 • koma /ˈkoma/ nf. brothel
 • kome /ˈkome/ nm. basil
 • komen /ˈkomen/ v. continue, keep, maintain, defend
 • koṇa /ˈkoɳa/ nf. gang
 • konåfa /koˈnəfa/ nf. machine
 • kone /ˈkone/ nm. shovel
 • koren /ˈkoɹen/ v. justify
 • kosathe /koˈsæθe/ nm. hay
 • koshcheren /koʃˈʧeɹen/ v. beg
 • kosuven /koˈsuven/ v. may
 • kotha /ˈkoθa/ nf. egg
 • kothåṇen /koˈθəɳen/ v. suck
 • kotnuze /kotˈnuʒe/ nm. vest
 • koven /ˈkoven/ v. invest
 • koybimen /kojˈbimen/ v. stab
 • koybimen iyientåv̈e /kojˈbimen ˌijaɪ̯nˈtəβe/ nf. dagger
 • koze /ˈkoʒe/ nm. circus
 • kozlu /ˈkoʒlu/ adv. once
 • kozone /koˈʒone/ nm. harvest
 • kua /ˈkua/ nf. education
 • kub /kub/ adj. sophisticated, intricate
 • kube /ˈkube/ nm. goat
 • kuben /ˈkuben/ v. muffle
 • kucha /ˈkuʧa/ nf. lace
 • kuche /ˈkuʧe/ nm. tuna
 • kuchen /ˈkuʧen/ v. live
 • kuchen /ˈkuʧen/ nm. life
 • kud /kud/ adj. elegant
 • kude /ˈkude/ nm. station
 • kue /ˈkue/ nm. cave
 • kuen /ˈkuen/ v. enhance
 • kufa /ˈkufa/ nf. magazine
 • kufe /ˈkufe/ nm. earthquake
 • kufen /ˈkufen/ v. confuse
 • kuj /kuʥ/ adj. rigorous
 • kuje /ˈkuʥe/ nm. cream
 • kuka /ˈkuka/ nf. mouse
 • kuken /ˈkuken/ v. pave
 • kume /ˈkume/ nm. height, altitude
 • kumeas /kuˈmeas/ adj. high
 • kumeas uba /kuˈmeas ˈuba/ nf. upper class
 • kumen /ˈkumen/ v. involve, entail
 • kumshuz /ˈkumʃuʒ/ adv. furthermore
 • kune /ˈkune/ nm. civilian
 • kunen /ˈkunen/ v. speculate
 • kur̈ /kuʀ/ adj. crazy, insane, absurd
 • kura /ˈkuɹa/ nf. bridge, platform
 • kur̈e /ˈkuʀe/ nm. model
 • kut /kut/ adj. equal, equivalent
 • kuta /ˈkuta/ nf. tragedy
 • kuten /ˈkuten/ v. growl
 • kuth /kuθ/ adj. round
 • kutha /ˈkuθa/ nf. hero, idol
 • kuts /kuʦ/ adj. notable
 • kutsa /ˈkuʦa/ nf. memoir
 • kutse /ˈkuʦe/ nm. valley, canyon
 • kutsen /ˈkuʦen/ v. disrupt
 • kuv /kuv/ pron. anything
 • kuv̈e /ˈkuβe/ nm. shooting star
 • kuv̈en /ˈkuβen/ v. scare, frighten, startle
 • kuybuma /kujˈbuma/ nf. total, sum, score, amount
 • kuza /ˈkuʒa/ nf. drama
 • kuze /ˈkuʒe/ nm. mail
 • kuzen /ˈkuʒen/ v. probe
 • li /li/ adj. past
 • lia /ˈlia/ nf. dragon
 • liå /ˈliə/ adj. aroused (sexually)
 • liben /ˈliben/ v. contribute
 • lich /liʧ/ n onsar. bastard
 • licha /ˈliʧa/ nf. medium
 • lid /lid/ prep. plus
 • liden /ˈliden/ v. shake, rattle, shudder
 • lidle̊a /liˈdlɛa/ nf. market
 • lidture /lidˈtuɹe/ nm. ginger
 • lie /ˈlie/ nm. metal
 • lien /ˈlien/ v. steal, rob
 • lienuch /liˈenuʧ/ nf. thief
 • life /ˈlife/ nm. guerrilla
 • lifeen /liˈfeen/ v. gamble
 • lifteba /lifˈteba/ nf. embassy
 • likeen /liˈkeen/ v. spread
 • like̊en /liˈkɛen/ v. argue
 • likyie /liˈkjie/ nm. scope, extent
 • lili /ˈlili/ adj. sad
 • lilije /liˈliʥe/ nm. sadness, sorrow
 • lime /ˈlime/ nm. roof
 • limshuv̈a /limˈʃuβa/ nf. radio
 • liṇa /ˈliɳa/ nf. front
 • linåfe /liˈnəfe/ nm. manner
 • line /ˈline/ nm. quota
 • liṇen /ˈliɳen/ v. collect
 • linfe̊en /linˈfɛen/ v. sniff, inhale
 • linshev̈e /linˈʃeβe/ nm. code (computer)
 • lire̊fa /liˈɹɛfa/ nf. cauldron, kettle
 • lirefen /liˈɹefen/ v. mark, stain
 • liren /ˈliɹen/ v. save (put aside)
 • lishbi /ˈliʃbi/ adj. sour, bitter
 • lite /ˈlite/ nm. bug, insect
 • lithe /ˈliθe/ nm. cart
 • lithwår̈e /liˈθwəʀe/ nm. cuff
 • litsluf /ˈliʦluf/ adj. sweet
 • live /ˈlive/ nm. dam
 • liv̈e /ˈliβe/ nm. ditch
 • liven /ˈliven/ v. contrast
 • liwshae /liwˈʃæe/ nm. elbow
 • liyuen /liˈjuen/ v. mold
 • lu /lu/ adv. often
 • lua /ˈlua/ nf. field, arena, stadium, pasture, prairie
 • luba /ˈluba/ nf. base
 • luben /ˈluben/ v. crawl, creep
 • lubu /ˈlubu/ adv. nowadays
 • luch /luʧ/ adj. marine
 • luchen /ˈluʧen/ v. remove, take out, deprive, take away
 • lud /lud/ adj. handsome
 • luda /ˈluda/ nf. spike, thorn
 • lude /ˈlude/ nm. sugar
 • lue /ˈlue/ nm. top, mountain, lid
 • luen /ˈluen/ v. close, shut, block
 • luenuch /luˈenuʧ/ nm. shield
 • lufe /ˈlufe/ nm. winter
 • luj /luʥ/ adj. main, premier
 • luje /ˈluʥe/ nm. dew
 • luka /ˈluka/ nf. board
 • luke /ˈluke/ nm. runway
 • luken /ˈluken/ v. obsess
 • lum /lum/ adj. backward
 • luma /ˈluma/ nf. membrane
 • lume /ˈlume/ nm. bay, harbor
 • lumen /ˈlumen/ v. flash
 • lun /lun/ det. same
 • luna /ˈluna/ nf. fury, frenzy
 • lundua /lunˈdua/ nf. insurgent
 • lune /ˈlune/ nm. thigh
 • lunen /ˈlunen/ v. panic
 • luṇeuch /luˈɳeuʧ/ nm. chef, cook
 • lur̈ /luʀ/ pron. nothing
 • lure /ˈluɹe/ nm. letter (written document)
 • luta /ˈluta/ nf. art, craft
 • lutauch /luˈtauʧ/ nm. artist
 • lute /ˈlute/ nm. glacier
 • luten /ˈluten/ v. agree
 • lutenoit /luˈtenɔɪ̯t/ nm. agreement
 • luth /luθ/ adj. bald
 • luts /luʦ/ adv. together
 • lutse /ˈluʦe/ nm. snow
 • lutse /ˈluʦe/ v. snow
 • luv /luv/ adv. too, so, also, as well
 • luv̈ /luβ/ adj. curious
 • luva /ˈluva/ nf. reactor
 • luv̈e /ˈluβe/ nm. hand
 • luv̈en /ˈluβen/ v. peel
 • luz /luʒ/ adj. apparent
 • luze /ˈluʒe/ nm. skeleton, hull
 • luzen /ˈluʒen/ v. graze (feed on)
 • luzluen /luˈʒluen/ v. turn on
 • nå /nə/ adj. certain
 • ṇå /ɳə/ adv. back
 • nåa /ˈnəa/ nf. mess, clutter
 • ṇåa /ˈɳəa/ nf. brush, brush (for hair)
 • nåaas /nəˈaas/ adj. messy
 • nåáen /nəˈɑen/ v. roam, drift, wander
 • nåbe /ˈnəbe/ nm. cell (biology)
 • ṇåbe /ˈɳəbe/ nm. feather
 • ṇåben /ˈɳəben/ v. blast
 • nåcha /ˈnəʧa/ nf. pet
 • nåche /ˈnəʧe/ nm. bullet
 • ṇåche /ˈɳəʧe/ nm. reptile
 • nåda /ˈnəda/ nf. expert, specialist
 • ṇåda /ˈɳəda/ nf. matter, content
 • nåde /ˈnəde/ nm. sanctuary
 • ṇåde /ˈɳəde/ nm. accent (of language), dialect
 • nåden /ˈnəden/ v. hiss
 • nåe /ˈnəe/ adv. certainly
 • ṇåe /ˈɳəe/ nm. part, section, compartment
 • nåen /ˈnəen/ v. spill
 • ṇåen /ˈɳəen/ v. seek
 • ṇåf /ɳəf/ det. more
 • nåfe /ˈnəfe/ nm. brain
 • ṇåfe /ˈɳəfe/ nm. formula
 • nåj /nəʥ/ adj. acute
 • ṇåje /ˈɳəʥe/ nm. summer
 • ṇåjen /ˈɳəʥen/ v. withstand
 • ṇåke /ˈɳəke/ nm. clinic, hospital
 • nåken /ˈnəken/ v. like
 • ṇåm /ɳəm/ adj. close, dense
 • ṇåma /ˈɳəma/ nf. key
 • nåme /ˈnəme/ nm. fringe
 • ṇåme /ˈɳəme/ nm. hood
 • ṇåmtsáte /ɳəmˈʦɑte/ nm. electricity
 • ṇåmwára /ɳəˈmwɑɹa/ nf. patriot
 • nån /nən/ adj. proud
 • ṇåṇa /ˈɳəɳa/ nf. fracture
 • ṇåndiea /ɳənˈdaɪ̯a/ nf. queen
 • nåne /ˈnəne/ nm. accident, catastrophe
 • ṇåṇe /ˈɳəɳe/ nm. pig, pork
 • nånen /ˈnənen/ v. shoot, propel, hurl, fire (detonate weapon)
 • nånje /ˈnənʥe/ nm. pride
 • når̈ /nəʀ/ pron. anyone
 • nåre /ˈnəɹe/ nm. vent
 • ṇår̈e /ˈɳəʀe/ nm. reception (of office or hotel)
 • nåren /ˈnəɹen/ v. cuddle
 • når̈en /ˈnəʀen/ v. quote
 • ṇåtha /ˈɳəθa/ nf. tin
 • ṇåtiev̈a /ɳəˈtaɪ̯βa/ nf. piano
 • ṇåtlaymbåe /ˌɳətleɪ̯mˈbəe/ nm. acronym
 • ṇåts /ɳəʦ/ interj. goodbye
 • nåv̈a /ˈnəβa/ nf. neutron
 • nåv̈e /ˈnəβe/ nm. lightning
 • nåven /ˈnəven/ v. wait, pause
 • nåv̈en /ˈnəβen/ v. wash, rinse
 • ṇåven /ˈɳəven/ v. bend, fold
 • ṇåvyieneke /ˌɳəvjaɪ̯ˈneke/ nm. lesbian
 • ṇåz /ɳəʒ/ adj. exotic
 • ṇåze /ˈɳəʒe/ nm. flavor
 • nea /ˈnea/ nf. fossil
 • neen /ˈneen/ v. dare
 • ni /ni/ adj. fresh, crisp
 • nia /ˈnia/ nf. trunk (of tree)
 • nich /niʧ/ adj. sole, lone
 • nichen /ˈniʧen/ v. jump, bounce
 • nidlae /niˈdlæe/ nm. pistol
 • nie /ˈnie/ nm. stream, current
 • nien /ˈnien/ v. clarify
 • nife /ˈnife/ nm. pest, bully
 • nij /niʥ/ adj. alternate
 • nije /ˈniʥe/ nm. hotel, inn, lodge
 • nika /ˈnika/ nf. mold
 • nikae /niˈkæe/ nm. spectacle
 • nima /ˈnima/ nf. bud, embryo
 • nimen /ˈnimen/ v. flick
 • niṇe /ˈniɳe/ nm. premiere
 • niṇen /ˈniɳen/ v. insist, protest
 • ninre̊n /ˈninɹɛn/ adv. eventually
 • niren /ˈniɹen/ v. claim, allege
 • nisháde /niˈʃɑde/ nm. emotion, passion
 • nissetsen /nisˈseʦen/ v. chant
 • nit /nit/ pron. someone, somebody
 • nite /ˈnite/ nm. shadow
 • niten /ˈniten/ v. clutch, grip
 • nithe /ˈniθe/ nm. rebel
 • nitse /ˈniʦe/ nm. tree, shrub
 • nitse une /ˈniʦe ˈune/ nf. branch
 • niva /ˈniva/ nf. foil
 • nive /ˈnive/ nm. budget
 • niver̈en /niˈveʀen/ v. warn, alert
 • niwbazen /niwˈbæʒen/ v. skip, hop
 • nize /ˈniʒe/ nm. progress
 • no /no/ conj. or, either
 • ṇo /ɳo/ conj. when
 • noa /ˈnoa/ nf. plan, tactic, program
 • noa /ˈnoa/ v. plan
 • ṇoa /ˈɳoa/ nf. rule
 • ṇoå /ˈɳoə/ adj. deaf
 • ṇoauch /ɳoˈauʧ/ nm. ruler
 • nob /nob/ adj. synthetic
 • ṇob /ɳob/ adv. maybe, perhaps
 • nobe /ˈnobe/ nm. torch, lamp
 • ṇobe /ˈɳobe/ nm. adventure, enterprise
 • ṇobe̊ /ˈɳobɛ/ prep. despite
 • noch /noʧ/ adj. available
 • nochåme /noˈʧəme/ nm. fuse
 • ṇochlechen /ɳoˈʧleʧen/ v. pay
 • ṇochluven /ɳoˈʧluven/ v. discourage, deter
 • nod /nod/ det. her
 • ṇoda /ˈɳoda/ nf. gene
 • ṇode /ˈɳode/ nm. output
 • noden /ˈnoden/ v. rule, reign
 • ṇodle̊a /ɳoˈdlɛa/ nf. fairy
 • nodnáde /nodˈnɑde/ nm. pride
 • ṇodråa /ɳoˈdɹəa/ nf. peace
 • ṇodvana /ɳodˈvæna/ nf. manual
 • nodweze /noˈdweʒe/ nm. novel, fiction
 • noe /ˈnoe/ nm. discount
 • ṇoe /ˈɳoe/ nm. article
 • noen /ˈnoen/ v. defend, protect, secure, resist
 • ṇoen /ˈɳoen/ v. walk
 • noenaj /noˈenæʥ/ nf. insurance
 • noenoit /noˈenɔɪ̯t/ nf. defense
 • noenoit /noˈenɔɪ̯t/ nf. protection
 • ṇof /ɳof/ adj. fine
 • nofa /ˈnofa/ nf. incident
 • nofen /ˈnofen/ v. take, catch, steal, seize, earn, accept, adopt, reserve, escort, hire, rent, recruit
 • ṇofen /ˈɳofen/ v. spoil
 • nofenoit /noˈfenɔɪ̯t/ nm. reservation
 • ṇofrua /ɳoˈfɹua/ nf. crime, felony
 • ṇofruauch /ˌɳofɹuˈauʧ/ nm. criminal
 • ṇoien /ɳoˈien/ v. incorporate
 • noje /ˈnoʥe/ nm. barrier, hurdle
 • ṇojeen /ɳoˈʥeen/ v. try, attempt, attack, test, struggle, wrestle
 • noke /ˈnoke/ nm. supervisor
 • ṇoke /ˈɳoke/ nm. campaign, crusade
 • noken /ˈnoken/ v. thrust, propel
 • ṇoken /ˈɳoken/ v. summon
 • nolaa /noˈlæa/ nf. shirt
 • nolle̊e /noˈllɛe/ nm. cheek
 • ṇolshue /ɳolˈʃue/ nm. bass
 • nom /nom/ det. whatever
 • ṇom /ɳom/ adj. sincere, earnest
 • noma /ˈnoma/ nf. poem
 • ṇoma /ˈɳoma/ nf. slogan
 • nomauch /noˈmauʧ/ nm. poet
 • ṇomba /ˈɳombæ/ det. any
 • ṇombue /ɳomˈbue/ nm. honey
 • nombuen /nomˈbuen/ v. extend, stretch
 • nome /ˈnome/ nm. range, spectrum, extent
 • ṇomide /ɳoˈmide/ nm. tool
 • ṇomuza /ɳoˈmuʒa/ nf. traffic
 • ṇomwuthe /ɳoˈmwuθe/ nm. chime
 • noṇ /noɳ/ adj. important
 • ṇon /ɳon/ adj. comic
 • nona /ˈnona/ nf. sample, example, prototype
 • ṇona /ˈɳona/ nf. month
 • ṇone /ˈɳone/ nm. dinner
 • ṇoṇe /ˈɳoɳe/ nm. acid
 • ṇonen /ˈɳonen/ v. celebrate
 • ṇoṇen /ˈɳoɳen/ v. grunt
 • ṇonshive /ɳonˈʃive/ nm. mask
 • ṇonshov /ˈɳonʃov/ adj. coherent
 • ṇonwe̊ra /ɳoˈnwɛɹa/ nf. steel, iron
 • ṇonweren /ɳoˈnweɹen/ v. flush
 • nor̈ /noʀ/ prep. beside
 • ṇorebe /ɳoˈɹebe/ nm. week
 • ṇoren /ˈɳoɹen/ v. peek
 • ṇor̈otsa /ɳoˈʀoʦa/ nf. clove
 • ṇosfoe /ɳosˈfoe/ nm. form
 • ṇosfue /ɳosˈfue/ nm. seat, chair, buttocks, saddle, stool
 • ṇosnåra /ɳosˈnəɹa/ nf. season
 • nosom /ˈnosom/ adj. tired, lazy
 • nosrub /ˈnosɹub/ adj. last (final), former
 • nostee /nosˈtee/ nm. ash
 • ṇostuen /ɳosˈtuen/ v. trip, fall
 • nosuj /ˈnosuʥ/ adj. viable
 • ṇot /ɳot/ adj. pink
 • ṇota /ˈɳota/ nf. critique
 • ṇotaf /ˈɳotaf/ v. criticize
 • note /ˈnote/ nm. dump
 • ṇoteṇen /ɳoˈteɳen/ v. forget
 • ṇotfoe /ɳotˈfoe/ nm. plastic
 • noth /noθ/ n dok. curse
 • nothe /ˈnoθe/ nm. night, evening
 • nothen /ˈnoθen/ v. boost, bolster
 • ṇothujen /ɳoˈθuʥen/ v. command, supervise
 • notsa /ˈnoʦa/ nf. fetus, embryo
 • ṇotsa /ˈɳoʦa/ nf. heel
 • ṇotse /ˈɳoʦe/ nm. puzzle
 • ṇotsen /ˈɳoʦen/ v. devote
 • ṇoua /ɳoˈua/ nf. judge
 • nov̈a /ˈnoβa/ nf. bank, stock, fund, charity, arsenal
 • nov̈e /ˈnoβe/ nm. pain
 • ṇov̈e /ˈɳoβe/ nm. cushion
 • nov̈eas /noˈβeas/ adj. painful
 • noven /ˈnoven/ v. grasp
 • nov̈en /ˈnoβen/ v. vibrate, shiver
 • ṇov̈en /ˈɳoβen/ v. sneak
 • novrate /noˈvɹæte/ nm. shelf, rack, ledge
 • novuja /noˈvuʥa/ nf. ticket, license
 • noyfea /nojˈfea/ nf. breakthrough
 • noynatsen /nojˈnæʦen/ v. carry
 • ṇoynuda /ɳojˈnuda/ nf. buffalo
 • ṇoyvuen /ɳojˈvuen/ v. solve, figure out, deduce, calculate
 • ṇoze /ˈɳoʒe/ nm. despair
 • ṇozuk /ˈɳoʒuk/ adj. manual
 • ṇozyeen /ɳoˈʒjeen/ v. ruffle
 • o /o/ conj. that
 • oa /ˈoa/ nf. site, scene
 • oåe /oˈəe/ nm. array
 • oåen /oˈəen/ v. repeat
 • oåenoit /ˌoəˈenɔɪ̯t/ nm. repetition
 • obáen /oˈbɑen/ v. reform
 • obdåe /obˈdəe/ nm. constitution
 • obe /ˈobe/ nm. cell
 • oben /ˈoben/ v. sit
 • oboen /oˈboen/ v. sort
 • obshuv̈a /obˈʃuβa/ nf. deed
 • obvaa /obˈvæa/ nf. treason
 • obváen /obˈvɑen/ v. teach, instruct, educate, coach
 • obvåen /obˈvəen/ v. collapse, topple
 • obváenuch /ˌobvɑˈenuʧ/ nf. teacher
 • obve̊e /obˈvɛe/ nm. tongue, language, dialect
 • obvie /obˈvie/ nm. fire
 • obvie rire /obˈvie ˈɹiɹe/ nf. volcano
 • obvien /obˈvien/ v. worship
 • obvieun /ˌobviˈeun/ nm. match (for fire)
 • obvoen /obˈvoen/ v. matter
 • obvu /ˈobvu/ adj. basic
 • och /oʧ/ conj. and
 • ocha /ˈoʧa/ nf. chalk
 • oche /ˈoʧe/ nm. arrow (sign)
 • ochen /ˈoʧen/ v. include
 • od /od/ adj. nervous
 • oda /ˈoda/ nf. wife
 • odáa /oˈdɑa/ nf. eel
 • ode /ˈode/ nm. body
 • ode /ˈode/ adv. meanwhile
 • oden /ˈoden/ v. rise, escalate
 • odfåen /odˈfəen/ v. poise
 • odlåen /oˈdləen/ v. abandon
 • odmofa /odˈmofa/ nf. tribe, clan
 • odoen /oˈdoen/ v. oppress
 • odre̊en /oˈdɹɛen/ v. sleep
 • odre̊enaj /ˌodɹɛˈenæʥ/ nm. sleep
 • odyua /oˈdjua/ nf. animal, creature, organism
 • odyua áthe /oˈdjua ˈɑθe/ nm. zoo
 • odyua kuchen /oˈdjua ˈkuʧen/ nm. wildlife
 • odyuen /oˈdjuen/ v. swim
 • oe /ˈoe/ nm. officer, official, deputy
 • oen /ˈoen/ v. stop, halt
 • ofa /ˈofa/ nf. copper, bronze
 • ofåe /oˈfəe/ nm. restoration
 • ofe /ˈofe/ nm. demon, goblin
 • ofen /ˈofen/ v. screw, fuck
 • oflae /oˈflæe/ nm. pearl
 • ofnåe /ofˈnəe/ nm. bureaucrat
 • ofnåen /ofˈnəen/ v. say, express
 • ofoen /oˈfoen/ v. inhabit
 • ofráen /oˈfɹɑen/ v. devastate
 • ofue /oˈfue/ nm. lever, trigger
 • oi /ɔɪ̯/ adv. about
 • oia /ˈɔɪ̯a/ nf. river
 • oia /oˈia/ nf. log
 • oib /ɔɪ̯b/ adj. slow, late
 • oiba /ˈɔɪ̯ba/ nf. pastry
 • oibe /ˈɔɪ̯be/ nm. petal
 • oiben /ˈɔɪ̯ben/ v. taste
 • oiche /ˈɔɪ̯ʧe/ nm. pedal
 • oid /ɔɪ̯d/ adj. heavy, serious
 • oida /ˈɔɪ̯da/ nf. day, date, world
 • oiden /ˈɔɪ̯den/ v. cure
 • oie /ˈɔɪ̯e/ nm. issue, concern, controversy
 • oie /oˈie/ nm. celebrity
 • oien /ˈɔɪ̯en/ v. hate
 • oienaj /ɔɪ̯ˈenæʥ/ nf. hate
 • oifa /ˈɔɪ̯fa/ nf. symbol
 • oife /ˈɔɪ̯fe/ nm. breed
 • oifen /ˈɔɪ̯fen/ v. polish
 • oij /ɔɪ̯ʥ/ adv. neither
 • oije /ˈɔɪ̯ʥe/ nm. agriculture
 • oijen /ˈɔɪ̯ʥen/ v. recommend, advise, suggest, endorse
 • oik /ɔɪ̯k/ adv. however
 • oik /ɔɪ̯k/ pron. her, it
 • oika /ˈɔɪ̯ka/ nf. coral
 • oiken /ˈɔɪ̯ken/ v. separate, isolate, segregate
 • oim /ɔɪ̯m/ adj. new
 • oima /ˈɔɪ̯ma/ nf. economy
 • oime /ˈɔɪ̯me/ nm. bottom (lowest part), buttocks
 • oimen /ˈɔɪ̯men/ v. please, satisfy, indulge
 • oimenoit /ɔɪ̯ˈmenɔɪ̯t/ nf. pleasure
 • oin /ɔɪ̯n/ adj. false, fake
 • oiṇ /ɔɪ̯ɳ/ adj. ambiguous
 • oina /ˈɔɪ̯na/ nf. clash
 • oiṇa /ˈɔɪ̯ɳa/ nf. store, shop
 • oiṇa /ˈɔɪ̯ɳa/ v. shop
 • oine /ˈɔɪ̯ne/ nm. news
 • oiṇe /ˈɔɪ̯ɳe/ nm. fungus
 • oinen /ˈɔɪ̯nen/ v. move, come, reach, enter, happen, occur, penetrate
 • oiṇen /ˈɔɪ̯ɳen/ v. brake
 • oinenoit /ɔɪ̯ˈnenɔɪ̯t/ nm. movement, motion
 • oinenoit /ɔɪ̯ˈnenɔɪ̯t/ nm. entrance
 • oir̈ /ɔɪ̯ʀ/ adj. random
 • oira /ˈɔɪ̯ɹa/ nf. second
 • oir̈a /ˈɔɪ̯ʀa/ nf. fiber
 • oire /ˈɔɪ̯ɹe/ nm. dignity
 • oir̈e /ˈɔɪ̯ʀe/ nm. customer, patron
 • oir̈en /ˈɔɪ̯ʀen/ v. create, invent
 • oit /ɔɪ̯t/ adj. explicit
 • oita /ˈɔɪ̯ta/ nf. hole, ditch, tunnel, crater, trench
 • oite /ˈɔɪ̯te/ nm. crystal, prism
 • oith /ɔɪ̯θ/ adj. stupid, dumb, silly
 • oith /ɔɪ̯θ/ pron. theirs (masc)
 • oithe /ˈɔɪ̯θe/ nm. urge, lust
 • oithen /ˈɔɪ̯θen/ v. invite
 • oits /ɔɪ̯ʦ/ prep. except, besides
 • oitsa /ˈɔɪ̯ʦa/ nf. glue, paste
 • oitsen /ˈɔɪ̯ʦen/ v. scan
 • oiv̈ /ɔɪ̯β/ adj. stable, steady, consistent
 • oiva /ˈɔɪ̯va/ nf. fort
 • oiv̈a /ˈɔɪ̯βa/ nf. cat, vagina
 • oiv̈ak /ˈɔɪ̯βak/ nf. kitten
 • oiv̈e /ˈɔɪ̯βe/ nm. mind
 • oiv̈e utse /ˈɔɪ̯βe ˈuʦe/ nm. psychology
 • oiv̈en /ˈɔɪ̯βen/ v. embark
 • oiv̈ie /ˈɔɪ̯βaɪ̯/ v. balance
 • oiz /ɔɪ̯ʒ/ prep. like
 • oiza /ˈɔɪ̯ʒa/ nf. beetle
 • oize /ˈɔɪ̯ʒe/ nm. ceremony
 • oizen /ˈɔɪ̯ʒen/ v. report
 • oizen /ˈɔɪ̯ʒen/ nm. report
 • oj /oʥ/ num. four
 • oje /ˈoʥe/ nm. nurse
 • oje̊en /oˈʥɛen/ v. insure, assure, guarantee, secure, promise
 • ojen /ˈoʥen/ v. trade
 • ojen /ˈoʥen/ nf. trade
 • ojenuch /oˈʥenuʧ/ nf. trader
 • oji /ˈoʥi/ v ʃet. celebration
 • ok /ok/ num. eight
 • oka /ˈoka/ nf. prey
 • okåja /oˈkəʥa/ nf. core, nucleus
 • okbok /ˈokbok/ adj. cheap
 • oke /ˈoke/ nm. law
 • oken /ˈoken/ v. own
 • okenuch /oˈkenuʧ/ nf. owner
 • okeuch /oˈkeuʧ/ nm. lawyer
 • oknide /okˈnide/ nm. soap
 • okrav /ˈokɹæv/ adj. volatile
 • okue /oˈkue/ nm. custom
 • okyoen /oˈkjoen/ v. arouse
 • olaen /oˈlæen/ v. reconcile
 • ole /ˈole/ adj. gay, homosexual
 • ole̊a /oˈlɛa/ nf. drill
 • ollåe /oˈlləe/ nm. chasm
 • olnie /olˈnie/ nm. rear
 • olruba /oˈlɹuba/ nf. pillow
 • olshe̊a /olˈʃɛa/ nf. tense
 • olshoe /olˈʃoe/ nm. layer
 • olu /ˈolu/ adj. awesome
 • olvuen /olˈvuen/ v. compete
 • olyia /oˈljia/ nf. gallery
 • olzeken /olˈʒeken/ v. implant
 • olzike /olˈʒike/ nm. application
 • om /om/ prep. after
 • oma /ˈoma/ nf. room (of house)
 • omåche /oˈməʧe/ nm. millennium
 • omåchen /oˈməʧen/ v. invade
 • ombaa /omˈbæa/ nf. cone
 • ombåa /omˈbəa/ nf. hut
 • ombáe /omˈbɑe/ nm. ink
 • ombia /omˈbia/ nf. potion, elixir
 • omdime /omˈdime/ nm. shelter
 • ome /ˈome/ nm. land, earth, ground, soil
 • ome buve /ˈome ˈbuve/ nf. potato
 • ome utse /ˈome ˈuʦe/ nm. geography
 • omen /ˈomen/ v. relate, correlate
 • omenaj /oˈmenæʥ/ nm. relationship
 • omfacha /omˈfæʧa/ nf. paint
 • omfachaoit /ˌomfæˈʧaɔɪ̯t/ nm. painting
 • omfachauch /ˌomfæˈʧauʧ/ nf. painter
 • omfitsen /omˈfiʦen/ v. listen
 • omjåje /omˈʥəʥe/ nm. ministry
 • omjar̈e /omˈʥæʀe/ nm. head
 • omshev̈ /ˈomʃeβ/ num. ten
 • omshezen /omˈʃeʒen/ v. wave (salutation)
 • omsoke /omˈsoke/ nm. host
 • omtar̈a /omˈtæʀa/ nf. armpit
 • omtu /ˈomtu/ adj. sore
 • omtur̈a /omˈtuʀa/ nf. bit
 • omwaren /oˈmwæɹen/ v. hack
 • oṇ /oɳ/ adj. credible
 • ona /ˈona/ nf. name, title
 • oṇa /ˈoɳa/ nf. tub, basin, bath, pool
 • one /ˈone/ nm. glass
 • oṇe /ˈoɳe/ nm. program
 • onen /ˈonen/ v. finish, complete
 • oṇen /ˈoɳen/ v. pour, drain, flow
 • onenen /oˈnenen/ adj. final
 • onenene /ˌoneˈnene/ adv. finally
 • onenoit /oˈnenɔɪ̯t/ nf. completion
 • onfåa /onˈfəa/ nf. quarter
 • onfaen /onˈfæen/ v. intervene
 • onfáen /onˈfɑen/ v. sob, weep, mourn
 • onfaenoit /ˌonfæˈenɔɪ̯t/ nm. intervention
 • onfoe /onˈfoe/ nm. facade, mask
 • onife /oˈnife/ nm. chief, boss
 • onkia /onˈkia/ nf. heaven, paradise
 • onkua /onˈkua/ nf. rodent
 • ontår̈e /onˈtəʀe/ nm. basement, cellar
 • ontåv̈a /onˈtəβa/ nf. raft
 • onte̊r̈a /onˈtɛʀa/ nf. span
 • ontsoe /onˈʦoe/ nm. axis
 • ontujen /onˈtuʥen/ v. prowl, lurk
 • onweje /oˈnweʥe/ nm. merchandise
 • onyuen /oˈnjuen/ v. capture, seize, kidnap
 • or /oɹ/ num. three
 • or /oɹ/ pron. they (fem)
 • ora /ˈoɹa/ nf. rank (military), rank (position)
 • or̈a /ˈoʀa/ nf. pressure
 • oraf /ˈoɹæf/ adj. fluent
 • or̈åve /oˈʀəve/ nm. gate, exit, port
 • ordi /ˈoɹdi/ adj. humble, modest, shy, reluctant
 • ordue /oɹˈdue/ nm. memento
 • ore /ˈoɹe/ nm. paw, hoof
 • or̈e /ˈoʀe/ nm. crop
 • oren /ˈoɹen/ v. smell (emit odour), stink
 • or̈en /ˈoʀen/ v. recover
 • or̈its /ˈoʀiʦ/ adj. vibrant
 • orute /oˈɹute/ nm. present (time)
 • orwåmen /oˈɹwəmen/ v. envision
 • osåmen /oˈsəmen/ v. drip
 • osdathe /osˈdæθe/ nm. luxury
 • osfue /osˈfue/ nm. wedge
 • oshbi /ˈoʃbi/ adj. lazy
 • oshbu /ˈoʃbu/ adj. hot
 • oshbuje /oʃˈbuʥe/ nm. heat
 • oshmien /oʃˈmien/ v. slash
 • oshmoe /oʃˈmoe/ nm. response
 • oshmoef /oʃˈmoef/ v. respond
 • osnuren /osˈnuɹen/ v. sponsor
 • osnuth /ˈosnuθ/ adv. somewhere
 • ossae /osˈsæe/ nm. table
 • ossotse /osˈsoʦe/ nm. x-ray
 • ossu /ˈossu/ conj. since
 • ot /ot/ adj. true
 • ota /ˈota/ nf. needle
 • otåṇe /oˈtəɳe/ nm. tattoo
 • otcháen /otˈʧɑen/ v. slide
 • otchue /otˈʧue/ nm. cow
 • ote /ˈote/ nm. scandal
 • oteb /ˈoteb/ adj. civilized
 • otebje /oˈtebʥe/ nf. civilization
 • oten /ˈoten/ v. recite
 • oteṇ /ˈoteɳ/ adj. probable
 • oteṇe /oˈteɳe/ adv. probably
 • otfoa /otˈfoa/ nf. mall
 • oth /oθ/ det. each
 • othduzen /oθˈduʒen/ v. leave, depart
 • othe /ˈoθe/ nm. birth
 • othen /ˈoθen/ v. bore
 • otheni /oˈθeni/ adj. boring
 • othmutha /oθˈmuθa/ nf. demise
 • othov̈en /oˈθoβen/ v. deploy
 • otiza /oˈtiʒa/ nf. carcass
 • otje /ˈotʥe/ nm. truth
 • otkothen /otˈkoθen/ v. suffocate
 • otlien /oˈtlien/ v. concentrate, focus
 • otloen /oˈtloen/ v. soak, drench, saturate, irrigate
 • otnuṇe /otˈnuɳe/ nm. chapter
 • otnuzen /otˈnuʒen/ v. ridicule, humiliate
 • otroke /oˈtɹoke/ nm. grid
 • otsa /ˈoʦa/ nf. sea, ocean
 • otse /ˈoʦe/ nm. tomb, grave
 • otseen /otˈseen/ v. decay
 • otsen /ˈoʦen/ v. drown, drench, saturate
 • otsháe /otˈʃɑe/ nm. fox
 • otstotsen /oʦˈtoʦen/ v. grow up
 • otsucha /oˈʦuʧa/ nf. compound
 • otsuen /otˈsuen/ v. defy, violate, assault
 • otuka /oˈtuka/ nf. row
 • otvemen /otˈvemen/ v. understand, realize, comprehend, fathom
 • oue /oˈue/ nm. path, track, road
 • ov̈ /oβ/ adj. poor
 • ova /ˈova/ nf. succession
 • ov̈a /ˈoβa/ nf. vehicle
 • ov̈e /ˈoβe/ nm. tablet, slab
 • oven /ˈoven/ v. leak, sink
 • ov̈en /ˈoβen/ v. relieve, excuse
 • ov̈enaj /oˈβenæʥ/ nm. excuse
 • ov̈o /ˈoβo/ adj. delicious
 • ovome /oˈvome/ nm. triangle
 • ov̈u /ˈoβu/ det. these
 • ovyize /oˈvjiʒe/ nm. string, cord, thread, strand
 • owáe /oˈwɑe/ nm. hangover
 • owdoṇe /owˈdoɳe/ nm. illusion
 • owloen /oˈwloen/ v. crush, grind, squash
 • owmatha /owˈmæθa/ nf. belly
 • owue /oˈwue/ nm. mafia, mob
 • oyits /ˈojiʦ/ adj. compatible
 • oykea /ojˈkea/ nf. bowl
 • oykia /ojˈkia/ nf. nature, environment, habit, ritual, bias
 • oyte /ˈojte/ adv. etcetera
 • oytien /ojˈtien/ v. rape, assault
 • oz /oʒ/ det. my
 • oza /ˈoʒa/ nf. button, knob
 • ozdike /oʒˈdike/ nm. fin (of fish)
 • oze /ˈoʒe/ nm. flesh
 • ozen /ˈoʒen/ v. flirt
 • ozeni /oˈʒeni/ adj. flirtatious
 • ozmá /ˈoʒmɑ/ adj. blind
 • ozme̊a /oʒˈmɛa/ nf. chemical
 • oznåte /oʒˈnəte/ nm. planet
 • ozok /ˈoʒok/ adj. vertical
 • r̈ay /ʀeɪ̯/ adj. accurate, exact, precise
 • r̈aybe /ˈʀeɪ̯be/ nm. receipt
 • r̈aybvo /ˈʀeɪ̯bvo/ adj. selfish
 • r̈aychen /ˈʀeɪ̯ʧen/ v. bow (greet)
 • r̈aye /ˈʀeɪ̯e/ adv. exactly
 • r̈ayen /ˈʀeɪ̯en/ v. mourn, lament
 • r̈ayfeen /ʀeɪ̯ˈfeen/ v. vomit
 • r̈ayfoithdåzen /ˌʀeɪ̯fɔɪ̯θˈdəʒen/ v. achieve, accomplish
 • r̈ayka /ˈʀeɪ̯ka/ nf. broth
 • r̈ayke /ˈʀeɪ̯ke/ nm. ring
 • r̈ayken /ˈʀeɪ̯ken/ v. betray
 • r̈ayklumen /ʀeɪ̯ˈklumen/ v. fight
 • r̈ayklumen /ʀeɪ̯ˈklumen/ nm. fight
 • r̈ayma /ˈʀeɪ̯ma/ nf. guest, patron
 • r̈ayme /ˈʀeɪ̯me/ nm. gossip
 • r̈ayṇámen /ʀeɪ̯ˈɳɑmen/ v. crumple
 • r̈ayṇen /ˈʀeɪ̯ɳen/ v. absorb
 • r̈ayṇen /ˈʀeɪ̯ɳen/ nf. sponge
 • r̈ayṇonen /ʀeɪ̯ˈɳonen/ v. circulate, publish
 • r̈ayṇonenoit /ˌʀeɪ̯ɳoˈnenɔɪ̯t/ nf. circulation
 • r̈ayr̈e /ˈʀeɪ̯ʀe/ nm. sewage
 • r̈ayr̈edur /ʀeɪ̯ˈʀedur/ nf. sewer
 • r̈ayren /ˈʀeɪ̯ɹen/ v. long (want for)
 • r̈ayt /ʀeɪ̯t/ pron. plenty
 • r̈ayv̈a /ˈʀeɪ̯βa/ nf. story, fable, history, plot, literature, prose, genetics
 • r̈aywshoen /ʀeɪ̯wˈʃoen/ v. connect, attach, combine, bond
 • ri /ɹi/ adv. behind
 • ria /ˈɹia/ nf. interest
 • ride /ˈɹide/ nm. prophet
 • riden /ˈɹiden/ v. cost
 • riden /ˈɹiden/ nf. cost
 • ridenas /ɹiˈdenas/ adj. expensive
 • ridleen /ɹiˈdleen/ v. reflect
 • ridleenoit /ˌɹidleˈenɔɪ̯t/ nm. reflection
 • rie /ˈɹie/ nm. adult
 • r̈ie /ʀaɪ̯/ num. six
 • r̈iea /ˈʀaɪ̯a/ nf. right, entitlement, privilege
 • r̈iech /ʀaɪ̯ʧ/ adj. audio
 • r̈ieda /ˈʀaɪ̯da/ nf. match (game), contest
 • r̈ieen /ˈʀaɪ̯en/ v. hear
 • r̈ieenoit /ʀaɪ̯ˈenɔɪ̯t/ nm. hearing
 • r̈iejen /ˈʀaɪ̯ʥen/ v. strive
 • r̈ieme /ˈʀaɪ̯me/ nm. ambassador
 • rien /ˈɹien/ v. lose
 • r̈iena /ˈʀaɪ̯na/ nf. trousers, pants
 • r̈iene /ˈʀaɪ̯ne/ nm. harmony, melody
 • r̈ienen /ˈʀaɪ̯nen/ v. upset, disturb
 • rienoit /ɹiˈenɔɪ̯t/ nm. loss
 • r̈ieze /ˈʀaɪ̯ʒe/ nm. lettuce
 • r̈iezen /ˈʀaɪ̯ʒen/ v. tremble
 • rife /ˈɹife/ nm. gesture
 • rijen /ˈɹiʥen/ v. pierce, penetrate
 • rijointsue /ˌɹiʥɔɪ̯nˈʦue/ nm. city
 • rijointsueas /ɹiˌʥɔɪ̯nʦuˈeas/ adj. urban
 • rika /ˈɹika/ nf. cherry
 • riken /ˈɹiken/ v. spank, smack
 • rikruv̈ /ˈɹikɹuβ/ pron. everybody
 • rilde /ˈɹilde/ adj. drunk (inebriated)
 • rime /ˈɹime/ nm. trap
 • rimen /ˈɹimen/ v. chase
 • rindoe /ɹinˈdoe/ nm. towel, napkin
 • rine /ˈɹine/ nm. cement
 • rine̊cha /ɹiˈnɛʧa/ nf. shoulder
 • rinen /ˈɹinen/ v. fire (from job), discharge
 • riṇen /ˈɹiɳen/ v. borrow, hire, rent
 • rinfoitob /ɹinˈfɔɪ̯tob/ adj. instant
 • rinwåṇe /ɹiˈnwəɳe/ nm. atmosphere
 • rinyia /ɹiˈnjia/ nf. owl
 • rir /ɹiɹ/ prep. near
 • rir̈ /ɹiʀ/ adj. temporary, brief
 • rir̈ /ɹiʀ/ pron. yours
 • rire /ˈɹiɹe/ nm. mountain
 • rir̈e /ˈɹiʀe/ nm. forest
 • rir̈en /ˈɹiʀen/ v. forge
 • risnaydne̊tse /ˌɹisneɪ̯dˈnɛʦe/ nm. erection
 • ritchien /ɹitˈʧien/ v. hang out
 • rite /ˈɹite/ nm. divorce
 • rith /ɹiθ/ adj. weird, strange, bizarre, peculiar
 • ritha /ˈɹiθa/ nf. robe, gown
 • rithe /ˈɹiθe/ nm. sonar
 • rithen /ˈɹiθen/ v. terminate
 • rithlåen /ɹiˈθləen/ v. run
 • rithlåenuch /ˌɹiθləˈenuʧ/ nm. runner
 • rithuthen /ɹiˈθuθen/ v. launch, cast
 • ritke̊then /ɹitˈkɛθen/ v. hop, bounce
 • ritkum /ˈɹitkum/ adj. benign, gentle
 • ritsa /ˈɹiʦa/ nf. goose
 • ritshoe /ɹitˈʃoe/ nm. siege
 • ritstetsen /ɹiʦˈteʦen/ v. follow
 • ritstove /ɹiʦˈtove/ nm. raid
 • riv /ɹiv/ adj. busy
 • riv̈e /ˈɹiβe/ nm. parsley
 • riyku /ˈɹijku/ adv. somewhat, fairly, pretty
 • ro /ɹo/ adj. interior
 • roa /ˈɹoa/ nf. letter (of an alphabet)
 • roe /ˈɹoe/ nm. slice, portion
 • roen /ˈɹoen/ v. sip
 • r̈oi /ʀɔɪ̯/ adv. far
 • r̈oia /ˈʀɔɪ̯a/ nf. bar (pub)
 • r̈oich /ʀɔɪ̯ʧ/ adj. tropical
 • r̈oie /ˈʀɔɪ̯e/ nm. fear
 • r̈oien /ˈʀɔɪ̯en/ v. hit, beat (strike), punch, collide, excel
 • r̈oife /ˈʀɔɪ̯fe/ nm. temper
 • r̈oija /ˈʀɔɪ̯ʥa/ nf. kindergarten
 • r̈oima /ˈʀɔɪ̯ma/ nf. limit
 • r̈oimen /ˈʀɔɪ̯men/ v. kiss
 • r̈oiṇ /ʀɔɪ̯ɳ/ prep. onto
 • r̈oit /ʀɔɪ̯t/ adj. approximate
 • r̈oithe /ˈʀɔɪ̯θe/ nm. chart, graph
 • r̈oitsa /ˈʀɔɪ̯ʦa/ nf. sense
 • r̈oiza /ˈʀɔɪ̯ʒa/ nf. vase, urn
 • ru /ɹu/ interj. welcome
 • rua /ˈɹua/ nf. detail
 • rub /ɹub/ adj. infinite
 • rub /ɹub/ pron. we
 • rubvue /ɹubˈvue/ nm. canoe
 • ruch /ɹuʧ/ adj. addicted
 • rucha /ˈɹuʧa/ nf. glory
 • ruchen /ˈɹuʧen/ v. slap, clap
 • ruden /ˈɹuden/ v. call
 • rue /ˈɹue/ nm. sausage
 • ruen /ˈɹuen/ v. increase, expand, raise, enhance, boost, gain, exacerbate, escalate, grow
 • rufe /ˈɹufe/ nm. jam
 • ruje /ˈɹuʥe/ nm. lecture
 • ruk /ɹuk/ v ʃolʦiθi. act of service
 • ruk /ɹuk/ pron. us
 • ruka /ˈɹuka/ nf. fly
 • ruke /ˈɹuke/ nm. pillar, mast
 • ruken /ˈɹuken/ v. go down, descend
 • rulluen /ɹuˈlluen/ v. groan, moan
 • rulnua /ɹulˈnua/ nf. moss
 • rum /ɹum/ pron. them (masc)
 • ruma /ˈɹuma/ nf. finger, toe, claw, hook
 • ruma aytuthen /ˈɹuma eɪ̯ˈtuθen/ nf. fingerprint
 • rumen /ˈɹumen/ v. hang, dangle
 • ruṇ /ɹuɳ/ adj. ignorant
 • runa /ˈɹuna/ nf. homeland, motherland
 • ruṇe /ˈɹuɳe/ nm. argument
 • ruṇef /ˈɹuɳef/ v. argue
 • ruṇen /ˈɹuɳen/ v. crash, collide
 • rur̈ /ɹuʀ/ adv. not
 • rur̈a /ˈɹuʀa/ nf. crisis
 • rure /ˈɹuɹe/ nm. half
 • rure izene /ˈɹuɹe iˈʒene/ nm. peninsula
 • rut /ɹut/ interj. hello
 • rute /ˈɹute/ nm. brother
 • ruten /ˈɹuten/ v. edit
 • rutenuch /ɹuˈtenuʧ/ nf. editor
 • rutse /ˈɹuʦe/ nm. charcoal
 • rutsuva /ɹuˈʦuva/ nf. debt
 • ruva /ˈɹuva/ nf. revolution
 • ruve /ˈɹuve/ nm. chord
 • ruv̈e /ˈɹuβe/ nm. mint
 • ruza /ˈɹuʒa/ nf. public
 • ruze /ˈɹuʒe/ nm. casino
 • ruzen /ˈɹuʒen/ v. sprout
 • så /sə/ adv. less
 • såa /ˈsəa/ nf. girl, female
 • såáa /səˈɑa/ nf. effort
 • såch /səʧ/ adj. notorious
 • såche /ˈsəʧe/ nm. dean
 • såchen /ˈsəʧen/ v. acquire, inherit
 • såd /səd/ adv. now
 • såe /ˈsəe/ nm. god
 • såen /ˈsəen/ v. receive, earn, gain, get
 • såfa /ˈsəfa/ nf. shuttle
 • såj /səʥ/ adj. safe
 • såk /sək/ adj. ready, ripe
 • såm /səm/ adj. strong, tough, solid, robust, severe, intense
 • såme /ˈsəme/ nm. media
 • såmje /ˈsəmʥe/ nm. strength
 • sån /sən/ adj. current
 • såne /ˈsəne/ nm. flaw, defect
 • sånen /ˈsənen/ v. aim, intend
 • såṇen /ˈsəɳen/ v. throw, toss, hurl, fling
 • såre /ˈsəɹe/ nm. hell
 • sår̈e /ˈsəʀe/ nm. spasm, seizure
 • sår̈en /ˈsəʀen/ v. tie
 • såta /ˈsəta/ nf. expression
 • såtsen /ˈsəʦen/ v. focus
 • såven /ˈsəven/ v. commute
 • såz /səʒ/ adj. even
 • se /se/ prep. to, towards
 • sea /ˈsea/ nf. impulse
 • seb /seb/ prep. inside
 • sebe /ˈsebe/ nm. beard
 • sebia /seˈbia/ nf. referendum
 • sechime /seˈʧime/ nm. ambition
 • sedlie /seˈdlie/ nm. authority
 • sedlief /seˈdlief/ v. authorize
 • sedmifa /sedˈmifa/ nf. linen, fabric, textile
 • sedue /seˈdue/ nm. clone
 • sedyue /seˈdjue/ nm. orchestra
 • see /ˈsee/ nm. sand
 • seen /ˈseen/ v. hunt
 • seen våka /ˈseen ˈvəka/ nm. wolf
 • seenuch /seˈenuʧ/ nm. hunter
 • sefen /ˈsefen/ v. show off
 • sej /seʥ/ adj. gray
 • seja /ˈseʥa/ nf. microscope
 • sejien /seˈʥien/ v. afford
 • sek /sek/ adj. full
 • seke /ˈseke/ nm. castle, palace
 • seken /ˈseken/ v. introduce
 • sekfuve /sekˈfuve/ nm. monopoly
 • se̊kwåen /sɛˈkwəen/ v. compromise
 • se̊kyå /ˈsɛkjə/ adj. tight, tense, stiff
 • se̊kyåje /sɛˈkjəʥe/ nf. tension
 • selshoa /selˈʃoa/ nf. wizard, witch
 • semboe /semˈboe/ nm. semester
 • seme /ˈseme/ nm. capital
 • sena /ˈsena/ nf. candle
 • seṇe /ˈseɳe/ nm. term
 • seṇoka /seˈɳoka/ nf. credit (of money)
 • senwuj /ˈsenwuʥ/ adj. honest, innocent
 • ser /seɹ/ adj. serial
 • ser̈ /seʀ/ adj. primitive
 • ser̈a /ˈseʀa/ nf. music
 • ser̈e /ˈseʀe/ nm. lyrics
 • ser̈en /ˈseʀen/ v. interrupt, interfere
 • seruta /seˈɹuta/ nf. web
 • seshoden /seˈʃoden/ v. access
 • sessoche /sesˈsoʧe/ nm. genetics
 • set /set/ pron. you
 • seten /ˈseten/ v. enforce
 • sethmutha /seθˈmuθa/ nf. artery
 • setsen /ˈseʦen/ v. divide
 • setsenoit /seˈʦenɔɪ̯t/ nf. division
 • sev /sev/ adj. fair, just
 • seve /ˈseve/ nm. transport
 • sev̈e /ˈseβe/ nm. miracle
 • sev̈en /ˈseβen/ v. stick
 • sev̈eni /seˈβeni/ adj. sticky
 • seze /ˈseʒe/ nm. funeral
 • seznuten /seʒˈnuten/ v. evolve
 • sha /ʃæ/ adj. deep
 • shå /ʃə/ prep. across
 • shaa /ˈʃæa/ nf. orphan
 • shåa /ˈʃəa/ nf. honor, dignity
 • shache /ˈʃæʧe/ nm. bow (weapon)
 • shaden /ˈʃæden/ v. confront
 • shae /ˈʃæe/ nm. oil
 • shåe /ˈʃəe/ nm. load
 • shaen /ˈʃæen/ v. realize
 • shaf /ʃæf/ num. third
 • shafe /ˈʃæfe/ nm. boyfriend
 • shaje /ˈʃæʥe/ nm. dove
 • shaken /ˈʃæken/ v. elaborate
 • shame /ˈʃæme/ nm. elf
 • shaṇe /ˈʃæɳe/ nm. pan, saucepan, skillet, pot
 • shar̈a /ˈʃæʀa/ nf. buttocks, ass
 • shaten /ˈʃæten/ v. cry
 • shatsa /ˈʃæʦa/ nf. stride
 • shave /ˈʃæve/ nm. scale (instrument for weighing)
 • shaze /ˈʃæʒe/ nm. wedding
 • she /ʃe/ adj. recent
 • she̊ /ʃɛ/ adj. social
 • shea /ˈʃea/ nf. task, chore
 • sheba /ˈʃeba/ nf. vein
 • she̊bee /ʃɛˈbee/ nm. dirt
 • she̊beeas /ˌʃɛbeˈeas/ adj. dirty
 • she̊bwe̊tse /ʃɛˈbwɛʦe/ nm. dynamics
 • she̊chåma /ʃɛˈʧəma/ nf. tooth
 • she̊chåma fáwsåfe /ʃɛˈʧəma fɑwˈsəfe/ nm. dentist
 • sheche /ˈʃeʧe/ nm. void
 • she̊dáe /ʃɛˈdɑe/ nm. spinach
 • shede /ˈʃede/ nm. commentary
 • sheden /ˈʃeden/ v. relax
 • shedlien /ʃeˈdlien/ v. desert
 • she̊dwáven /ʃɛˈdwɑven/ v. perform
 • shee /ˈʃee/ nm. oxygen
 • she̊e /ˈʃɛe/ nm. father
 • sheen /ˈʃeen/ v. touch
 • she̊en /ˈʃɛen/ v. doubt
 • she̊f /ʃɛf/ adj. dumb (speechless)
 • shefa /ˈʃefa/ nf. building, architecture
 • shefen /ˈʃefen/ v. meet, find, encounter
 • shefenaj /ʃeˈfenæʥ/ nf. meeting
 • sheja /ˈʃeʥa/ nf. awe
 • she̊je /ˈʃɛʥe/ nm. crack
 • she̊je /ˈʃɛʥe/ v. crack
 • she̊k /ʃɛk/ adj. necessary, mandatory
 • sheke /ˈʃeke/ nm. tab
 • she̊ke /ˈʃɛke/ nm. carbon
 • sheken /ˈʃeken/ v. elevate
 • shekenaj /ʃeˈkenæʥ/ nf. elevation
 • she̊knats /ˈʃɛknæʦ/ adj. rough, raw
 • shelduen /ʃelˈduen/ v. burst, erupt
 • she̊leen /ʃɛˈleen/ v. revise, amend
 • she̊lnee /ʃɛlˈnee/ nm. broom
 • shelshue /ʃelˈʃue/ nm. dusk, twilight
 • shem /ʃem/ det. every, each
 • shema /ˈʃema/ nf. berry, bean
 • she̊mbåa /ʃɛmˈbəa/ nf. stand
 • shemdumen /ʃemˈdumen/ v. refuse
 • sheme /ˈʃeme/ nm. dwarf
 • she̊me /ˈʃɛme/ nm. flame
 • shemen /ˈʃemen/ v. be (age)
 • she̊mshave /ʃɛmˈʃæve/ nm. midriff
 • shemtue /ʃemˈtue/ nm. window, view, vision, panorama, orbit
 • shendoe /ʃenˈdoe/ nm. novice, rookie
 • sheṇe /ˈʃeɳe/ nm. nebula
 • she̊ne /ˈʃɛne/ nm. abdomen
 • shenen /ˈʃenen/ v. show, demonstrate, present
 • she̊nete /ʃɛˈnete/ nm. landlord
 • she̊nráne /ʃɛˈnɹɑne/ nm. crowd
 • shenshov /ˈʃenʃov/ adj. lethal, fatal
 • shere /ˈʃeɹe/ nm. year
 • she̊ren /ˈʃɛɹen/ v. cover
 • she̊r̈etsa /ʃɛˈʀeʦa/ nf. race, ethnicity
 • shervie /ʃeɹˈvie/ nm. temple, church
 • sherwåm /ˈʃeɹwəm/ adj. normal, medium
 • sherzoa /ʃeɹˈʒoa/ nf. loop
 • shesduṇen /ʃesˈduɳen/ v. expel
 • sheshchithen /ʃeʃˈʧiθen/ v. execute
 • shet /ʃet/ adj. warm
 • sheta /ˈʃeta/ nf. grease
 • shete /ˈʃete/ nm. sling
 • she̊ten /ˈʃɛten/ v. rock (move back and forth), toss
 • she̊tezen /ʃɛˈteʒen/ v. massage
 • shethe /ˈʃeθe/ nm. street, avenue, trail
 • she̊three /ʃɛˈθɹee/ nm. government
 • she̊threef /ʃɛˈθɹeef/ v. govern
 • shetnive /ʃetˈnive/ nm. default
 • shetome /ʃeˈtome/ nm. haven
 • shetse /ˈʃeʦe/ nm. icon, idol
 • she̊tse /ˈʃɛʦe/ nm. hallway, corridor
 • shetsen /ˈʃeʦen/ v. stumble, limp
 • shetvome /ʃetˈvome/ nm. accommodation
 • shev /ʃev/ adj. imminent, pending
 • she̊v̈ /ʃɛβ/ adj. gradual
 • she̊v̈e /ˈʃɛβe/ nm. rock, stone
 • she̊ybåm /ˈʃɛjbəm/ adj. virtual
 • sheza /ˈʃeʒa/ nf. mass
 • she̊zaken /ʃɛˈʒæken/ v. haggle
 • sheze /ˈʃeʒe/ nm. twin
 • shezen /ˈʃeʒen/ v. jerk
 • so /so/ pron. something
 • soa /ˈsoa/ nf. magic
 • sobeen /soˈbeen/ v. fit, belong, apply
 • soche /ˈsoʧe/ nm. echo
 • sochen /ˈsoʧen/ v. cull
 • sodle̊e /soˈdlɛe/ nm. foam
 • soe /ˈsoe/ nm. project
 • soen /ˈsoen/ v. curse
 • soka /ˈsoka/ nf. sex
 • soka áen /ˈsoka ˈɑen/ v. have sex
 • soka ame /ˈsoka ˈæme/ nf. pubic hair
 • sokaas /soˈkaas/ adj. sexual
 • solde̊e /solˈdɛe/ nm. isotope
 • solua /soˈlua/ nf. transplant
 • soma /ˈsoma/ nf. shack
 • some /ˈsome/ nm. peach
 • somen /ˈsomen/ v. bribe
 • somize /soˈmiʒe/ nm. calf
 • son /son/ pron. you all
 • sona /ˈsona/ nf. spoon
 • soṇe /ˈsoɳe/ nm. spouse
 • soṇen /ˈsoɳen/ v. win
 • soṇenoit /soˈɳenɔɪ̯t/ nf. victory
 • sonwåre /soˈnwəɹe/ nm. dot
 • sore̊b /ˈsoɹɛb/ prep. outside
 • sore̊b kir̈en /ˈsoɹɛb ˈkiʀen/ nm. appearance
 • sotånen /soˈtənen/ v. respect
 • sotånen /soˈtənen/ nm. respect
 • soten /ˈsoten/ v. protest
 • sothmáṇe /soθˈmɑɳe/ nm. friction
 • sotiṇen /soˈtiɳen/ v. sneeze
 • sotote /soˈtote/ nm. democracy
 • sotshoe /sotˈʃoe/ nm. cloth, material, rag
 • soykuen /sojˈkuen/ v. found, establish
 • ta /tæ/ prep. between, among
 • tá /tɑ/ pron. them (fem)
 • taa /ˈtæa/ nf. horn
 • táa /ˈtɑa/ nf. parcel, package, bundle, packet
 • tabe /ˈtæbe/ nm. lamb
 • tache /ˈtæʧe/ nm. wax
 • tádue /tɑˈdue/ nm. kit
 • tádveke /tɑdˈveke/ nm. leisure, recreation
 • tae /ˈtæe/ nm. galaxy
 • táe /ˈtɑe/ nm. leaf, foliage
 • táe̊a /tɑˈɛa/ nf. incentive
 • taen /ˈtæen/ v. break, burst, shatter, smash, snap, split, tear, destroy
 • taenen /tæˈenen/ adj. broken
 • tafa /ˈtæfa/ nf. thunder
 • taj /tæʥ/ adj. sudden, abrupt, swift
 • táj /tɑʥ/ adj. corrupt
 • taje /ˈtæʥe/ adv. suddenly
 • táje̊a /tɑˈʥɛa/ nf. circle, wheel, sphere
 • tak /tæk/ adj. technical
 • taka /ˈtæka/ nf. pirate
 • tákbáke /tɑkˈbɑke/ nm. elk
 • táke /ˈtɑke/ nm. plant
 • taken /ˈtæken/ v. wreck, ruin
 • táken /ˈtɑken/ v. miss (long for)
 • táke̊the /tɑˈkɛθe/ nm. coffee
 • táke̊the åṇen /tɑˈkɛθe ˈəɳen/ nf. cafe
 • tákir̈a /tɑˈkiʀa/ nf. vagina
 • tákyáe /tɑˈkjɑe/ nm. hose, pipe
 • táldåe /tɑlˈdəe/ nm. horse
 • tálzike /tɑlˈʒike/ nm. protein
 • tama /ˈtæma/ nf. battery
 • tame /ˈtæme/ nm. shark
 • támuf /ˈtɑmuf/ adv. actually
 • taṇa /ˈtæɳa/ nf. fury
 • taṇaas /tæˈɳaas/ adj. furious
 • tándåa /tɑnˈdəa/ nf. amateur
 • tanen /ˈtænen/ v. place
 • táṇen /ˈtɑɳen/ v. choose, select
 • táṇenoit /tɑˈɳenɔɪ̯t/ nf. choice
 • táṇonen /tɑˈɳonen/ v. kick
 • tántså /ˈtɑnʦə/ adj. grim
 • tár̈a /ˈtɑʀa/ nf. blasphemy, heresy
 • tárchåe /tɑɹˈʧəe/ nm. bow (decorative material)
 • tare /ˈtæɹe/ nm. rose
 • tár̈e /ˈtɑʀe/ nm. jersey, sweater
 • tár̈etse /tɑˈʀeʦe/ nm. passenger
 • tásaja /tɑˈsæʥa/ nf. carbohydrate
 • tásfåen /tɑsˈfəen/ v. browse
 • tásfiev̈åfe /ˌtɑsfaɪ̯ˈβəfe/ nm. hedge, fence
 • taten /ˈtæten/ v. criticize
 • tateni /tæˈteni/ adj. critical
 • tath /tæθ/ adv. ever
 • tatha /ˈtæθa/ nf. engine, motor
 • tathe /ˈtæθe/ nm. parlor, salon
 • tatse /ˈtæʦe/ nm. fan
 • táv̈ /tɑβ/ adj. competent
 • tav̈e /ˈtæβe/ nm. joint
 • táv̈oa /tɑˈβoa/ nf. legend, myth
 • távyåṇen /tɑˈvjəɳen/ v. retire
 • táwae /tɑˈwæe/ nm. discourse, rhetoric
 • táwsåben /tɑwˈsəben/ v. cough
 • taya /ˈteɪ̯a/ nf. click
 • taybieen /teɪ̯ˈbaɪ̯en/ v. vanish, disappear
 • tayda /ˈteɪ̯da/ nf. cupboard
 • taye /ˈteɪ̯e/ nm. diamond
 • tayfá /ˈteɪ̯fɑ/ adv. here, there
 • tayfe /ˈteɪ̯fe/ nm. coincidence
 • táyfie /tɑjˈfie/ nm. overdose
 • tayken /ˈteɪ̯ken/ v. restrict, restrain
 • tayntayche̊j /teɪ̯nˈteɪ̯ʧɛʥ/ det. such
 • tayra /ˈteɪ̯ɹa/ nf. locker, trunk (large box)
 • taythe /ˈteɪ̯θe/ nm. danger
 • taytheas /teɪ̯ˈθeas/ adj. dangerous
 • taz /tæʒ/ conj. than
 • taze /ˈtæʒe/ nm. benefit
 • tazen /ˈtæʒen/ v. burn, ignite
 • tázun /ˈtɑʒun/ adv. nevertheless, regardless, even though
 • te /te/ adj. sick, ill, unwell
 • te̊ /tɛ/ det. several
 • tea /ˈtea/ nf. accountant
 • te̊a /ˈtɛa/ nf. dish, platter
 • te̊áa /tɛˈɑa/ nf. backup
 • tebe /ˈtebe/ nm. lot
 • tebu /ˈtebu/ adj. opposite
 • te̊bvåe /tɛbˈvəe/ nm. device, gadget, accessory
 • te̊che /ˈtɛʧe/ nm. nail
 • techen /ˈteʧen/ v. tackle
 • te̊dlåen /tɛˈdləen/ v. whistle
 • te̊dvånen /tɛdˈvənen/ v. smuggle
 • tee /ˈtee/ nm. number
 • te̊e /ˈtɛe/ nm. commission
 • teen /ˈteen/ v. become, get
 • te̊en /ˈtɛen/ v. kill, murder, destroy
 • te̊enoit /tɛˈenɔɪ̯t/ nm. destruction
 • te̊enuch /tɛˈenuʧ/ nf. killer
 • te̊fen /ˈtɛfen/ v. intend
 • teje /ˈteʥe/ nf. sickness, illness
 • tejen /ˈteʥen/ v. scream
 • tejor̈a /teˈʥoʀa/ nf. statistic
 • teke /ˈteke/ nm. fusion
 • teken /ˈteken/ v. bake
 • te̊kkáe /tɛkˈkɑe/ nm. skull
 • te̊knede /tɛkˈnede/ nm. universe
 • tem /tem/ adj. ugly, awful, terrible
 • te̊m /tɛm/ adv. either
 • te̊ma /ˈtɛma/ nf. weather
 • tembue /temˈbue/ nm. bed
 • temen /ˈtemen/ v. ignore, overlook
 • teṇ /teɳ/ adj. external
 • te̊nåten /tɛˈnəten/ v. offer
 • tene /ˈtene/ nm. allergy
 • te̊ne /ˈtɛne/ nm. virus
 • tera /ˈteɹa/ nf. date
 • ter̈a /ˈteʀa/ nf. fruit, seed
 • te̊ra /ˈtɛɹa/ nf. habitat
 • te̊rche̊e /tɛɹˈʧɛe/ nm. peak
 • te̊ren /ˈtɛɹen/ v. imagine, assume
 • teruben /teˈɹuben/ v. align
 • testie /tesˈtie/ nm. canal, channel (of water)
 • teten /ˈteten/ v. check
 • tethduve /teθˈduve/ nm. canvas
 • tethe /ˈteθe/ nm. cocktail
 • tetsen /ˈteʦen/ v. set up
 • tetshoa /tetˈʃoa/ nf. blanket
 • tetsua /tetˈsua/ nf. spice
 • teven /ˈteven/ v. admit, confess, accept
 • tevur̈e /teˈvuʀe/ nm. guide
 • tev̈uva /teˈβuva/ nf. lung
 • te̊yfe̊ /ˈtɛjfɛ/ adj. blonde
 • te̊zbåke /tɛʒˈbəke/ nm. resort, spa
 • teze /ˈteʒe/ nm. wood
 • te̊zneta /tɛʒˈneta/ nf. rod, shaft, bar, pole, beam, stake
 • thå /θə/ adv. then
 • thåa /ˈθəa/ nf. technology
 • thåcha /ˈθəʧa/ nf. genocide
 • thåe /ˈθəe/ nm. rain
 • thåe yaja /ˈθəe ˈjæʥa/ nf. rainbow
 • thåen /ˈθəen/ v. charge
 • thåfe /ˈθəfe/ nm. nose, nostril
 • thåken /ˈθəken/ v. blush
 • thåne /ˈθəne/ nm. empire
 • thåṇe /ˈθəɳe/ nm. warrant
 • thåth /θəθ/ adj. naive, innocent
 • thåthe /ˈθəθe/ nm. size
 • thåtse /ˈθəʦe/ nm. axe
 • thåv̈a /ˈθəβa/ nf. suburb
 • thåv̈en /ˈθəβen/ v. remark
 • the /θe/ det. all
 • the̊ /θɛ/ adv. only, merely
 • thea /ˈθea/ nf. bee
 • the̊a /ˈθɛa/ nf. student
 • the̊åen /θɛˈəen/ v. let, allow, permit, enable
 • the̊åenoit /ˌθɛəˈenɔɪ̯t/ nm. permission
 • theb /θeb/ adj. wet, damp, moist
 • theba /ˈθeba/ nf. border, boundary, margin
 • the̊ba /ˈθɛba/ nf. afternoon
 • thebdo /ˈθebdo/ adj. cozy
 • thebje /ˈθebʥe/ nf. moisture
 • the̊bvåa /θɛbˈvəa/ nf. theater, stage, arena
 • thebvoen /θebˈvoen/ v. gasp
 • the̊bwåve /θɛˈbwəve/ nm. style, design, fashion
 • the̊bwåveas /ˌθɛbwəˈveas/ adj. fashionable
 • thech /θeʧ/ adj. keen
 • the̊ch /θɛʧ/ prep. out
 • thecha /ˈθeʧa/ nf. mosquito
 • theche /ˈθeʧe/ nm. distance, length
 • thecheas /θeˈʧeas/ adj. distant
 • thechen /ˈθeʧen/ v. upload
 • the̊dmefen /θɛdˈmefen/ v. steer, sail, cruise, navigate
 • thedmife /θedˈmife/ nm. excerpt
 • thedrie /θeˈdɹie/ nm. magnet
 • thedrua /θeˈdɹua/ nf. veteran
 • the̊e /ˈθɛe/ nm. mat, rug
 • theen /ˈθeen/ v. start, begin
 • theen /ˈθeen/ nm. start, beginning
 • the̊fråen /θɛˈfɹəen/ v. forgive, excuse, pardon
 • theja /ˈθeʥa/ nf. pornography
 • thejen /ˈθeʥen/ v. testify
 • the̊jen /ˈθɛʥen/ v. state, declare, say
 • thejoe /θeˈʥoe/ nm. oyster
 • the̊k /θɛk/ prep. including
 • theka /ˈθeka/ nf. widow
 • the̊ka /ˈθɛka/ nf. speed, velocity
 • theken /ˈθeken/ v. shrink
 • the̊kláme /θɛˈklɑme/ nm. olive
 • thekloka /θeˈkloka/ nf. stay
 • thelfua /θelˈfua/ nf. eagle
 • theloa /θeˈloa/ nf. pandemic
 • thelvi /ˈθelvi/ adj. obese
 • theme /ˈθeme/ nm. side, border, boundary, perimeter
 • themen /ˈθemen/ v. punish
 • the̊men /ˈθɛmen/ v. faint
 • the̊mshez /ˈθɛmʃeʒ/ n ʃinsoʃ. village
 • the̊mte̊ /ˈθɛmtɛ/ conj. while
 • the̊mtsaywbaza /ˌθɛmʦeɪ̯wˈbæʒa/ nf. concrete, pavement
 • then /θen/ conj. even
 • the̊ṇa /ˈθɛɳa/ nf. violin
 • thene /ˈθene/ nm. stitch
 • theṇe /ˈθeɳe/ nm. flock
 • the̊ne /ˈθɛne/ nm. ray
 • the̊ṇe /ˈθɛɳe/ nm. advice
 • theṇen /ˈθeɳen/ v. graze (touch)
 • the̊nreke /θɛˈnɹeke/ nm. video
 • thentsoe /θenˈʦoe/ nm. cousin
 • ther /θeɹ/ prep. before
 • the̊r̈a /ˈθɛʀa/ nf. sympathy, empathy
 • the̊rche /ˈθɛɹʧe/ adj. elusive
 • there /ˈθeɹe/ nm. file, folder, data, wallet
 • the̊re /ˈθɛɹe/ nm. idiot, fool
 • ther̈en /ˈθeʀen/ v. emphasize, exaggerate
 • ther̈enoit /θeˈʀenɔɪ̯t/ nf. emphasis
 • ther̈ize /θeˈʀiʒe/ nm. luggage, baggage
 • thesfua /θesˈfua/ nf. money, wealth
 • thestoe /θesˈtoe/ nm. unit
 • theta /ˈθeta/ nf. bitch
 • the̊táth /ˈθɛtɑθ/ adj. major
 • the̊tdåe /θɛtˈdəe/ nm. paradox
 • thete /ˈθete/ nm. neck
 • thete uza /ˈθete ˈuʒa/ nf. necklace
 • theten /ˈθeten/ v. retain
 • thetenoit /θeˈtenɔɪ̯t/ nf. retention
 • the̊tha /ˈθɛθa/ nf. banner
 • the̊the /ˈθɛθe/ nm. record
 • the̊thef /ˈθɛθef/ v. record
 • thets /θeʦ/ adj. extinct
 • the̊tsa /ˈθɛʦa/ nf. doctrine
 • thetse /ˈθeʦe/ nm. revenge
 • the̊tsen /ˈθɛʦen/ v. plow
 • thetstoden /θeʦˈtoden/ v. escape, dodge
 • theve /ˈθeve/ nm. ghost, spirit, soul, demon
 • the̊ve /ˈθɛve/ nm. waist
 • the̊ve ter̈a /ˈθɛve ˈteʀa/ nm. kidney
 • the̊v̈en /ˈθɛβen/ v. regulate
 • theyfue /θejˈfue/ nm. line
 • theytoa /θejˈtoa/ nf. human
 • theze /ˈθeʒe/ nm. romance
 • tie /taɪ̯/ det. that
 • tiea /ˈtaɪ̯a/ nf. soup
 • tieb /taɪ̯b/ adj. popular
 • tieben /ˈtaɪ̯ben/ v. lack
 • tiee /ˈtaɪ̯e/ nm. ear, attention
 • tiee åshmáen /ˈtaɪ̯e əʃˈmɑen/ nf. earring
 • tieen /ˈtaɪ̯en/ v. accumulate
 • tiefen /ˈtaɪ̯fen/ v. draw
 • tiefenaj /taɪ̯ˈfenæʥ/ nm. drawing
 • tiema /ˈtaɪ̯ma/ nf. question, query
 • tieme /ˈtaɪ̯me/ nm. activity
 • tieṇe /ˈtaɪ̯ɳe/ nm. hatch
 • tienen /ˈtaɪ̯nen/ v. jam
 • tiev̈ /taɪ̯β/ adj. automatic
 • tieve /ˈtaɪ̯ve/ nm. tire
 • tieze /ˈtaɪ̯ʒe/ nm. suitcase
 • toia /ˈtɔɪ̯a/ nf. south
 • toiche /ˈtɔɪ̯ʧe/ nm. passion
 • toiden /ˈtɔɪ̯den/ v. stamp
 • toiden /ˈtɔɪ̯den/ nm. stamp
 • toie /ˈtɔɪ̯e/ nm. step (one level of stairs)
 • toien /ˈtɔɪ̯en/ v. copy, imitate, mimic, replicate
 • toijen /ˈtɔɪ̯ʥen/ v. defeat, beat
 • toima /ˈtɔɪ̯ma/ nf. justice
 • toir̈en /ˈtɔɪ̯ʀen/ v. prick
 • tsá /ʦɑ/ adj. aesthetic
 • tsaa /ˈʦæa/ nf. friend
 • tsaaas /ʦæˈaas/ adj. friendly
 • tsabe /ˈʦæbe/ nm. pyramid
 • tsábee /ʦɑˈbee/ nm. plaque
 • tsábieen /ʦɑˈbaɪ̯en/ v. should
 • tsábwachen /ʦɑˈbwæʧen/ v. experience
 • tsábwachenoit /ˌʦɑbwæˈʧenɔɪ̯t/ nf. experience
 • tsáchåmen /ʦɑˈʧəmen/ v. meditate
 • tsae /ˈʦæe/ nm. harbor, port
 • tsaen /ˈʦæen/ v. laugh
 • tsáen /ˈʦɑen/ v. knock
 • tsaenoit /ʦæˈenɔɪ̯t/ nm. laugh
 • tsáfáe /ʦɑˈfɑe/ nm. bargain
 • tsáfe /ˈʦɑfe/ nm. staple
 • tsáftåt /ˈʦɑftət/ n ʃintaɪθul. wit
 • tsaja /ˈʦæʥa/ nf. noise
 • tsáka /ˈʦɑka/ nf. lobby
 • tsake /ˈʦæke/ nm. sensation
 • tsáke /ˈʦɑke/ nm. rope, cord, tape
 • tsálsháen /ʦɑlˈʃɑen/ v. stir, stoke
 • tsálzin /ˈʦɑlʒin/ pron. everything
 • tsám /ʦɑm/ adj. reverse
 • tsama /ˈʦæma/ nf. tea
 • tsáme /ˈʦɑme/ nm. semen
 • tsamen /ˈʦæmen/ v. disappoint
 • tsámoit /ˈʦɑmɔɪ̯t/ nm. reversal
 • tsaṇa /ˈʦæɳa/ nf. chick (girl)
 • tsaṇe /ˈʦæɳe/ nm. period
 • tsanen /ˈʦænen/ v. rally
 • tsánen /ˈʦɑnen/ v. drain, reduce
 • tsánenuch /ʦɑˈnenuʧ/ nf. drain
 • tsáṇinen /ʦɑˈɳinen/ v. wipe
 • tsánke̊e /ʦɑnˈkɛe/ nm. devil
 • tsánsie /ʦɑnˈsie/ nm. atom
 • tsar̈a /ˈʦæʀa/ nf. family
 • tsárduen /ʦɑɹˈduen/ v. generate, spawn
 • tsare /ˈʦæɹe/ nm. oval
 • tsáse̊men /ʦɑˈsɛmen/ v. shout, yell, scream, exclaim, proclaim, advertise, affirm
 • tsásiṇe /ʦɑˈsiɳe/ nm. treasure
 • tsáte /ˈʦɑte/ nm. cinnamon
 • tsáth /ʦɑθ/ adj. amazing
 • tsáthlie /ʦɑˈθlie/ nm. butt
 • tsáts /ʦɑʦ/ adj. pure, authentic
 • tsátshe̊e /ʦɑtˈʃɛe/ nm. ceiling
 • tsátshoa /ʦɑtˈʃoa/ nf. franchise
 • tsátsloten /ʦɑˈʦloten/ v. gag
 • tsátsoe /ʦɑtˈsoe/ nm. policy
 • tsátsuv̈ /ˈʦɑʦuβ/ adj. spare
 • tsáv̈ /ʦɑβ/ det. his
 • tsáv̈åen /ʦɑˈβəen/ v. affiliate
 • tsáven /ˈʦɑven/ v. search, look up
 • tsáv̈en /ˈʦɑβen/ v. wink
 • tsáwbáv̈e /ʦɑwˈbɑβe/ nm. downtown
 • tsáwoe /ʦɑˈwoe/ nm. alphabet
 • tsázåna /ʦɑˈʒəna/ nf. radar
 • tsáze /ˈʦɑʒe/ nm. attic
 • tsázuke /ʦɑˈʒuke/ nm. remains, remnant
 • tsázyae /ʦɑˈʒjæe/ nm. dimension
 • tsie /ʦaɪ̯/ adv. as
 • tsiea /ˈʦaɪ̯a/ nf. dome
 • tsieche /ˈʦaɪ̯ʧe/ nm. gap
 • tsied /ʦaɪ̯d/ n dikeʃ. road
 • tsiee /ˈʦaɪ̯e/ nm. problem
 • tsieen /ˈʦaɪ̯en/ v. do
 • tsiefe /ˈʦaɪ̯fe/ nm. destination
 • tsieka /ˈʦaɪ̯ka/ nf. trophy
 • tsieke /ˈʦaɪ̯ke/ nm. yacht
 • tsieme /ˈʦaɪ̯me/ nm. journey, trip, tour, voyage
 • tsien /ʦaɪ̯n/ prep. under, below
 • tsiena /ˈʦaɪ̯na/ nf. apartment
 • tsiethen /ˈʦaɪ̯θen/ v. waste
 • tsietse /ˈʦaɪ̯ʦe/ nm. survey
 • tsietsen /ˈʦaɪ̯ʦen/ v. dial
 • tsoi /ʦɔɪ̯/ prep. beyond
 • tsoia /ˈʦɔɪ̯a/ nf. text, document, prose
 • tsoie /ˈʦɔɪ̯e/ nm. boy
 • tsoien /ˈʦɔɪ̯en/ v. drift
 • tsoifen /ˈʦɔɪ̯fen/ v. discuss
 • tsoifenoit /ʦɔɪ̯ˈfenɔɪ̯t/ nm. discussion
 • tsoika /ˈʦɔɪ̯ka/ nf. cavity
 • tsoiṇa /ˈʦɔɪ̯ɳa/ nf. prostitute, whore
 • tsoive /ˈʦɔɪ̯ve/ nm. recipe, formula
 • tu /tu/ adj. significant
 • tu /tu/ pron. him, it
 • tua /ˈtua/ nf. picture
 • tue /ˈtue/ nm. chair
 • tuen /ˈtuen/ v. push, shove
 • tueth /ˈtueθ/ nm. throne
 • tuje /ˈtuʥe/ nm. standard, average, model
 • tumen /ˈtumen/ v. emit, radiate
 • tun /tun/ adj. rigid, stiff
 • tuna /ˈtuna/ nf. laboratory
 • tune /ˈtune/ nm. king, emperor
 • tuta /ˈtuta/ nf. contract, pact
 • tuze /ˈtuʒe/ nm. theory, thesis
 • u /u/ conj. if
 • ua /ˈua/ nf. mouth, edge
 • ub /ub/ adj. large, huge
 • uba /ˈuba/ nf. class
 • ubduen /ubˈduen/ v. grind, crumble
 • ubedur /uˈbedur/ nf. grocer
 • uben /ˈuben/ v. lend, loan
 • ucha /ˈuʧa/ nf. woman, wife
 • uchen /ˈuʧen/ v. torture, oppress
 • uchfude /uʧˈfude/ nm. nephew
 • ud /ud/ num. one
 • uda /ˈuda/ nf. way, process, direction, course, career, tour
 • ude /ˈude/ nm. amount, quantity
 • uden /ˈuden/ v. smile
 • ue /ˈue/ nm. group, bunch, herd
 • uen /ˈuen/ v. put
 • uf /uf/ prep. around
 • ufa /ˈufa/ nf. age
 • ufe /ˈufe/ nm. town, city, village
 • ufen /ˈufen/ v. improve, amend
 • uj /uʥ/ adj. quiet, gentle
 • uja /ˈuʥa/ nf. torso
 • uje /ˈuʥe/ nm. length
 • ujeas /uˈʥeas/ adj. long
 • ujen /ˈuʥen/ v. cook (heat food)
 • uk /uk/ adv. today, now
 • uk /uk/ det. their (masc)
 • uka /ˈuka/ nf. champion
 • uke /ˈuke/ nm. person
 • uken /ˈuken/ v. return, go back
 • uken /ˈuken/ nm. return
 • uldu /ˈuldu/ adj. formal
 • ulnuen /ulˈnuen/ v. compensate
 • ulua /uˈlua/ nf. cleavage
 • ulyuen /uˈljuen/ v. choke
 • uma /ˈuma/ nf. plate, disk
 • umen /ˈumen/ v. help, assist
 • umen /ˈumen/ nm. help
 • umjume /umˈʥume/ nm. master, lord
 • umtsut /ˈumʦut/ adj. due
 • un /un/ adj. next
 • uṇ /uɳ/ num. seven
 • un ide /un ˈide/ nm. future
 • una /ˈuna/ nf. patient
 • uṇa /ˈuɳa/ nf. rate
 • uṇaf /ˈuɳaf/ v. rate
 • une /ˈune/ nm. arm
 • uṇe /ˈuɳe/ nm. dungeon
 • unen /ˈunen/ v. hide, smuggle, protect
 • ur /uɹ/ adj. best
 • ur̈ /uʀ/ adj. neat, fine
 • ura /ˈuɹa/ nf. ice
 • ur̈a /ˈuʀa/ nf. ball
 • ure /ˈuɹe/ nm. steam
 • ur̈e /ˈuʀe/ nm. war
 • uren /ˈuɹen/ v. stay, remain
 • ur̈en /ˈuʀen/ v. turn, wind
 • ur̈euch /uˈʀeuʧ/ nm. warrior
 • ut /ut/ adv. why
 • uta /ˈuta/ nf. hour
 • ute /ˈute/ nm. school, academy
 • uten /ˈuten/ v. grab, grasp, grip
 • uth /uθ/ adj. unique
 • uthen /ˈuθen/ v. recognize, diagnose
 • utlu /ˈutlu/ prep. along
 • uts /uʦ/ adj. young
 • utse /ˈuʦe/ nm. science
 • utsen /ˈuʦen/ v. keep, store, hold
 • utseuch /uˈʦeuʧ/ nf. scientist
 • utsje /ˈuʦʥe/ nf. youth
 • utsua /utˈsua/ nf. stalemate
 • utsue /utˈsue/ nm. lump
 • uv /uv/ adj. early
 • uva /ˈuva/ nf. fence, wall
 • uv̈a /ˈuβa/ nf. wing
 • uve /ˈuve/ nm. garden, orchard, plantation
 • uv̈e /ˈuβe/ nm. rank (position)
 • uven /ˈuven/ v. know (a fact), know (be acquainted with)
 • uv̈en /ˈuβen/ v. have, must, have to, get, include
 • uveuch /uˈveuʧ/ nm. gardener
 • uv̈utsa /uˈβuʦa/ nf. cigarette
 • uwuen /uˈwuen/ v. huddle
 • uz /uʒ/ adj. mobile, portable
 • uza /ˈuʒa/ nf. chain, link
 • uze /ˈuʒe/ nm. snake
 • uzen /ˈuʒen/ v. appear, manifest
 • uzenoit /uˈʒenɔɪ̯t/ nf. appearance (act of appearing)
 • vå /və/ adj. cute
 • vå /və/ pron. they (masc)
 • våa /ˈvəa/ nf. glove
 • våba /ˈvəba/ nf. litigation
 • våbe /ˈvəbe/ nm. trunk (large box)
 • våben /ˈvəben/ v. hug, embrace
 • våche /ˈvəʧe/ nm. maximum
 • våe /ˈvəe/ nm. agency
 • våen /ˈvəen/ v. talk, speak, chat
 • våfe /ˈvəfe/ nm. caution
 • våj /vəʥ/ adj. subtle
 • våje /ˈvəʥe/ nm. lease
 • våjen /ˈvəʥen/ v. reject, veto
 • våjje /ˈvəʥʥe/ nf. subtlety
 • våka /ˈvəka/ nf. dog
 • våkak /ˈvəkak/ nf. puppy
 • våke /ˈvəke/ nm. graphic
 • våken /ˈvəken/ v. climb, escalate
 • våma /ˈvəma/ nf. level
 • våme /ˈvəme/ nm. embargo
 • våṇ /vəɳ/ n tafo. justice
 • våne /ˈvəne/ nm. goal
 • våṇe /ˈvəɳe/ nm. tone, pitch
 • vånen /ˈvənen/ v. join, marry
 • våṇen /ˈvəɳen/ v. nominate
 • vår̈ /vəʀ/ adj. moral, noble
 • vår̈a /ˈvəʀa/ nf. crab
 • våt /vət/ interj. okay
 • våte /ˈvəte/ nm. carpet, rug
 • våten /ˈvəten/ v. sustain
 • våth /vəθ/ adj. other
 • våthe /ˈvəθe/ nm. misery
 • våthen /ˈvəθen/ v. guess, speculate
 • våthen /ˈvəθen/ nm. guess
 • våthfoindue /ˌvəθfɔɪ̯nˈdue/ nm. scarf
 • våtse /ˈvəʦe/ nm. flu
 • våtsen /ˈvəʦen/ v. fuck
 • våva /ˈvəva/ nf. grandmother
 • våwliee /vəˈwlaɪ̯e/ nm. acquaintance
 • v̈ay /βeɪ̯/ adj. light (weight)
 • v̈aya /ˈβeɪ̯a/ nf. tower
 • v̈aybdáe /βeɪ̯bˈdɑe/ nm. criteria
 • v̈ayda /ˈβeɪ̯dæ/ conj. whether
 • v̈aye̊ /ˈβeɪ̯ɛ/ adj. appropriate
 • v̈ayen /ˈβeɪ̯en/ v. influence, persuade
 • v̈aykkie /βeɪ̯kˈkie/ nm. syrup
 • v̈ayme /ˈβeɪ̯me/ nm. match (for fire)
 • v̈aymen /ˈβeɪ̯men/ v. surround
 • v̈aynboe /βeɪ̯nˈboe/ nm. son
 • v̈ayren /ˈβeɪ̯ɹen/ v. see, understand, look, detect, perceive, recognize, notice, foresee, date, go out, attend, examine, peer, anticipate, predict, estimate, squint
 • v̈ayrenoit /βeɪ̯ˈɹenɔɪ̯t/ nf. perception
 • v̈aysrufe /βeɪ̯ˈsɹufe/ nm. microwave
 • v̈aytrame /βeɪ̯ˈtɹæme/ nm. strawberry
 • v̈ayve /ˈβeɪ̯ve/ nm. spark
 • v̈ayven /ˈβeɪ̯ven/ v. conquer
 • v̈ayvenoit /βeɪ̯ˈvenɔɪ̯t/ nm. conquest
 • v̈ayz /βeɪ̯ʒ/ prep. on
 • våze /ˈvəʒe/ nm. plutonium
 • vibe /ˈvibe/ nm. cathedral, temple
 • viben /ˈviben/ v. frustrate
 • vide /ˈvide/ nm. prince
 • vie /ˈvie/ nm. anxiety
 • vieas /viˈeas/ adj. anxious
 • vija /ˈviʥa/ nf. courtesy
 • viṇa /ˈviɳa/ nf. cliff
 • vir̈ /viʀ/ adj. eager
 • vir̈en /ˈviʀen/ v. dive
 • vitha /ˈviθa/ nf. memorial
 • vithen /ˈviθen/ v. vow, swear
 • viza /ˈviʒa/ nf. wit
 • voa /ˈvoa/ nf. door
 • vobe /ˈvobe/ nm. muscle
 • voben /ˈvoben/ v. pause
 • vochkuen /voʧˈkuen/ v. tease, flirt
 • vod /vod/ adj. fun
 • vodje /ˈvodʥe/ nf. fun
 • vodlua /voˈdlua/ nf. wrinkle, crease
 • vodmat /ˈvodmæt/ adj. common, frequent, normal, generic, medium
 • vodoe /voˈdoe/ nm. jungle
 • vodvåten /vodˈvəten/ v. lie
 • vodvåtenaj /ˌvodvəˈtenæʥ/ nf. lie
 • vodvåtenuch /ˌvodvəˈtenuʧ/ nm. liar
 • voen /ˈvoen/ v. believe, trust
 • vof /vof/ adj. calm, patient, gentle
 • vofáa /voˈfɑa/ nf. bruise
 • vofen /ˈvofen/ v. shave, trim
 • vofwåja /voˈfwəʥa/ nf. boot
 • v̈oi /βɔɪ̯/ pron. one
 • v̈oia /ˈβɔɪ̯a/ nf. offer
 • v̈oiben /ˈβɔɪ̯ben/ v. quit, give up
 • v̈oien /ˈβɔɪ̯en/ v. surprise, startle
 • v̈oije /ˈβɔɪ̯ʥe/ nm. reward, award, medal
 • v̈oimen /ˈβɔɪ̯men/ v. possess
 • v̈oina /ˈβɔɪ̯na/ nf. coconut
 • v̈oine /ˈβɔɪ̯ne/ nm. strip, ribbon
 • v̈oir /βɔɪ̯ɹ/ pron. who
 • v̈oira /ˈβɔɪ̯ɹa/ nf. bucket
 • v̈oiv̈en /ˈβɔɪ̯βen/ v. duck
 • v̈oize /ˈβɔɪ̯ʒe/ nm. fluke
 • vojáa /voˈʥɑa/ nf. whiskey
 • voje /ˈvoʥe/ nm. bottle, jar
 • vojen /ˈvoʥen/ v. fulfill
 • voka /ˈvoka/ nf. eye
 • voka ayṇa /ˈvoka ˈeɪ̯ɳa/ nm. eyelash
 • voka iea /ˈvoka ˈaɪ̯a/ nm. tear
 • voka ur̈a /ˈvoka ˈuʀa/ nm. eyeball
 • voke /ˈvoke/ nm. color, hue
 • voken /ˈvoken/ v. prepare, train, brace
 • vokenoit /voˈkenɔɪ̯t/ nf. preparation
 • volåe /voˈləe/ nm. pen
 • volvoen /volˈvoen/ v. hover
 • voma /ˈvoma/ nf. tailor
 • vome /ˈvome/ nm. tax, tariff
 • vomen /ˈvomen/ v. remind
 • voṇ /voɳ/ adj. fertile
 • vone /ˈvone/ nm. alien
 • voneda /voˈneda/ nf. bat (club)
 • vonen /ˈvonen/ v. rest
 • voṇen /ˈvoɳen/ v. travel
 • voṇenuch /voˈɳenuʧ/ nm. tourist
 • voṇika /voˈɳika/ nf. limb
 • voṇje /ˈvoɳʥe/ nm. fertility
 • vonkue /vonˈkue/ nm. draft
 • vor /voɹ/ num. nine
 • vor̈ /voʀ/ adj. quick
 • vor̈a /ˈvoʀa/ nf. prejudice
 • vorchár̈a /voɹˈʧɑʀa/ nf. star
 • vorchár̈a utse /voɹˈʧɑʀa ˈuʦe/ nf. astronomy
 • vordue /voɹˈdue/ nm. police
 • vore /ˈvoɹe/ nm. courtyard
 • vor̈e /ˈvoʀe/ nm. ancestor, forefather
 • vor̈e /ˈvoʀe/ adv. quickly
 • vorkide /voɹˈkide/ nm. diary, calendar
 • vorkobe /voɹˈkobe/ nm. diameter
 • vorzea /voɹˈʒea/ nf. partner, spouse
 • vossåtsa /vosˈsəʦa/ nf. contempt
 • vostu /ˈvostu/ adj. static, passive
 • votåma /voˈtəma/ nf. copyright
 • voten /ˈvoten/ v. freeze
 • votenaj /voˈtenæʥ/ nf. frost
 • votha /ˈvoθa/ nf. noon, midday
 • vothe /ˈvoθe/ nm. box
 • votheth /ˈvoθeθ/ nm. trunk (large box)
 • vothlee /voˈθlee/ nm. bat (winged mammal)
 • vothwår̈a /voˈθwəʀa/ nf. gum
 • votse /ˈvoʦe/ nm. camera
 • vov /vov/ adj. vicious, fierce, wild
 • vova /ˈvova/ nf. propaganda
 • vov̈e /ˈvoβe/ nm. thought, opinion
 • vov̈ef /ˈvoβef/ v. think
 • voven /ˈvoven/ v. control
 • vovenoit /voˈvenɔɪ̯t/ nm. control
 • vov̈oe /voˈβoe/ nm. fork
 • vowdeṇen /vowˈdeɳen/ v. abuse
 • vowdeṇenaj /ˌvowdeˈɳenæʥ/ nf. abuse
 • vowie /voˈwie/ nm. victim
 • vowmåjen /vowˈməʥen/ v. act, behave
 • vowmåjenoit /ˌvowməˈʥenɔɪ̯t/ nm. behavior
 • vowmåjenoit /ˌvowməˈʥenɔɪ̯t/ nf. action
 • voze /ˈvoʒe/ nm. talent
 • vozen /ˈvoʒen/ v. exacerbate
 • vozmue /voʒˈmue/ nm. platform
 • v̈u /βu/ prep. about, concerning, regarding
 • v̈ub /βub/ n ælvar. elf
 • v̈uche /ˈβuʧe/ nm. beak
 • v̈ud /βud/ adv. already
 • v̈uda /ˈβuda/ nf. milk
 • v̈ude /ˈβude/ nm. weight, leverage
 • v̈udef /ˈβudef/ v. weigh
 • v̈ue /ˈβue/ nm. house
 • v̈ue ieenuch /ˈβue aɪ̯ˈenuʧ/ nf. maid
 • v̈uen /ˈβuen/ v. expect, hope
 • v̈uen /ˈβuen/ nf. hope
 • v̈ueth /ˈβueθ/ nf. mansion
 • v̈ufen /ˈβufen/ v. intimidate
 • v̈uka /ˈβuka/ nf. lounge, couch, sofa
 • v̈uken /ˈβuken/ v. impair
 • v̈um /βum/ adj. cold
 • v̈uma /ˈβuma/ nf. race (competition), marathon
 • v̈unen /ˈβunen/ v. evacuate
 • v̈uṇen /ˈβuɳen/ v. confirm, validate, verify
 • v̈ur̈a /ˈβuʀa/ nf. clan, kin
 • v̈ut /βut/ adj. desperate
 • v̈ute /ˈβute/ nm. mud, swamp, cement
 • v̈uten /ˈβuten/ v. evaporate
 • v̈uthe /ˈβuθe/ nm. square
 • v̈uts /βuʦ/ adj. stunning
 • v̈utse /ˈβuʦe/ nm. sap
 • v̈utsen /ˈβuʦen/ v. exist
 • v̈utsenoit /βuˈʦenɔɪ̯t/ nm. existence
 • v̈uv /βuv/ adj. worth
 • v̈uv̈ /βuβ/ pron. none
 • v̈uv̈a /ˈβuβa/ nf. pattern, rhythm
 • v̈uve /ˈβuve/ nm. composite, hybrid
 • v̈uv̈e /ˈβuβe/ nm. situation
 • v̈uze /ˈβuʒe/ nm. custody
 • waybdayr̈ive /ˌweɪ̯bdeɪ̯ˈʀive/ nm. outbreak
 • wayche /ˈweɪ̯ʧe/ nm. tag
 • waye /ˈweɪ̯e/ nm. clause
 • wayke /ˈweɪ̯ke/ nm. tap, faucet
 • wayne /ˈweɪ̯ne/ nm. beverage
 • wayṇima /weɪ̯ˈɳima/ nf. film
 • wayr̈a /ˈweɪ̯ʀa/ nf. hat
 • wayshvua /weɪ̯ʃˈvua/ nf. species, breed
 • wayste̊e /weɪ̯sˈtɛe/ nm. band
 • waythrietse /weɪ̯ˈθɹaɪ̯ʦe/ nm. crate
 • wayv̈en /ˈweɪ̯βen/ v. can
 • wiå /ˈwiə/ adv. anyway
 • wie /waɪ̯/ adj. intimate
 • wieben /ˈwaɪ̯ben/ v. accuse
 • wiee /ˈwaɪ̯e/ nm. society
 • wieen /ˈwaɪ̯en/ v. prosecute
 • wieje /ˈwaɪ̯ʥe/ nm. clown
 • wijåa /wiˈʥəa/ nf. seaweed
 • wikbåke /wikˈbəke/ nm. liquid
 • wilzånen /wilˈʒənen/ v. cling
 • wimåtsen /wiˈməʦen/ v. suggest, hint, imply, indicate, express
 • wimåtsen /wiˈməʦen/ nm. hint
 • wimåtsenoit /ˌwiməˈʦenɔɪ̯t/ nm. suggestion
 • wishbien /wiʃˈbien/ v. recycle
 • wishsuen /wiʃˈsuen/ v. applaud, cheer, praise
 • witchua /witˈʧua/ nf. bait
 • withfåe /wiθˈfəe/ nm. massacre
 • witkoth /ˈwitkoθ/ adj. spontaneous
 • wiv̈od /ˈwiβod/ adj. sure
 • woi /wɔɪ̯/ adj. flat, smooth
 • woida /ˈwɔɪ̯da/ nf. ferry
 • woide /ˈwɔɪ̯de/ nm. train
 • woideoit /wɔɪ̯ˈdeɔɪ̯t/ nf. training
 • woie /ˈwɔɪ̯e/ nm. reason, logic, rationale
 • woieas /wɔɪ̯ˈeas/ adj. reasonable
 • woien /ˈwɔɪ̯en/ v. catch, arrest
 • woimen /ˈwɔɪ̯men/ v. compare
 • woina /ˈwɔɪ̯na/ nf. greed
 • woinaas /wɔɪ̯ˈnaas/ adj. greedy
 • woiv̈e /ˈwɔɪ̯βe/ nm. throat
 • wu /wu/ pron. everyone
 • wua /ˈwua/ nf. wall
 • wub /wub/ adv. nowhere
 • wuba /ˈwuba/ nf. blouse
 • wube /ˈwube/ nm. spell (of magic)
 • wuben /ˈwuben/ v. lick
 • wuche /ˈwuʧe/ nm. pencil
 • wuchen /ˈwuʧen/ v. light, illuminate
 • wuda /ˈwuda/ nf. code
 • wude /ˈwude/ nm. mistake, error, defect
 • wuden /ˈwuden/ v. exert
 • wuen /ˈwuen/ v. pass, happen, develop
 • wuj /wuʥ/ adj. firm
 • wuje /ˈwuʥe/ nm. object
 • wuke /ˈwuke/ nm. fog
 • wum /wum/ adj. convenient
 • wuma /ˈwuma/ nf. bank (river)
 • wume /ˈwume/ nm. bulk
 • wuṇ /wuɳ/ adj. healthy
 • wuna /ˈwuna/ nf. fan (enthusiast)
 • wuṇa /ˈwuɳa/ nf. remedy
 • wune /ˈwune/ nm. binary
 • wunen /ˈwunen/ v. find, discover, encounter, uncover
 • wunenoit /wuˈnenɔɪ̯t/ nf. discovery
 • wuṇje /ˈwuɳʥe/ nm. health
 • wur /wuɹ/ prep. above
 • wure /ˈwuɹe/ nm. squirrel
 • wur̈e /ˈwuʀe/ nm. sibling
 • wuren /ˈwuɹen/ v. fade
 • wur̈en /ˈwuʀen/ v. arrest, detain, restrain
 • wur̈enaj /wuˈʀenæʥ/ nm. detention
 • wusfu /ˈwusfu/ adj. flexible
 • wuthen /ˈwuθen/ v. pose
 • wuthen /ˈwuθen/ nm. position
 • wuts /wuʦ/ adj. minor, petty
 • wuv̈ /wuβ/ prep. per, for each
 • wuve /ˈwuve/ nm. crest
 • wuz /wuʒ/ adj. sufficient
 • wuze /ˈwuʒe/ nm. desk
 • wuzen /ˈwuʒen/ v. suppress, inhibit, squash
 • ya /jæ/ adj. hungry
 • yå /jə/ num. first
 • yå /jə/ pron. hers, its
 • yåbe /ˈjəbe/ nm. voucher
 • yácha /ˈjɑʧa/ nf. staff
 • yache /ˈjæʧe/ nm. dawn, birth
 • yachen /ˈjæʧen/ v. innovate
 • yade /ˈjæde/ nm. mustache
 • yáde̊en /jɑˈdɛen/ v. vindicate
 • yáden /ˈjɑden/ v. stress
 • yádláa /jɑˈdlɑa/ nf. recession
 • yae /ˈjæe/ nm. bulb
 • yåe /ˈjəe/ nm. ornament, accessory, fixture
 • yaen /ˈjæen/ v. satisfy, convince
 • yáen /ˈjɑen/ v. expose
 • yáie /jɑˈie/ nm. quark
 • yaj /jæʥ/ adj. massive, immense, enormous
 • yaja /ˈjæʥa/ nf. arch, arc
 • yaje /ˈjæʥe/ nf. hunger
 • yajen /ˈjæʥen/ v. roar
 • yaken /ˈjæken/ v. dig, gouge, scoop
 • yáláe /jɑˈlɑe/ nm. meltdown
 • yályåen /jɑˈljəen/ v. enrich
 • yam /jæm/ det. their (fem)
 • yama /ˈjæma/ nf. source, origin, well, fountain, oasis
 • yámbeen /jɑmˈbeen/ v. refine
 • yame /ˈjæme/ nm. capsule, tablet
 • yåme /ˈjəme/ nm. descendant, offspring, heir
 • yåṇ /jəɳ/ n ʦilkadiʃ. palace complex
 • yane /ˈjæne/ nm. gravel
 • yaṇe /ˈjæɳe/ nm. festival
 • yåne /ˈjəne/ nm. loser
 • yåṇe /ˈjəɳe/ nm. cabin, inn, lodge
 • yånen /ˈjənen/ v. halt, stall
 • yánshuv̈e /jɑnˈʃuβe/ nm. company, business
 • yánshuv̈ef /jɑnˈʃuβef/ v. accompany
 • yara /ˈjæɹa/ nf. wealth
 • yár̈a /ˈjɑʀa/ nf. joke, humor
 • yaraas /jæˈɹaas/ adj. rich
 • yárcháa /jɑɹˈʧɑa/ nf. century
 • yárdaen /jɑɹˈdæen/ v. foster
 • yár̈e /ˈjɑʀe/ nm. exhibit
 • yåre /ˈjəɹe/ nm. paragraph
 • yår̈e /ˈjəʀe/ nm. process, procedure
 • yar̈en /ˈjæʀen/ v. harass, bother
 • yárvae /jɑɹˈvæe/ nm. biscuit
 • yásfoen /jɑsˈfoen/ v. murmur, mumble
 • yástáa /jɑsˈtɑa/ nf. volume
 • yástie /jɑsˈtie/ nm. lottery
 • yåt /jət/ n soʃ. city
 • yata /ˈjæta/ nf. chicken, fowl, poultry
 • yáta /ˈjɑta/ nf. irony
 • yátaas /jɑˈtaas/ adj. ironic
 • yátha /ˈjɑθa/ nf. foundation
 • yathe /ˈjæθe/ nm. autumn
 • yathen /ˈjæθen/ v. encourage, advocate
 • yáthwur̈en /jɑˈθwuʀen/ v. depend, rely on
 • yátne̊ze /jɑtˈnɛʒe/ nm. blood
 • yátne̊ze ofe /jɑtˈnɛʒe ˈofe/ nm. vampire
 • yátne̊zeas /ˌjɑtnɛˈʒeas/ adj. bloody
 • yátne̊zef /jɑtˈnɛʒef/ v. bleed
 • yátniva /jɑtˈniva/ nf. switch
 • yátsa /ˈjɑʦa/ nf. appliance, fixture
 • yåtsa /ˈjəʦa/ nf. holiday, vacation
 • yátvame /jɑtˈvæme/ nm. comedy
 • yav /jæv/ adj. slim
 • yav̈a /ˈjæβa/ nf. liver
 • yave /ˈjæve/ nm. quilt
 • yav̈e /ˈjæβe/ nm. capacity
 • yav̈en /ˈjæβen/ v. vary
 • yáv̈oda /jɑˈβoda/ nf. creek
 • yáwue /jɑˈwue/ nm. note
 • yáwue åde /jɑˈwue ˈəde/ nf. notebook
 • yáyuen /jɑˈjuen/ v. wish
 • ye̊ /jɛ/ num. five
 • yea /ˈjea/ nf. cotton
 • ye̊a /ˈjɛa/ nf. clay
 • yeb /jeb/ adv. elsewhere
 • ye̊ba /ˈjɛba/ nf. hydrogen
 • yebe /ˈjebe/ nm. elastic
 • yeche /ˈjeʧe/ nm. axle
 • ye̊che /ˈjɛʧe/ nm. compass
 • ye̊daa /jɛˈdæa/ nf. gas
 • ye̊dráen /jɛˈdɹɑen/ v. tangle
 • yedwov̈e /jeˈdwoβe/ nm. prop
 • yee /ˈjee/ nm. slope, slant
 • ye̊e /ˈjɛe/ nm. corpse
 • yeen /ˈjeen/ v. recognize
 • ye̊en /ˈjɛen/ v. cause, induce
 • ye̊en /ˈjɛen/ nm. cause
 • yeenoit /jeˈenɔɪ̯t/ nm. recognition
 • ye̊flá /ˈjɛflɑ/ adv. aboard
 • yefro /ˈjefɹo/ det. both
 • yej /jeʥ/ prep. according to
 • yeje /ˈjeʥe/ nm. barrel, drum
 • yeka /ˈjeka/ nf. taxi, cab
 • ye̊ka /ˈjɛka/ nf. gauge
 • ye̊kbák /ˈjɛkbɑk/ adj. excellent, fantastic, wonderful, fabulous, terrific, superb, amazing
 • yeke /ˈjeke/ nm. clerk
 • ye̊le̊a /jɛˈlɛa/ nf. delight
 • yeli /ˈjeli/ pron. nobody
 • ye̊lshåe /jɛlˈʃəe/ nm. guy
 • yem /jem/ prep. during
 • ye̊m /jɛm/ adj. sharp
 • yemen /ˈjemen/ v. whisper, mumble
 • yemjima /jemˈʥima/ nf. label, logo
 • yemsok /ˈjemsok/ num. second
 • yen /jen/ pron. I
 • yeṇ /jeɳ/ adj. scarce
 • yeṇa /ˈjeɳa/ nf. morning
 • yeṇe /ˈjeɳe/ nm. hazard
 • ye̊ṇe /ˈjɛɳe/ nm. lime
 • ye̊nreke /jɛˈnɹeke/ nm. ally
 • yenshoze /jenˈʃoʒe/ nm. whip
 • ye̊nyá /ˈjɛnjɑ/ adj. awful, terrible
 • yer̈en /ˈjeʀen/ v. skate
 • ye̊ren /ˈjɛɹen/ v. pinch
 • ye̊t /jɛt/ prep. versus
 • yeta /ˈjeta/ nf. arrow (weapon), dart
 • ye̊tha /ˈjɛθa/ nf. sheep
 • ye̊tha ame /ˈjɛθa ˈæme/ nm. wool
 • ye̊the /ˈjɛθe/ nm. look
 • yethov̈e /jeˈθoβe/ nm. jet
 • ye̊tråken /jɛˈtɹəken/ v. pace
 • yetse /ˈjeʦe/ nm. flag
 • yeua /jeˈua/ nf. citadel
 • yev̈a /ˈjeβa/ nf. predecessor
 • yeve /ˈjeve/ nm. shed
 • yeven /ˈjeven/ v. chop
 • yev̈en /ˈjeβen/ v. squat, crouch, perch
 • yev̈ie /jeˈβie/ nm. dash
 • yev̈oe /jeˈβoe/ nm. clutter
 • yewoe /jeˈwoe/ nm. specimen
 • yezen /ˈjeʒen/ v. breed
 • ye̊zen /ˈjɛʒen/ v. debate
 • yeznån /ˈjeʒnən/ num. million
 • yiea /ˈjaɪ̯a/ nf. orgasm
 • yieen /ˈjaɪ̯en/ v. drink
 • yieen /ˈjaɪ̯en/ nf. drink
 • yieenån /jaɪ̯ˈenən/ adj. drunk (inebriated)
 • yief /jaɪ̯f/ adj. bad
 • yieka /ˈjaɪ̯ka/ nf. trauma
 • yieṇe /ˈjaɪ̯ɳe/ nm. army
 • yieṇen /ˈjaɪ̯ɳen/ v. leap
 • yieṇeuch /jaɪ̯ˈɳeuʧ/ nm. soldier
 • yiethe /ˈjaɪ̯θe/ nm. hammer
 • yiethen /ˈjaɪ̯θen/ v. resent
 • yieven /ˈjaɪ̯ven/ v. volunteer, enlist