Hetânâ

The Language of Hetânâ /ˈhetənə/

…and he stood holding his hat and turned his wet face to the wind.
do ni dekexâ izâ ni ngehimu do dexezâbi ni kou hohe me soxe
Pronunciation: /ðɔ ni ˈðekeɣə ˈizə ni ˈŋɛhimu ðɔ ˈðeɣɛzəbi ni ˈkɔu ˈħɔhɛ me ˈsɔɣɛ/
Narrow pronunciation: [ðɔ ni ˈðekeɣə ˈizə ni ˈŋɛhimu ðɔ ˈðeɣɛzəβi ni ˈkɔu ˈħɔhɛ me ˈhɔɣɛ]

Hetânâ structure: and he stood holding his hat and turned his wet face to the wind
Seed for this language: 0.15501468471118052

Phonology

Vowel inventory: /a e i u ɔ ə ɛ/

Dipthongs: None
Syllable structure: (C)V
Stress pattern: Initial — stress is on the first syllable
Word initial consonants: b, d, dʒ, h, k, m, n, q, s, t, x, z, ð, ħ, ŋ, ɣ, ʃ, ʕ, θ
Mid-word consonants: b, d, dʒ, h, k, m, n, s, t, x, z, ð, ħ, ŋ, ɣ, ʃ, ʔ, θ
Word final consonants: N/A
Phonological rules (in order of application):

Guide to phonological rules: “e → i / _g” means ‘e’ turns into ‘i’ before a ‘g’.
C = consonant, V = vowel, S = stop, N = nasal consonant, F = fricative, K = velar, L = lateral, R = resonant/sonorant, P = labial/bilabial E = front vowel, B = back vowel, # = word boundary, Ø = null/nothing

 • b → β / V_V
 • s → h / #_
 • h → ʔ / _{s,ʃ}
 • d → rs / V_V
 • k → ʂ / _i
 • t → s / i_
 • Grammar

  Main word order: Subject-Verb-Object-Oblique. “Mary opened the door with a key” turns into Mary opened the door with a key.
  Adjective order: Adjectives are positioned before the noun.
  Adposition: prepositions

  Noun morphology

  Singular Plural
  Nominative man hoixe /ˈhɔixɛ/ men Prefix: ɔ-
  ohoixe /ˈɔhɔixɛ/
  Accusative man Prefix: (ɔ)-
  hoixe /ˈhɔixɛ/
  men Prefix: ŋ(ɔ)-
  ngohoixe /ˈŋɔhɔixɛ/
  Genitive man’s Prefix: z(e)-
  zehoixe /ˈzehɔixɛ/
  men’s Prefix: n(e)-
  nehoixe /ˈnehɔixɛ/
  Dative to [the/a] man Prefix: i-
  ihoixe /ˈihɔixɛ/
  to men Prefix: ɣ(i)-
  xihoixe /ˈɣihɔixɛ/

  Definite article

  Singular Plural
  Nominative the [man] ho /ħɔ/ the [men] /hə/
  Accusative the [man] de /de/ the [men] /sə/ [hə]
  Genitive the [man’s] he /he/ the [men’s] si /si/ [hi]
  Dative to the [man] he /he/ to the [men] mi /mi/

  Indefinite article

  Singular Plural
  Nominative a [man] /qə/ some [men] so /sɔ/ [hɔ]
  Accusative a [man] se /se/ [he] some [men] te /te/
  Genitive a [man’s] se /se/ [he] some [men’s] /hə/
  Dative to a [man] nu /nu/ to some [men] /nə/

  Personal pronouns

  Nominative Accusative Genitive Dative
  1st.sg I do /ðɔ/ me di /ði/ mine de /ðɛ/ to me do /ðɔ/
  2nd.sg.m you (masc.) ni /ni/ you (masc.) ne /nɛ/ yours (masc.) ni /ni/ to you (masc.) nu /nu/
  2nd.sg.f you (fem.) ho /ħɔ/ you (fem.) he /ħe/ yours (fem.) ho /ħɔ/ to you (fem.) he /ħɛ/
  3rd.sg.m he jo /dʒɔ/ him je /dʒe/ his jo /dʒɔ/ to him je /dʒe/
  3rd.sg.f she hu /hu/ her hu /hu/ hers /hə/ to her he /hɛ/
  1st.pl we si /si/ [hi] us su /su/ [hu] ours so /sɔ/ [hɔ] to us /sə/ [hə]
  2nd.pl you he /he/ you /hə/ yours hi /hi/ to you hi /hi/
  3rd.pl.m they (masc.) za /za/ them (masc.) zi /zi/ their (masc.) ze /zɛ/ to them (masc.) zu /zu/
  3rd.pl.f they (fem.) xe /ɣe/ them (fem.) xe /ɣɛ/ their (fem.) xi /ɣi/ to them (fem.) xe /ɣɛ/

  Verbs

  Indicative mood
  Past Present Future
  Perfective studied study will study
  1st.sg Prefix: ɔ-
  onemu /ˈɔnɛmu/
  Prefix: ŋ(e)-
  ngenemu /ˈŋenɛmu/
  Prefix: q(e)-
  qenemu /ˈqenɛmu/
  2nd.sg Prefix: q(i)-
  qinemu /ˈqinɛmu/
  Prefix: ħ(ɔ)-
  honemu /ˈħɔnɛmu/
  Prefix: te-
  tenemu /ˈtenɛmu/
  3rd.sg Prefix: ð(e)-
  denemu /ˈðenɛmu/
  Prefix: (u)-
  nemu /ˈnɛmu/
  Prefix: ɔ-
  onemu /ˈɔnɛmu/
  1st.pl Prefix: n(ɔ)-
  nonemu /ˈnɔnɛmu/
  Prefix: qɛ-
  qenemu /ˈqɛnɛmu/
  Prefix: h(i)-
  hinemu /ˈhinɛmu/
  2nd.pl Prefix: kɛ-
  kenemu /ˈkɛnɛmu/
  Prefix: b(ə)-
  bânemu /ˈbənɛmu/
  Prefix: q(ɔ)-
  qonemu /ˈqɔnɛmu/
  3rd.pl Prefix: te-
  tenemu /ˈtenɛmu/
  Prefix: n(u)-
  nunemu /ˈnunɛmu/
  Prefix: ʕ(ə)-
  rânemu /ˈʕənɛmu/

  Derivational morphology

  Noun → adjective: Prefix: ŋ(ɛ)-
  Adjective → noun: Prefix: q(ɔ)-
  Noun → verb: Prefix: h(e)-
  Verb → noun: Prefix: z(ə)-
  Verb → adjective: Prefix: ɛ-
  Adjective → adverb: Prefix: n(i)-
  One who X’s (e.g. paint → painter): Prefix: b(u)-
  Place where (e.g. wine → winery): Prefix: (ɔ)-
  Diminutive: Prefix: i-
  Augmentative: Prefix: ɛ-

  Lexicon

  • a /a/ n. answer
  • ade /ˈadɛ/ [ˈarsɛ] v. twist
  • adâ /ˈadə/ [ˈarsə] n. nail
  • aho /ˈahɔ/ v. swim
  • ati /ˈati/ adj. green
  • ba /ba/ n. recipe
  • baxe /ˈbaxɛ/ num. million
  • be /be/ n. morning
  • be /bɛ/ v. become
  • bebu /ˈbɛbu/ [ˈbɛβu] adj. yellow
  • bee /ˈbɛe/ v. change
  • behi /ˈbehi/ n. flavour
  • beho /ˈbɛhɔ/ v. treat
  • beho /ˈbɛħɔ/ v. offend
  • bemi /ˈbemi/ n. breast
  • bene /ˈbenɛ/ n. swamp
  • bene /ˈbɛnɛ/ v. kill, murder
  • bengi /ˈbeŋi/ n. ship
  • benu /ˈbɛnu/ prep. since
  • benâ /ˈbɛnə/ n. mint
  • bese /ˈbesɛ/ n. brass
  • besi /ˈbɛsi/ n. hallway
  • beso /ˈbɛsɔ/ n. program
  • bete /ˈbete/ n. brothel
  • bete /ˈbetɛ/ n. present (time)
  • betho /ˈbɛθɔ/ v. enter
  • betâ /ˈbetə/ n. painter
  • bexâ /ˈbexə/ n. knee
  • beze /ˈbeze/ n. reward; v. reward
  • bo’i /ˈbɔʔi/ pron. everybody
  • bo /bɔ/ num. two
  • bobi /ˈbɔbi/ [ˈbɔβi] n. axe
  • boe /ˈbɔe/ adj. old
  • boha /ˈbɔha/ v. spell
  • bohe /ˈbɔhɛ/ n. thing
  • bohi /ˈbɔhi/ n. race
  • boho /ˈbɔhɔ/ v. suck
  • boho /ˈbɔħɔ/ adv. always
  • bojo /ˈbɔdʒɔ/ v. smash
  • boko /ˈbɔkɔ/ n. verse
  • bongu /ˈbɔŋu/ v. manage
  • bosa /ˈbɔsa/ n. fan
  • bose /ˈbɔse/ adv. away
  • boso /ˈbɔsɔ/ v. hint; n. hint
  • bosu /ˈbɔsu/ n. thorn
  • bote /ˈbɔte/ v. occur
  • bothi /ˈbɔθi/ n. skull
  • boxe /ˈbɔxɛ/ n. position
  • boxe /ˈbɔɣɛ/ n. ball
  • boxâ /ˈbɔɣə/ n. collar
  • bozâ /ˈbɔzə/ n. interview
  • bubene /ˈbubɛnɛ/ [ˈbuβɛnɛ] n. killer
  • budetu /ˈbuðetu/ n. poet
  • budoho /ˈbuðɔhɔ/ n. scientist
  • buhemo /ˈbuħemɔ/ n. government offical
  • buheti /ˈbuhɛti/ n. locksmith
  • buheti /ˈbuhɛti/ n. teacher
  • buhisi /ˈbuhisi/ n. hunter
  • buhohe /ˈbuħɔhɛ/ n. politician
  • buhoho /ˈbuhɔħɔ/ n. sailor
  • buhoto /ˈbuħɔtɔ/ n. worker, employee
  • buje /ˈbudʒe/ n. chef
  • bujete /ˈbudʒetɛ/ n. visitor
  • bukeke /ˈbukekɛ/ n. gardener
  • bumoto /ˈbumɔtɔ/ n. psychologist
  • bumâmo /ˈbuməmɔ/ n. florist
  • buneje /ˈbunedʒɛ/ n. foreigner
  • bungizuke /ˈbuŋizuke/ n. warrior
  • bungokoje /ˈbuŋɔkɔdʒɛ/ n. runner
  • buniso /ˈbunisɔ/ n. singer
  • bunumi /ˈbunumi/ n. vendor
  • busedâ /ˈbusɛdə/ [ˈbusɛrsə] n. lover
  • busezi /ˈbusezi/ n. artist
  • bute /ˈbutɛ/ nr harbour
  • butete /ˈbutɛtɛ/ n. driver
  • buthaze /ˈbuθazɛ/ n. slave
  • butimi /ˈbutimi/ n. thief
  • butixâ /ˈbutixə/ n. prisoner
  • buxexeso /ˈbuɣɛɣɛsɔ/ n. farmer
  • buxojo /ˈbuɣɔdʒɔ/ n. lawyer
  • buzekene /ˈbuzɛkɛne/ n. dancer
  • buzine /ˈbuzinɛ/ n. author
  • /bə/ n. name
  • bâde /ˈbəde/ [ˈbərse] v. stamp
  • bâdâ /ˈbədə/ [ˈbərsə] v. reduce
  • bâhi /ˈbəhi/ v. base
  • bâho /ˈbəhɔ/ pron. somebody
  • bâko /ˈbəkɔ/ v. vomit
  • bâsu /ˈbəsu/ n. data
  • bâthi /ˈbəθi/ v. organise
  • bâto /ˈbətɔ/ conj. while
  • da /da/ n. paradox
  • da /ða/ adv. long
  • dahe /ˈðahɛ/ n. sand
  • dake /ˈðakɛ/ adj. federal
  • dami /ˈðami/ n. danger
  • daso /ˈðasɔ/ v. combine
  • datho /ˈðaθɔ/ n. slope
  • daze /ˈðaze/ v. embrace
  • de /de/ adv. here
  • de /dɛ/ n. eye, eyeball
  • de /ðe/ adv. again
  • de /ðɛ/ adv. as
  • debe /ˈðɛbe/ [ˈðɛβe] n. material
  • debi /ˈdebi/ [ˈdeβi] v. hide
  • debi /ˈdɛbi/ [ˈdɛβi] adv. far
  • debu /ˈdebu/ [ˈdeβu] n. cork
  • dede /ˈðɛdɛ/ [ˈðɛrsɛ] n. iron
  • dedâ /ˈðɛdə/ [ˈðɛrsə] v, float
  • dehi /ˈdɛhi/ n. weather
  • deho /ˈdɛhɔ/ n. way
  • deho /ˈðehɔ/ n. cafe
  • deho /ˈðɛhɔ/ v. receive
  • dei /ˈðei/ n. grandmother
  • deko /ˈðɛkɔ/ n. ant
  • dengi /ˈdeŋi/ n. palm (of hand)
  • denâ /ˈdenə/ adv. often
  • deo /ˈðɛɔ/ n. decade
  • desi /ˈdesi/ n. concern
  • deso /ˈdɛsɔ/ n. niece
  • deso /ˈðesɔ/ n. tray
  • dete /ˈðete/ v. surprise
  • dete /ˈðɛte/ v. share
  • dethi /ˈdeθi/ n. resource
  • detho /ˈdɛθɔ/ v. protest
  • detho /ˈðeθɔ/ n. nest
  • deti /ˈðɛti/ n. bow (decorative material)
  • detâ /ˈdetə/ adj. white, blank
  • detâ /ˈðɛtə/ n. pin
  • deu /ˈðɛu/ n. spirit
  • dexe /ˈðexɛ/ v. kidnap
  • dezi /ˈdezi/ v. fight; n. fight
  • dezu /ˈdezu/ adj. high
  • dezu /ˈdɛzu/ n. measure
  • dezâ /ˈðɛzə/ n. frame
  • deâ /ˈðeə/ n. bark (of tree)
  • di /di/ conj. though
  • di /ði/ adv. already
  • dibi /ˈdibi/ [ˈdiβi] n. compliment; v. compliment
  • dide /ˈdidɛ/ [ˈdirsɛ] n. berry
  • die /ˈdie/ n. excuse
  • die /ˈdiɛ/ adj. likely
  • dihe /ˈdihɛ/ n. policy
  • dihi /ˈdihi/ n. leather
  • dike /ˈðikɛ/ n. community
  • dine /ˈðinɛ/ n. wall
  • dinâ /ˈðinə/ v. sew
  • disa /ˈdisa/ adj. general
  • disi /ˈðisi/ n. town
  • diso /ˈdisɔ/ adj. male
  • dite /ˈditɛ/ [ˈdisɛ] n. woman
  • diti /ˈðiti/ [ˈðisi] adj. late
  • dixe /ˈdixɛ/ n. shame
  • dixo /ˈdixɔ/ n. mass
  • dize /ˈdize/ adv. much
  • dize /ˈðize/ n. cake
  • do /dɔ/ prep. at
  • do /ðɔ/ conj. and
  • dobe /ˈðɔbe/ [ˈðɔβe] v. watch
  • dobu /ˈðɔbu/ [ˈðɔβu] adj. huge
  • dode /ˈdɔdɛ/ [ˈdɔrsɛ] n. street
  • dodâ /ˈdɔdə/ [ˈdɔrsə] adj. better
  • dodâ /ˈðɔdə/ [ˈðɔrsə] pron. themselves
  • doe /ˈðɔe/ v. react
  • dohe /ˈdɔhɛ/ adv. that
  • dohi /ˈdɔhi/ v. freeze
  • dohi /ˈðɔhi/ n. mountain
  • doho /ˈðɔhɔ/ adj. firm
  • doho /ˈðɔħɔ/ v. hang
  • doke /ˈdɔkɛ/ adj. ready
  • domi /ˈdɔmi/ n. rag
  • domi /ˈðɔmi/ n. tin
  • domu /ˈðɔmu/ n. bone
  • done /ˈdɔne/ n. idiot
  • done /ˈdɔnɛ/ n. fact
  • done /ˈðɔne/ adj. different
  • done /ˈðɔnɛ/ v. sleep; n. sleep
  • dongi /ˈdɔŋi/ n. worm
  • dongi /ˈðɔŋi/ v. die
  • dongu /ˈdɔŋu/ n. cloth
  • donu /ˈðɔnu/ n. wing v. fly
  • donâ /ˈðɔnə/ adj. young
  • dosa /ˈdɔsa/ n. market
  • dose /ˈðɔse/ n. excrement v. defecate
  • dose /ˈðɔsɛ/ adv. also
  • doshe /ˈdɔʃe/ n. tail, penis
  • dosi /ˈðɔsi/ n. metal
  • doso /ˈðɔsɔ/ n. boy
  • dosu /ˈdɔsu/ n. west
  • dosu /ˈðɔsu/ n. kitcken
  • dota /ˈðɔta/ n. hour
  • dote /ˈdɔte/ num. second
  • dote /ˈdɔtɛ/ n. land, earth
  • dothi /ˈðɔθi/ adj. early
  • dotho /ˈdɔθɔ/ n. impact
  • dotho /ˈðɔθɔ/ adj. serious
  • doti /ˈdɔti/ v. show
  • doto /ˈdɔtɔ/ v. remove
  • doto /ˈðɔtɔ/ n. salt
  • dotâ /ˈðɔtə/ n. security
  • doxe /ˈdɔxɛ/ n. base
  • doxe /ˈðɔxɛ/ adj. local
  • doxe /ˈðɔɣɛ/ n. belly (stomach area)
  • doze /ˈðɔze/ v. laugh; n. laugh
  • du /du/ n. source
  • du /ðu/ det. own
  • duho /ˈduhɔ/ n. pen
  • dujo /ˈdudʒɔ/ adv. home
  • duko /ˈdukɔ/ v. involve
  • dunu /ˈdunu/ adj. angry
  • duze /ˈduze/ n. linen
  • duzâ /ˈðuzə/ n. benefit
  • /də/ adv. out
  • /ðə/ adj. big
  • dâhi /ˈðəhi/ n. coffee
  • dâke /ˈðəkɛ/ n. science
  • dâne /ˈdəne/ n. copper
  • dâne /ˈðənɛ/ n. poem
  • dânâ /ˈdənə/ n. debt
  • dânâ /ˈðənə/ v. moan; n. moan
  • dâse /ˈdəse/ n. secret; adj. secret
  • dâthi /ˈdəθi/ v. frown; n. frown
  • dâthi /ˈðəθi/ n. mess
  • dâto /ˈdətɔ/ n. game
  • dâzi /ˈðəzi/ n. alcohol
  • e /e/ adv. really
  • e /ɛ/ conj. that
  • ebe /ˈɛbɛ/ [ˈɛβɛ] adj. early
  • ebehu /ˈɛbɛħu/ [ˈɛβɛħu] adj. offensive
  • ebi /ˈɛbi/ [ˈɛβi] n. opinion
  • ebu /ˈɛbu/ [ˈɛβu] v. plough
  • edi /ˈeði/ n. century
  • edâ /ˈedə/ [ˈersə] adj. buxom
  • edâ /ˈɛdə/ [ˈɛrsə] n. member
  • ee /ˈɛe/ conj. whether
  • ehe /ˈehɛ/ v. attack; n. attack
  • ehi /ˈɛhi/ n. root
  • eho /ˈehɔ/ n. lens
  • eho /ˈeħɔ/ v. eat
  • eho /ˈɛhɔ/ v. fund; n. fund
  • ei /ˈei/ n. image
  • eke /ˈɛkɛ/ n. thunder
  • eketâ /ˈɛkɛtə/ adj. forgetful
  • eko /ˈɛkɔ/ n. activity
  • emi /ˈemi/ n. underwear
  • emu /ˈemu/ n. train
  • ene /ˈene/ v. train
  • ene /ˈɛne/ num. six
  • ene /ˈɛnɛ/ v. plan
  • engi /ˈeŋi/ n. paint; v. paint
  • engi /ˈɛŋi/ n. chalk
  • engibi /ˈɛŋibi/ [ˈɛŋiβi] adj. broken
  • engite /ˈɛŋite/ [ˈɛŋise] adj. final
  • enâ /ˈɛnə/ n. student
  • eobo /ˈɛɔbɔ/ [ˈɛɔβɔ] adj. careful
  • eoke /ˈɛɔkɛ/ n. mansion
  • ese /ˈɛse/ n. mother
  • esi /ˈesi/ n. range
  • esi /ˈɛsi/ v. catch
  • eso /ˈesɔ/ adj. particular
  • eso /ˈɛsɔ/ n. room (space)
  • esu /ˈesu/ n. ticket
  • ete /ˈetɛ/ v. open
  • ethi /ˈeθi/ adv. up
  • ethi /ˈɛθi/ adj. wise
  • etho /ˈeθɔ/ v. rub
  • ethotote /ˈɛθɔtɔte/ v. sink
  • eti /ˈeti/ v. join
  • eti /ˈɛti/ prep. over
  • eto /ˈetɔ/ n. potato
  • etâ /ˈɛtə/ adj. easy
  • eu /ˈɛu/ n. tongue
  • exe /ˈexɛ/ n. armour
  • exâ /ˈexə/ v. complain
  • exâ /ˈɛxə/ adv. just
  • ezexo /ˈɛzexɔ/ adj. pensive
  • ezi /ˈezi/ n. grocer
  • ezi /ˈezi/ n. vegetable
  • ezu /ˈezu/ n. relationship
  • ezâ /ˈɛzə/ v. describe
  • ha /ħa/ v. ride
  • habe /ˈhabe/ [ˈhaβe] n. result
  • hahe /ˈhahɛ/ n. hedge
  • haso /ˈhasɔ/ n. nephew
  • hatho /ˈhaθɔ/ n. chemical
  • he’ie /ˈhɛʔie/ n. ash
  • he /he/ v. make
  • he /hɛ/ det. that
  • he /ħe/ adj. fat n. fat
  • he /ħɛ/ adj. pretty
  • hebe /ˈhɛbe/ [ˈhɛβe] n. control
  • hebe /ˈħebe/ [ˈħeβe] adj. necessary
  • hebi /ˈhebi/ [ˈheβi] v. pay
  • hebi /ˈhɛbi/ [ˈhɛβi] n. loop
  • hebi /ˈħebi/ [ˈħeβi] n. have to (must)
  • hebubi /ˈhebubi/ [ˈheβubi] v. borrow
  • hede /ˈhɛde/ [ˈhɛrse] n. strategy
  • hede /ˈhɛdɛ/ [ˈhɛrsɛ] adj. fertile
  • hedi /ˈħɛði/ n. winery
  • hedi /ˈħɛði/ n. wine
  • hedâ /ˈhɛdə/ [ˈhɛrsə] v. settle
  • hedâ /ˈħɛdə/ [ˈħɛrsə] n. sheep
  • hee /ˈħee/ n. style
  • heha /ˈheha/ v. maintain
  • heha /ˈhɛha/ n. example
  • hehe /ˈhehɛ/ n. shrine
  • hehe /ˈhɛhɛ/ n. character
  • hehe /ˈħehɛ/ n. work
  • hehehe /ˈhehɛhɛ/ n. dirt
  • hehi /ˈhehi/ n. sugar
  • hehi /ˈħɛhi/ n. colour
  • heho /ˈhehɔ/ n. need
  • heho /ˈħeħɔ/ v. strave
  • heho /ˈħɛhɔ/ v. keep
  • hehomi /ˈhehɔmi/ n. rest
  • hei /ˈhei/ n. milk
  • hei /ˈhɛi/ v. must
  • hei /ˈħɛi/ n. mood
  • heje /ˈħedʒɛ/ v. blink; n. blink
  • hejeze /ˈhedʒɛze/ n. committee
  • heke /ˈhɛkɛ/ adj. thick
  • hekete /ˈhekɛte/ n. dictionary
  • heko /ˈhekɔ/ n. shade
  • heko /ˈhɛkɔ/ n. interest
  • hekosi /ˈhɛkɔsi/ n. plague
  • hekoti /ˈhekɔti/ n. bread
  • heme /ˈheme/ n. age
  • hemi /ˈhemi/ n. window
  • hemi /ˈhɛmi/ n. circle
  • hemu /ˈhemu/ n. eyelash
  • hemunu /ˈhɛmunu/ n. gold
  • hene /ˈhene/ n. pubic hiar
  • hene /ˈhɛne/ n. series
  • hene /ˈħenɛ/ v. report
  • hengaxu /ˈheŋaɣu/ v. accompany
  • hengi /ˈheŋi/ v. come
  • hengi /ˈhɛŋi/ adv. little
  • hengi /ˈħeŋi/ n. back (of body), back (reverse side) adv. back
  • hengi /ˈħɛŋi/ adv. certainly
  • henise /ˈhenise/ v. sing
  • henu /ˈhɛnu/ n. branch
  • henuzâ /ˈhenuzə/ v. mean
  • henâ /ˈhɛnə/ interj. yes
  • henâ /ˈħenə/ n. thread
  • henâ /ˈħɛnə/ v. massage; n. massage
  • hesa /ˈhɛsa/ v. control
  • hese /ˈhesɛ/ v. note
  • hese /ˈħɛse/ v. ask
  • hesese /ˈhesɛse/ v. weigh
  • hesexe /ˈhesɛxɛ/ n. light
  • heso /ˈhesɔ/ n. path
  • heso /ˈhɛsɔ/ v. pull
  • heso /ˈħɛsɔ/ n. laboratory
  • hesongu /ˈhɛsɔŋu/ n. summer
  • hesonâ /ˈhesɔnə/ adv. finally
  • hesu /ˈhɛsu/ n. hole
  • hete /ˈhetɛ/ prep. through
  • hete /ˈhɛtɛ/ n. cloak
  • hetha /ˈheθa/ n. day
  • hetha /ˈhɛθa/ num. billion
  • hethi /ˈheθi/ n. sex
  • hethi /ˈhɛθi/ adv. usually
  • hethite /ˈhɛθite/ [ˈhɛθise] n. city
  • hetho /ˈheθɔ/ n. box
  • hetho /ˈhɛθɔ/ v. lay
  • hetho /ˈħeθɔ/ n. grease
  • hetho /ˈħɛθɔ/ n. hook
  • heti /ˈheti/ det. half
  • heti /ˈhɛti/ v. name
  • hetitâ /ˈhɛtitə/ [ˈhɛtisə] prep. than
  • heto /ˈhetɔ/ v. behave (well)
  • heto /ˈħetɔ/ n. individual
  • hetode /ˈhɛtɔdɛ/ [ˈhɛtɔrsɛ] v. kiss; n. kiss v. embrace
  • hetâ /ˈhɛtə/ n. voice
  • heuso /ˈhɛusɔ/ adj. stubborn
  • hexe /ˈhexɛ/ adj. red
  • hexâ /ˈhɛxə/ n. shadow
  • heze /ˈhɛze/ n. jewel
  • heze /ˈħɛze/ adj. purple
  • hezi /ˈhɛzi/ n. paper
  • hezize /ˈhezize/ v. appear
  • hezâ /ˈhɛzə/ v. reveal
  • hi /hi/ det. this
  • hi /ħi/ prep. with
  • hibe /ˈhibe/ [ˈhiβe] adj. last (previous)
  • hibi /ˈhibi/ [ˈhiβi] n. road
  • hibinu /ˈhibinu/ [ˈhiβinu] adj. tight
  • hibu /ˈhibu/ [ˈhiβu] adv. thus
  • hide /ˈhidɛ/ [ˈhirsɛ] n. glass
  • hidene /ˈhidɛne/ [ˈhirsɛne] adv. why
  • hihomi /ˈhihɔmi/ v. force
  • hikeho /ˈhikɛhɔ/ n. chest
  • himi /ˈhimi/ n. price
  • hine /ˈhine/ adj. left
  • hine /ˈhinɛ/ v. divide
  • hinezi /ˈhinezi/ n. mail
  • hingi /ˈhiŋi/ v. produce
  • hinu /ˈħinu/ adv. pretty
  • hinâ /ˈhinə/ adj. best
  • hio /ˈhiɔ/ n. education
  • hise /ˈhise/ pron. everything
  • hisu /ˈhisu/ v. hunt; n. hunt
  • hisu /ˈħisu/ n. book
  • hite /ˈhite/ [ˈhise] n. north
  • hithi /ˈhiθi/ n. tower
  • hitho /ˈħiθɔ/ n. others
  • hiti /ˈhiti/ [ˈhisi] adv. perhaps
  • hito /ˈhitɔ/ [ˈhisɔ] n. blood
  • hixene /ˈhixɛne/ num. first
  • hixâ /ˈhixə/ n. clay
  • hize /ˈħize/ n. uniform
  • hizee /ˈhizee/ n. powder
  • hizi /ˈhizi/ n. room (of house)
  • hizâ /ˈhizə/ v. enjoy
  • ho /hɔ/ prep. of
  • ho /ħɔ/ prep. for
  • hobe /ˈhɔbe/ [ˈhɔβe] n. test; v. test
  • hobe /ˈħɔbe/ [ˈħɔβe] n. person
  • hobi /ˈhɔbi/ [ˈhɔβi] n. sun
  • hobi /ˈħɔbi/ [ˈħɔβi] adj. large
  • hobine /ˈhɔbine/ [ˈhɔβine] v. flood; n. flood
  • hobixe /ˈhɔbixɛ/ [ˈhɔβixɛ] n. tree
  • hobu /ˈhɔbu/ [ˈhɔβu] n. prostitute, whore
  • hobu /ˈħɔbu/ [ˈħɔβu] n. call
  • hode /ˈhɔde/ [ˈhɔrse] n. net
  • hode /ˈħɔdɛ/ [ˈħɔrsɛ] n. rail
  • hodebi /ˈhɔdɛbi/ [ˈhɔrsɛβi] v. leave
  • hodi /ˈhɔði/ n. stump
  • hodâ /ˈhɔdə/ [ˈhɔrsə] n. foot
  • hoe /ˈħɔɛ/ prep. despite
  • hoetho /ˈhɔɛθɔ/ n. rice
  • hoha /ˈħɔha/ adj. last (final)
  • hohe /ˈhɔhɛ/ n. child
  • hohe /ˈħɔhɛ/ n. face, expression
  • hohi /ˈħɔhi/ adj. middle
  • hohite /ˈhɔhite/ [ˈhɔhise] n. adjustment
  • hoho /ˈhɔhɔ/ pron. anyone
  • hoho /ˈhɔħɔ/ v. sail
  • hoho /ˈħɔhɔ/ n. politics
  • hohone /ˈhɔhɔne/ v. argue
  • hoi /ˈhɔi/ n. scene
  • hoixe /ˈhɔixɛ/ n. man
  • hoka /ˈhɔka/ v. kick; n. kick
  • hoka /ˈħɔka/ n. theory
  • hoke /ˈhɔkɛ/ n. crime
  • hoke /ˈħɔkɛ/ n. breeze
  • hoko /ˈhɔkɔ/ n. economy
  • hoko /ˈħɔkɔ/ v. support; n. support
  • hokomi /ˈhɔkɔmi/ det. many
  • hokoto /ˈhɔkɔtɔ/ n. lizard
  • home /ˈħɔme/ n. bar (pub)
  • homi /ˈhɔmi/ n. school
  • homi /ˈħɔmi/ n. government
  • homu /ˈhɔmu/ n. jaw
  • homutho /ˈhɔmuθɔ/ v. focus
  • hone /ˈhɔne/ n. industry
  • hone /ˈhɔnɛ/ n. factor
  • hone /ˈħɔne/ n. wire
  • hone /ˈħɔnɛ/ v. sort
  • honengi /ˈhɔnɛŋi/ v. shock; n shock
  • hongi /ˈhɔŋi/ n. show
  • hongi /ˈħɔŋi/ v. decide
  • hongu /ˈhɔŋu/ n. sock
  • hongu /ˈħɔŋu/ adj. bad
  • honu /ˈħɔnu/ prep. according
  • honâ /ˈhɔnə/ v. offer
  • honâxe /ˈhɔnəxɛ/ adj. poor
  • hose /ˈhɔse/ prep. before
  • hose /ˈhɔsɛ/ adv. behind
  • hose /ˈħɔse/ n. officer
  • hose /ˈħɔsɛ/ v. hit
  • hosi /ˈhɔsi/ n. (outter) space
  • hoso /ˈhɔsɔ/ adj. sure
  • hoso /ˈħɔsɔ/ v. elect
  • hosonâ /ˈhɔsɔnə/ n. plain
  • hosu /ˈhɔsu/ n. stick (of tree)
  • hosu /ˈħɔsu/ v. clean; adj. clean
  • hote /ˈhɔte/ adv. best
  • hote /ˈhɔtɛ/ v. bend
  • hoteko /ˈhɔtekɔ/ adj. violent
  • hothi /ˈhɔθi/ v. grip; n. grip
  • hothi /ˈħɔθi/ v. pick
  • hotho /ˈhɔθɔ/ n. plant
  • hotho /ˈħɔθɔ/ n. hammer
  • hoti /ˈhɔti/ n. lock
  • hoti /ˈħɔti/ adv. right
  • hotode /ˈhɔtɔdɛ/ [ˈhɔtɔrsɛ] n. finger
  • hotâ /ˈhɔtə/ v. follow
  • hoxe /ˈhɔxe/ v. destroy
  • hoxe /ˈhɔxɛ/ n. guide
  • hoxe /ˈhɔɣɛ/ n. set
  • hoxe /ˈħɔxɛ/ adj. possible
  • hoxexe /ˈhɔxɛɣɛ/ v. thank
  • hoxo /ˈħɔxɔ/ n. coat
  • hoxoko /ˈhɔxɔkɔ/ num. one
  • hoxâ /ˈhɔxə/ adj. dark
  • hoxâ /ˈħɔxə/ v. choose
  • hoxâto /ˈhɔxətɔ/ n. form
  • hoze /ˈhɔze/ n. reason
  • hoze /ˈħɔze/ n. river
  • hozi /ˈħɔzi/ v. polish
  • hozu /ˈhɔzu/ prep. well
  • hozu /ˈħɔzu/ adj. wrong
  • hozâ /ˈhɔzə/ n. sin
  • hozâ /ˈħɔzə/ n. waist
  • hoâ /ˈhɔə/ n. grandfather
  • hu /hu/ adj. good
  • hu /ħu/ n. chair
  • hubi /ˈhubi/ [ˈhuβi] n. fish
  • hubuti /ˈhubuti/ [ˈhuβuti] n. effort
  • hude /ˈhudɛ/ [ˈhursɛ] n. moon
  • hudeso /ˈhudɛsɔ/ [ˈhursɛsɔ] n. oven
  • humu /ˈhumu/ n. standard
  • hune /ˈhune/ adj. entire
  • hungi /ˈhuŋi/ v. move
  • husa /ˈhusa/ det. much
  • hute /ˈhutɛ/ v. apply
  • hutho /ˈhuθɔ/ n. amount
  • huti /ˈhuti/ v. take out
  • huxe /ˈhuxɛ/ n. network
  • huxeko /ˈhuxɛkɔ/ v. work
  • huzude /ˈhuzudɛ/ [ˈhuzursɛ] n. flag
  • /hə/ v. help; n. help
  • /ħə/ n. page
  • hâbi /ˈhəbi/ [ˈhəβi] n. flour
  • hâbu /ˈhəbu/ [ˈhəβu] n. church
  • hâbu /ˈħəbu/ [ˈħəβu] num. five
  • hâde /ˈhəde/ [ˈhərse] n. dream
  • hâdâ /ˈhədə/ [ˈhərsə] n. winter
  • hâhamu /ˈhəhamu/ v. need
  • hâho /ˈhəhɔ/ v. consider
  • hâho /ˈhəħɔ/ adj. significant
  • hâho /ˈħəhɔ/ n. beer
  • hâho /ˈħəħɔ/ v. giggle
  • hâhomi /ˈhəhɔmi/ v. whistle
  • hâje /ˈhədʒɛ/ n. country
  • hâjo /ˈhədʒɔ/ n. servant
  • hâke /ˈhəkɛ/ adj. deep
  • hâkebi /ˈhəkɛbi/ [ˈhəkɛβi] n. sneeze; n. sneeze
  • hâmi /ˈhəmi/ adj. past
  • hâmu /ˈhəmu/ n. beast
  • hâne /ˈhəne/ n. rate
  • hânâ /ˈhənə/ n. figure
  • hânâ /ˈħənə/ adv. never
  • hâo /ˈhəɔ/ n. basket
  • hâse /ˈhəsɛ/ n. cow
  • hâso /ˈhəsɔ/ v. miss (long for)
  • hâte /ˈhəte/ n. distance
  • hâte /ˈhətɛ/ v. cough; n. cough
  • hâteâ /ˈhəteə/ n. mathematics
  • hâthi /ˈhəθi/ n. view
  • hâtho /ˈħəθɔ/ adj. strong
  • hâti /ˈhəti/ adj. anxious
  • hâto /ˈhətɔ/ n. friend
  • hâtâ /ˈhətə/ n. rhythm
  • hâxe /ˈhəxɛ/ v. behave (act)
  • hâxâne /ˈhəxəne/ n. mask
  • hâze /ˈhəze/ n. butter
  • i /i/ det. any
  • ibisa /ˈibisa/ [ˈiβisa] n. bee
  • ide /ˈidɛ/ [ˈirsɛ] n. language
  • idâ /ˈidə/ [ˈirsə] v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
  • ihe /ˈihɛ/ n. fashion
  • iho /ˈihɔ/ n. skill
  • ijo /ˈidʒɔ/ prep. including
  • iko /ˈikɔ/ n. rubbish
  • ikozi /ˈikɔzi/ n. life
  • imehe /ˈimehe/ n. puppy
  • imi /ˈimi/ n. bank
  • ingi /ˈiŋi/ v. raise
  • inu /ˈinu/ adj. pink
  • inâmethi /ˈinəmeθi/ n. miniskirt
  • isi /ˈisi/ adj. delicious
  • isotâ /ˈisɔtə/ n. kitten
  • ite /ˈite/ [ˈise] adj. free
  • ithi /ˈiθi/ v. form
  • itho /ˈiθɔ/ v. contain
  • iti /ˈiti/ [ˈisi] adv. when
  • ito /ˈitɔ/ [ˈisɔ] n. umbrella
  • ixe /ˈixɛ/ n. orgasm
  • ixe /ˈiɣɛ/ v. recognize
  • ize /ˈize/ adj. single
  • izu /ˈizu/ n. head
  • izâ /ˈizə/ v. hold
  • ja /dʒa/ v. give
  • jane /ˈdʒane/ n. comfort
  • jaze /ˈdʒaze/ n. rule
  • je’i /ˈdʒɛʔi/ adj. quiet
  • je /dʒe/ v. be (age)
  • je /dʒɛ/ conj. if
  • jebe /ˈdʒɛbe/ [ˈdʒɛβe] adj, gentle
  • jebi /ˈdʒebi/ [ˈdʒeβi] v. let, allow
  • jede /ˈdʒede/ [ˈdʒerse] prep. around
  • jede /ˈdʒɛde/ [ˈdʒɛrse] n. muscle
  • jede /ˈdʒɛdɛ/ [ˈdʒɛrsɛ] n. information
  • jee /ˈdʒɛɛ/ n. husband
  • jehe /ˈdʒehɛ/ n. party
  • jehi /ˈdʒɛhi/ n. degree
  • jeho /ˈdʒehɔ/ n. tomb
  • jeho /ˈdʒɛhɔ/ adj. major
  • jei /ˈdʒei/ v. rent
  • jeje /ˈdʒedʒɛ/ adj. hard; adv. hard
  • jeke /ˈdʒekɛ/ v. visit
  • jeke /ˈdʒɛkɛ/ v. separate
  • jeko /ˈdʒɛkɔ/ n. cave
  • jemi /ˈdʒɛmi/ adj. female
  • jemu /ˈdʒemu/ adj. cold
  • jene /ˈdʒenɛ/ v. call
  • jene /ˈdʒɛne/ n. trial
  • jesi /ˈdʒesi/ n. key
  • jeso /ˈdʒɛsɔ/ n. button
  • jethi /ˈdʒeθi/ v. speak; n. speech
  • jetho /ˈdʒeθɔ/ adj. married
  • jetho /ˈdʒɛθɔ/ v. cover
  • jexe /ˈdʒɛxɛ/ adj. regular
  • jexe /ˈdʒɛɣɛ/ v. design
  • jexo /ˈdʒexɔ/ n. lot
  • jexâ /ˈdʒɛxə/ prep. above
  • jezi /ˈdʒezi/ n. mud
  • jezâ /ˈdʒɛzə/ v. punish
  • ji /dʒi/ v. go
  • jiso /ˈdʒisɔ/ n. comb
  • jithi /ˈdʒiθi/ n. aunt
  • jiti /ˈdʒiti/ [ˈdʒisi] n. self
  • jixâ /ˈdʒixə/ n. goat
  • jizu /ˈdʒizu/ n. week
  • jo /dʒɔ/ n. time
  • jobe /ˈdʒɔbe/ [ˈdʒɔβe] n. writer
  • jobu /ˈdʒɔbu/ [ˈdʒɔβu] v. grow
  • jodâ /ˈdʒɔdə/ [ˈdʒɔrsə] n. technology
  • johi /ˈdʒɔhi/ n. motion
  • joho /ˈdʒɔhɔ/ adv. so
  • jojo /ˈdʒɔdʒɔ/ n. diamond
  • jone /ˈdʒɔne/ n. bay
  • jongi /ˈdʒɔŋi/ conj. before
  • josi /ˈdʒɔsi/ v. fly
  • joso /ˈdʒɔsɔ/ n. receipt
  • jote /ˈdʒɔtɛ/ n. elastic
  • jothi /ˈdʒɔθi/ v. put
  • joxe /ˈdʒɔxɛ/ adj. stiff
  • joxe /ˈdʒɔɣɛ/ n. louse
  • joze /ˈdʒɔze/ n. limit
  • jozâ /ˈdʒɔzə/ conj. because
  • ju /dʒu/ det. both
  • jubi /ˈdʒubi/ [ˈdʒuβi] n. arrow
  • juhe /ˈdʒuhɛ/ v. blow
  • jumi /ˈdʒumi/ n. sense
  • jungi /ˈdʒuŋi/ v. explain
  • jungu /ˈdʒuŋu/ adv. less
  • juse /ˈdʒuse/ n. bark; v. bark
  • juso /ˈdʒusɔ/ n. car
  • jusu /ˈdʒusu/ adj. weak
  • /dʒə/ v. cook (prepare food)
  • jâde /ˈdʒədɛ/ [ˈdʒərsɛ] v. mention
  • jâdâ /ˈdʒədə/ [ˈdʒərsə] prep. per
  • jâhe /ˈdʒəhɛ/ v. live
  • jâho /ˈdʒəhɔ/ v. bake
  • jâi /ˈdʒəi/ n. water
  • jâmi /ˈdʒəmi/ v. limp
  • jâmu /ˈdʒəmu/ det. whose
  • jânu /ˈdʒənu/ n. magazine
  • jâse /ˈdʒəsɛ/ adj. cute
  • jâso /ˈdʒəsɔ/ n. greed
  • jâtha /ˈdʒəθa/ n. front
  • jâti /ˈdʒəti/ prep. under
  • ka /ka/ n. moss
  • kane /ˈkane/ v. row
  • ke /ke/ art. no
  • ke /kɛ/ v. should
  • kebe /ˈkebe/ [ˈkeβe] n. candle
  • kebi /ˈkebi/ [ˈkeβi] n. question; v. question
  • kebu /ˈkebu/ [ˈkeβu] n. ornament
  • kedâ /ˈkɛdə/ [ˈkɛrsə] v. smell (sense with nose)
  • kehi /ˈkehi/ n. garden
  • keho /ˈkehɔ/ n. wool, fur
  • kei /ˈkɛi/ n. bow (weapon)
  • keke /ˈkekɛ/ v. could
  • kemu /ˈkemu/ adv. enough
  • kene /ˈkene/ adv. however
  • kene /ˈkenɛ/ pron. nothing
  • kene /ˈkɛne/ n. fog
  • kenu /ˈkenu/ n. value
  • kese /ˈkese/ n. card
  • kese /ˈkesɛ/ n. east
  • keso /ˈkesɔ/ n. support
  • kete /ˈkete/ n. rod
  • kethi /ˈkeθi/ v. establish
  • ketho /ˈkeθɔ/ n. direction
  • keti /ˈketi/ n. agency
  • ketâ /ˈkɛtə/ adj. small
  • kexe /ˈkexe/ adv. about
  • kexâ /ˈkexə/ prep. among
  • kexâ /ˈkeɣə/ v. stand
  • keze /ˈkɛze/ pron. anything
  • kezâ /ˈkezə/ n. witch
  • kezâ /ˈkɛzə/ v. hear
  • ki /ki/ [ʂi] conj. when
  • kihi /ˈkihi/ [ˈʂihi] n. holiday
  • kise /ˈkisɛ/ [ˈʂisɛ] v. erase
  • kisu /ˈkisu/ [ˈʂisu] prep. away
  • kithi /ˈkiθi/ [ˈʂiθi] conj. since
  • kito /ˈkitɔ/ [ˈʂisɔ] v. listen
  • ko /kɔ/ adj. other
  • kode /ˈkɔde/ [ˈkɔrse] adv. ago
  • kode /ˈkɔdɛ/ [ˈkɔrsɛ] n. goal
  • kodâ /ˈkɔdə/ [ˈkɔrsə] v. forget
  • kohe /ˈkɔhɛ/ n. situation
  • koho /ˈkɔhɔ/ det. which
  • koje /ˈkɔdʒɛ/ n. pain
  • kosa /ˈkɔsa/ n. board
  • kose /ˈkɔsɛ/ det. several
  • kosi /ˈkɔsi/ n. event
  • kote /ˈkɔte/ n. property
  • kote /ˈkɔtɛ/ n. poison
  • kothi /ˈkɔθi/ n. sister
  • kotho /ˈkɔθɔ/ prep. without
  • koto /ˈkɔtɔ/ adv. either
  • kotâ /ˈkɔtə/ adj. right (correct)
  • kou /ˈkɔu/ adj. wet
  • koxâ /ˈkɔxə/ n. magic
  • kozi /ˈkɔzi/ n. rank (position)
  • ku /ku/ prep. between
  • kudâ /ˈkudə/ [ˈkursə] n. fear
  • kuho /ˈkuħɔ/ n. skin, bark (of tree)
  • kumu /ˈkumu/ n. judge
  • kune /ˈkune/ n. erection
  • kuso /ˈkusɔ/ prep. inside
  • kuti /ˈkuti/ v. stretch
  • kuze /ˈkuze/ n. grain
  • kuzi /ˈkuzi/ n. glove
  • kuzâ /ˈkuzə/ adj. specific
  • /kə/ det. these
  • kâbe /ˈkəbe/ [ˈkəβe] n. soup
  • kâhe /ˈkəhɛ/ v. state
  • kâse /ˈkəse/ v. wave (salutation); n. wave (salutation)
  • kâso /ˈkəsɔ/ n. force
  • kâthi /ˈkəθi/ n. talk
  • kâto /ˈkətɔ/ n. second
  • kâxe /ˈkəxɛ/ adj. important
  • kâze /ˈkəze/ det. such
  • maje /ˈmadʒɛ/ n. toe
  • me /me/ prep. to
  • me /mɛ/ det. what
  • mebu /ˈmɛbu/ [ˈmɛβu] prep. near
  • mede /ˈmede/ [ˈmerse] n. use
  • mee /ˈmeɛ/ v. might
  • mee /ˈmɛe/ v. debate
  • mee /ˈmɛɛ/ adj. equal
  • mehe /ˈmehɛ/ n. sponge
  • mehi /ˈmehi/ v. lean
  • meho /ˈmehɔ/ n. minute
  • meho /ˈmeħɔ/ n. sport
  • meje /ˈmɛdʒɛ/ adj. normal
  • meke /ˈmɛkɛ/ n. steam
  • meko /ˈmekɔ/ det. another
  • mengi /ˈmeŋi/ n. dog
  • menâ /ˈmɛnə/ v. cry
  • meso /ˈmɛsɔ/ n. daughter
  • mete /ˈmɛte/ v. promise
  • meu /ˈmeu/ n. adult
  • meze /ˈmɛze/ n. fruit
  • mezu /ˈmɛzu/ adj. orange
  • mi /mi/ num. third
  • mihi /ˈmihi/ adv. all
  • mise /ˈmise/ v. analyse
  • misu /ˈmisu/ n. clock
  • mite /ˈmite/ [ˈmise] v. defend
  • mo /mɔ/ n. end
  • mobe /ˈmɔbe/ [ˈmɔβe] n. horn
  • mobi /ˈmɔbi/ [ˈmɔβi] adj. only
  • mode /ˈmɔde/ [ˈmɔrse] n. pig
  • modâ /ˈmɔdə/ [ˈmɔrsə] n. bell
  • moho /ˈmɔhɔ/ adv. indeed
  • mose /ˈmɔsɛ/ n. vocabulary
  • mota /ˈmɔta/ n. psychology
  • motho /ˈmɔθɔ/ n. past
  • mu /mu/ conj. although
  • mungi /ˈmuŋi/ n. doctor
  • muxe /ˈmuxɛ/ n. aunt
  • /mə/ v. end
  • mâho /ˈməħɔ/ n. glasses
  • mâne /ˈmənɛ/ n. elbow
  • mâtho /ˈməθɔ/ n. flower
  • mâze /ˈməze/ n. silver
  • na /na/ conj. even
  • ne /ne/ v. may
  • ne /nɛ/ v. be (located)
  • nebe /ˈnɛbe/ [ˈnɛβe] n. experience
  • nebi /ˈnebi/ [ˈneβi] adv. tomorrow
  • nebi /ˈnɛbi/ [ˈnɛβi] adv. ever
  • nebithi /ˈnɛbiθi/ [ˈnɛβiθi] n. authority
  • nebitho /ˈnebiθɔ/ [ˈneβiθɔ] n. success
  • nebu /ˈnebu/ [ˈneβu] v. ring
  • nebu /ˈnɛbu/ [ˈnɛβu] v. develop
  • nede /ˈnɛdɛ/ [ˈnɛrsɛ] n. station
  • neha /ˈneha/ v. wonder
  • nehe /ˈnɛhɛ/ n. shirt
  • neheso /ˈnɛhɛsɔ/ n. girl, girlfriend
  • nehi’i /ˈnɛhiʔi/ n. wax
  • neho /ˈnehɔ/ det. some
  • neho /ˈnɛhɔ/ n. mouse
  • nehoho /ˈnɛhɔhɔ/ v. breathe; n. breath
  • nehoo /ˈneħɔɔ/ n. triangle
  • nei /ˈnei/ v. will
  • neje /ˈnedʒɛ/ adj. foreign
  • nejo /ˈnedʒɔ/ n. paste
  • nejo /ˈnɛdʒɔ/ adj. cheap
  • neke /ˈnekɛ/ adj. true
  • neke /ˈnɛkɛ/ v. touch; n. touch
  • neko /ˈnekɔ/ n. stomach, belly (stomach area)
  • neko /ˈnɛkɔ/ conj. until
  • nemi /ˈnemi/ v. sell
  • nemii /ˈnemii/ v. protect
  • nemizâ /ˈnɛmizə/ n. earthquake
  • nemu /ˈnɛmu/ v. study
  • nemuko /ˈnemukɔ/ adv. tonight
  • nene /ˈnene/ v. wake up
  • nene /ˈnenɛ/ adj. close
  • nene /ˈnɛnɛ/ n. jelly
  • nenezâ /ˈnenɛzə/ n. story, plot
  • nengi /ˈnɛŋi/ n. waiter
  • nengu /ˈneŋu/ adj. awful, terrible
  • nengue /ˈneŋue/ n. engine
  • nenu /ˈnenu/ n. hair (of body), public hair
  • nenu /ˈnɛnu/ n. area, region
  • nenâtho /ˈnenəθɔ/ n. court
  • neoxo /ˈnɛɔxɔ/ adj. far
  • nese /ˈnesɛ/ n. corpse
  • nesethi /ˈnɛsɛθi/ v. shake
  • neso /ˈnesɔ/ n. sea
  • neso /ˈnɛsɔ/ n. roof
  • nesongu /ˈnesɔŋu/ n. sword
  • nesoze /ˈnesɔze/ n. boyfriend
  • nesu /ˈnesu/ adj. fake
  • nesuho /ˈnɛsuhɔ/ n. culture
  • netha /ˈnɛθa/ v. swallow
  • nethi /ˈnɛθi/ adv. yet
  • nethibi /ˈneθibi/ [ˈneθiβi] n. band
  • netho /ˈneθɔ/ n. rifle
  • netho /ˈnɛθɔ/ prep. rather
  • neti /ˈnɛti/ adj. sour
  • neto /ˈnetɔ/ adj. short
  • neto /ˈnɛtɔ/ v. stretch
  • netoti /ˈnɛtɔti/ n. leaf
  • neu /ˈnɛu/ n. nostril
  • nexobu /ˈnexɔbu/ [ˈnexɔβu] n. silk
  • nexâte /ˈnexətɛ/ prep. across
  • nezu /ˈnɛzu/ n. humour
  • nezâ /ˈnɛzə/ n. patient
  • nga /ŋa/ n. news
  • ngahi /ˈŋahi/ n. pump
  • ngane /ˈŋane/ n. system
  • ngasu /ˈŋasu/ n. company
  • nge /ŋe/ n. drug, medicine
  • nge /ŋɛ/ det. same
  • ngebehi /ˈŋɛbehi/ [ˈŋɛβehi] adj. rich, flavoursome
  • ngebi /ˈŋebi/ [ˈŋeβi] n. parent
  • ngedeni /ˈŋɛðɛni/ adj. dangerous
  • ngedone /ˈŋɛdɔne/ [ˈŋɛrsɔne] adj. idiotic
  • ngedoxo /ˈŋɛdɔxɔ/ [ˈŋɛrsɔxɔ] adj. homely
  • ngedâ /ˈŋɛdə/ [ˈŋɛrsə] n. couple
  • ngedâthi /ˈŋɛðəθi/ adj. messy
  • ngehathi /ˈŋɛhaθi/ adj. sexy
  • ngeheheme /ˈŋɛhɛhɛmɛ/ adj. dirty
  • ngeheme /ˈŋɛħɛme/ adj. personal
  • ngehemunu /ˈŋɛhɛmunu/ adj. golden
  • ngehene /ˈŋɛhenɛ/ adj. industrial
  • ngehethâte /ˈŋɛhɛθəte/ adj. urban
  • ngehimu /ˈŋɛhimu/ n. hat
  • ngehite /ˈŋɛhite/ [ˈŋɛhise] adj. bloody
  • ngeho /ˈŋehɔ/ n. balcony
  • ngehoko /ˈŋɛhɔkɔ/ v. return, go back
  • ngehose /ˈŋɛħɔse/ n. assassin
  • ngehuko /ˈŋɛhukɔ/ adj. economic
  • ngehâte /ˈŋɛhəte/ adj. distant
  • ngehâto /ˈŋɛhətɔ/ adj. friendly
  • ngeje /ˈŋɛdʒɛ/ n. curve
  • ngejedâ /ˈŋɛdʒɛdə/ [ˈŋɛdʒɛrsə] adj. technological
  • ngejeso /ˈŋɛdʒɛsɔ/ adj. greedy
  • ngejo /ˈŋɛdʒɔ/ v. arrive
  • ngekete /ˈŋɛkɛtɛ/ adj. painful
  • ngeko /ˈŋekɔ/ n. instrument
  • ngemi /ˈŋemi/ adj. full
  • ngene /ˈŋɛnɛ/ adj. sharp
  • ngenebitho /ˈŋɛnebiθɔ/ [ˈŋɛneβiθɔ] adj. successful
  • ngenedeso /ˈŋɛnɛdesɔ/ [ˈŋɛnɛrsesɔ] adj. oral
  • ngenezu /ˈŋɛnɛzu/ adj. funny
  • ngenezâ /ˈŋenezə/ v. fix, mend
  • ngengohise /ˈŋɛŋɔhisɛ/ adj. ironic
  • ngengoxu /ˈŋɛŋɔɣu/ adj. divine
  • ngenune /ˈŋɛnunɛ/ adj. rich, wealthy
  • ngenâ /ˈŋenə/ adv. on
  • ngeoi /ˈŋɛɔi/ conj. where
  • ngeqine /ˈŋɛqinɛ/ adj. evident, obvious
  • ngese /ˈŋɛse/ v. lose
  • ngesexo /ˈŋɛsɛxɔ/ n. tooth
  • ngesi /ˈŋesi/ v. add, combine
  • ngesose /ˈŋesɔsɛ/ v. fail
  • ngete /ˈŋɛte/ v. hiss
  • ngeto /ˈŋɛtɔ/ adv. around
  • ngexe /ˈŋɛxɛ/ prep. out
  • ngexebisu /ˈŋɛɣebisu/ [ˈŋɛɣeβisu] adj. natural
  • ngexeno /ˈŋɛɣɛnɔ/ adj. legal
  • ngexozo /ˈŋɛɣɔzɔ/ adj. risky, dangerous
  • ngexâde /ˈŋɛxədɛ/ [ˈŋɛxərsɛ] adj. central
  • ngeze /ˈŋeze/ v. finish
  • ngezesu /ˈŋɛzɛsu/ adj. religious
  • ngezobixâ /ˈŋɛzɔbixə/ [ˈŋɛzɔβixə] adj. lucky
  • ngezâqotu /ˈŋɛzəqɔtu/ adj. expensive
  • ngezâtho /ˈŋɛzəθɔ/ adj. troublesome
  • ngi /ŋi/ v. be (temporary state)
  • ngibu /ˈŋibu/ [ˈŋiβu] n. shark
  • ngibuo /ˈŋibuɔ/ [ˈŋiβuɔ] n. buttocks
  • ngide /ˈŋide/ [ˈŋirse] v. indicate
  • ngidâ /ˈŋidə/ [ˈŋirsə] v. worry
  • ngie /ˈŋiɛ/ n, ass
  • ngihe /ˈŋihɛ/ adj. fashionable
  • ngihi /ˈŋihi/ n. advice
  • ngiho /ˈŋihɔ/ adj. skilled
  • ngiho /ˈŋihɔ/ v. mark; n. mark
  • ngije /ˈŋidʒɛ/ v. pull
  • ngijetho /ˈŋidʒɛθɔ/ n. cup
  • ngikobi /ˈŋikɔbi/ [ˈŋikɔβi] n. bulb
  • nginene /ˈŋinɛnɛ/ v. waste
  • nginu /ˈŋinu/ n. frog
  • ngisi /ˈŋisi/ n. cheese
  • ngisiso /ˈŋisisɔ/ n. plane
  • ngisohi /ˈŋisɔhi/ v. drain; n. drain
  • ngithi /ˈŋiθi/ v. break
  • ngiti /ˈŋiti/ [ˈŋisi] n. blade
  • ngixe /ˈŋiɣɛ/ n. god
  • ngixexâ /ˈŋixɛxə/ v. draw
  • ngixâ /ˈŋixə/ n. kid
  • ngizuti /ˈŋizuti/ n. war
  • ngo’i /ˈŋɔʔi/ v. masturbate
  • ngo /ŋɔ/ prep. from
  • ngobi /ˈŋɔbi/ [ˈŋɔβi] v. remember
  • ngobizu /ˈŋɔbizu/ [ˈŋɔβizu] n. stage
  • ngobu /ˈŋɔbu/ [ˈŋɔβu] v. feel
  • ngobungu /ˈŋɔbuŋu/ [ˈŋɔβuŋu] n. structure
  • ngode /ˈŋɔdɛ/ [ˈŋɔrsɛ] adj. human
  • ngodebi /ˈŋɔdɛbi/ [ˈŋɔrsɛβi] v. cut; n. cut
  • ngodâ /ˈŋɔdə/ [ˈŋɔrsə] v. abuse
  • ngoe /ˈŋɔɛ/ adj. quick
  • ngoha /ˈŋɔha/ n. prey
  • ngohe /ˈŋɔhɛ/ n. thigh
  • ngohi /ˈŋɔhi/ v. roast
  • ngohise /ˈŋɔhisɛ/ n. irony
  • ngohixe /ˈŋɔhixɛ/ v. confess
  • ngoho /ˈŋɔhɔ/ v. bite
  • ngohoti /ˈŋɔhɔti/ n. noise
  • ngojete /ˈŋɔdʒɛtɛ/ n. nut
  • ngoka /ˈŋɔka/ num. four
  • ngokoje /ˈŋɔkɔdʒɛ/ v. run
  • ngokose /ˈŋɔkɔse/ n. job
  • ngomi /ˈŋɔmi/ n. building
  • ngomibe /ˈŋɔmibe/ [ˈŋɔmiβe] n. ditch
  • ngomu /ˈŋɔmu/ n. right
  • ngonebu /ˈŋɔnɛbu/ [ˈŋɔnɛβu] v. turn [sth.] on
  • ngonexe /ˈŋɔnexɛ/ n. present (gift)
  • ngongizi /ˈŋɔŋizi/ n. food
  • ngonu /ˈŋɔnu/ adj. wide
  • ngonuse /ˈŋɔnusɛ/ v. lift
  • ngonâsu /ˈŋɔnəsu/ n. dialect
  • ngoo /ˈŋɔɔ/ prep. outside
  • ngose /ˈŋɔse/ n. bottle
  • ngoseshe /ˈŋɔsɛʃe/ n. effect
  • ngoso /ˈŋɔsɔ/ n. pocket
  • ngosu /ˈŋɔsu/ v. discover
  • ngosune /ˈŋɔsune/ n. chain
  • ngote /ˈŋɔte/ v. suggest
  • ngotemu /ˈŋɔtemu/ n. toe
  • ngotha /ˈŋɔθa/ n. manager
  • ngothi /ˈŋɔθi/ adj. frequent
  • ngotho /ˈŋɔθɔ/ n. list
  • ngoti /ˈŋɔti/ n. camera
  • ngoto /ˈŋɔtɔ/ n. knot
  • ngotâ /ˈŋɔtə/ adj. healthy
  • ngotâ /ˈŋɔtə/ n. hood
  • ngotâta /ˈŋɔtəta/ n. siege
  • ngou /ˈŋɔu/ v. fuck, screw
  • ngoxe /ˈŋɔxɛ/ n. wheel
  • ngoxebi /ˈŋɔɣɛbi/ [ˈŋɔɣɛβi] n. cart
  • ngoxeko /ˈŋɔɣɛkɔ/ n. climate
  • ngoxâ /ˈŋɔxə/ v. trick; n. trick
  • ngozei /ˈŋɔzei/ n. insect
  • ngozui /ˈŋɔzui/ n. nerve
  • ngoâne /ˈŋɔəne/ n. player
  • ngu /ŋu/ n. chemist
  • ngu /ŋu/ adv. there
  • nguhezâ /ˈŋuhɛzə/ v. stab
  • nguho /ˈŋuhɔ/ adj. tall
  • ngunâ /ˈŋunə/ v. answer
  • ngâ /ŋə/ n. term
  • ngâhi /ˈŋəhi/ n. deal
  • ngâtho /ˈŋəθɔ/ n. stem
  • ngâxe /ˈŋəxɛ/ adj. powerful
  • ngâxe /ˈŋəɣɛ/ num. hundred
  • ngâxomi /ˈŋəxɔmi/ n. career
  • ngâxâho /ˈŋəxəhɔ/ conj. so
  • ngâzutho /ˈŋəzuθɔ/ v. play
  • ni’i /ˈniʔi/ n. print
  • ni /ni/ conj. but
  • nibebu /ˈnibebu/ [ˈniβebu] v. crash; n. crash
  • nibi /ˈnibi/ [ˈniβi] n. music
  • nibu /ˈnibu/ [ˈniβu] v. burst
  • nide /ˈnidɛ/ [ˈnirsɛ] n. kind
  • nidâ /ˈnidə/ [ˈnirsə] v. jump; n. jump
  • nie /ˈnie/ n. grandfather
  • nii /ˈnii/ n. shoulder
  • nije /ˈnidʒɛ/ n. tire
  • nikemi /ˈnikɛmi/ n. needle
  • niko /ˈnikɔ/ n. gun
  • nime /ˈnime/ n. advertisement
  • nimidâ /ˈnimidə/ [ˈnimirsə] v. sit
  • nimu /ˈnimu/ n. pipe
  • nineso /ˈninɛsɔ/ n. mouth, beak
  • ningiho /ˈniŋihɔ/ n. bit
  • ningou /ˈniŋɔu/ adv. quickly
  • ninoxe /ˈninɔxe/ adv. simply
  • nio /ˈniɔ/ n. sound
  • niso /ˈnisɔ/ n. song
  • nita /ˈnita/ [ˈnisa] v. dig
  • nite /ˈnitɛ/ [ˈnisɛ] v. claim
  • nitene /ˈnitɛne/ [ˈnisɛne] adv. clearly
  • nitenu /ˈnitɛnu/ [ˈnisɛnu] adv. recently
  • nitho /ˈniθɔ/ det. those
  • nitone /ˈnitɔnɛ/ [ˈnisɔnɛ] adv. suddenly
  • nitâde /ˈnitəde/ [ˈnisərse] adj. blue
  • nixe /ˈniɣɛ/ n. approach
  • nixâ /ˈnixə/ v. jerk
  • nizumi /ˈnizumi/ n. rain
  • no /nɔ/ adv. up
  • nobe /ˈnɔbe/ [ˈnɔβe] adj. simple
  • nobito /ˈnɔbitɔ/ [ˈnɔβisɔ] n. profit
  • nobu /ˈnɔbu/ [ˈnɔβu] v. doubt; n. doubt
  • node /ˈnɔde/ [ˈnɔrse] n. bowl
  • node /ˈnɔdɛ/ [ˈnɔrsɛ] adj. dead
  • noeka /ˈnɔɛka/ n. place
  • nohexe /ˈnɔhɛxɛ/ n. glue
  • nohi /ˈnɔhi/ adv. rather
  • noho /ˈnɔhɔ/ n. cost
  • nohoze /ˈnɔhɔze/ n. dress
  • noi /ˈnɔi/ n. edge
  • noiho /ˈnɔihɔ/ adj. sticky
  • noje /ˈnɔdʒɛ/ n. top, mountain
  • nojo /ˈnɔdʒɔ/ adv. sometimes
  • noke /ˈnɔkɛ/ adj. public
  • noko /ˈnɔkɔ/ v. cause
  • nokonâ /ˈnɔkɔnə/ adv. instead
  • nokoso /ˈnɔkɔsɔ/ n. scale
  • nomi /ˈnɔmi/ n. square
  • nomiko /ˈnɔmikɔ/ v. set
  • nomu /ˈnɔmu/ n. meat
  • nomude /ˈnɔmudɛ/ [ˈnɔmursɛ] det. few
  • none /ˈnɔne/ n. condition
  • none /ˈnɔnɛ/ n. message
  • nongi /ˈnɔŋi/ v. buy
  • nongixe /ˈnɔŋiɣɛ/ n. month
  • nonâ /ˈnɔnə/ n. leader
  • nosa /ˈnɔsa/ n. shelf
  • nosexâ /ˈnɔsɛxə/ n. belt
  • noso /ˈnɔsɔ/ n. fence
  • nosu /ˈnɔsu/ v. step; n. step
  • notaho /ˈnɔtaħɔ/ n. cream
  • note /ˈnɔtɛ/ n. fur
  • notene /ˈnɔtɛnɛ/ v. judge
  • notezu /ˈnɔtezu/ v. save
  • notha /ˈnɔθa/ n. section
  • nothi /ˈnɔθi/ v. burn
  • notho /ˈnɔθɔ/ n. store
  • nothoso /ˈnɔθɔsɔ/ n. egg
  • noti /ˈnɔti/ n. class
  • noto /ˈnɔtɔ/ n. parcel
  • notâhe /ˈnɔtəhɛ/ adj. grey
  • noxe /ˈnɔxɛ/ v. can
  • noxee /ˈnɔxɛɛ/ n. eyelid
  • noxâti /ˈnɔxəti/ v. bring
  • noze /ˈnɔze/ v. climb
  • nozehi /ˈnɔzehi/ n. map
  • nozethi /ˈnɔzeθi/ n. skirt
  • nozi /ˈnɔzi/ prep. along
  • nozu /ˈnɔzu/ n. bed
  • nozâ /ˈnɔzə/ n. team
  • nu /nu/ n. point
  • nubi /ˈnubi/ [ˈnuβi] v. require
  • nuhe /ˈnuhɛ/ n. stitch; v. stitch
  • nujo /ˈnudʒɔ/ adj. homosexual
  • numuso /ˈnumusɔ/ adj. warm
  • nunâ /ˈnunə/ n. picture
  • nuteâ /ˈnutɛə/ v. respect; n. respect
  • nutâdâ /ˈnutədə/ [ˈnutərsə] adj. sick, unwell
  • nuxe /ˈnuxɛ/ n. valley
  • nuzi /ˈnuzi/ n. restaurant
  • nuzâzi /ˈnuzəzi/ n. piece
  • /nə/ v. be (condition, state), be (located)
  • nâbe /ˈnəbe/ [ˈnəβe] n. bath
  • nâde /ˈnədɛ/ [ˈnərsɛ] n. grass
  • nâhi /ˈnəhi/ n. tax
  • nâmu /ˈnəmu/ n. wealth
  • nâne /ˈnəne/ n. vagina
  • nânuzâ /ˈnənuzə/ adv. both
  • nânâ /ˈnənə/ v. accept
  • nâsu /ˈnəsu/ n. record
  • nâte /ˈnətɛ/ adj. common
  • nâthixe /ˈnəθixɛ/ n. dragon
  • nâtho /ˈnəθɔ/ n. door
  • nâtâ /ˈnətə/ n. monster
  • nâxe /ˈnəxɛ/ n. matter
  • nâxene /ˈnəɣɛne/ n. whip; v whip
  • nâxânâ /ˈnəxənə/ n. media
  • nââ /ˈnəə/ adj. sad
  • o’i /ˈɔʔi/ n. crawl
  • o /ɔ/ v. say
  • obe /ˈɔbe/ [ˈɔβe] adj. black
  • obi /ˈɔbi/ [ˈɔβi] prep. within
  • obu /ˈɔbu/ [ˈɔβu] n. world
  • odâ /ˈɔdə/ [ˈɔrsə] v. fill
  • ohe /ˈɔhɛ/ v. start, begin
  • ohi /ˈɔhi/ v. invite
  • oho /ˈɔhɔ/ v. send
  • oje /ˈɔdʒɛ/ pron. something
  • oka /ˈɔka/ adj. attractive
  • oke /ˈɔkɛ/ n. house
  • oko /ˈɔkɔ/ v. sign
  • omi /ˈɔmi/ v. imagine
  • one /ˈɔne/ adv. most
  • one /ˈɔnɛ/ v. stay, remain
  • onetâ /ˈɔnetə/ n. air
  • ongi /ˈɔŋi/ n. island
  • onu /ˈɔnu/ n. line
  • onâ /ˈɔnə/ v. fall
  • ose /ˈɔse/ n. curtain
  • ose /ˈɔsɛ/ v. complicate
  • osi /ˈɔsi/ v. check
  • oso /ˈɔsɔ/ v. care
  • osu /ˈɔsu/ det. most
  • ota /ˈɔta/ n. fiction
  • ote /ˈɔte/ n. rank (military)
  • ote /ˈɔtɛ/ v. take
  • othakozi /ˈɔθakɔzi/ v. continue
  • othi /ˈɔθi/ adj. medical
  • otho /ˈɔθɔ/ n. wife
  • oti /ˈɔti/ prep. because
  • oto /ˈɔtɔ/ n. health
  • otâ /ˈɔtə/ adj. able
  • oxe /ˈɔxɛ/ adv. very
  • oxâ /ˈɔxə/ adj. straight
  • oze /ˈɔze/ prep. upon
  • ozu /ˈɔzu/ n. table
  • qa /qa/ v. be (exist; there is/are)
  • qaxe /ˈqaxɛ/ n. battle; v. battle
  • qe /qe/ v. happen
  • qe /qɛ/ v. look
  • qebi /ˈqebi/ [ˈqeβi] adj. low
  • qebi /ˈqɛbi/ [ˈqɛβi] n. course
  • qebu /ˈqɛbu/ [ˈqɛβu] n. family
  • qede /ˈqede/ [ˈqerse] prep. throughout
  • qede /ˈqedɛ/ [ˈqersɛ] n. evidence
  • qede /ˈqɛdɛ/ [ˈqɛrsɛ] n. grave
  • qede /ˈqɛdɛ/ [ˈqɛrsɛ] n. graveyard
  • qedi /ˈqɛði/ adj. next
  • qedâ /ˈqedə/ [ˈqersə] n. rake
  • qee /ˈqee/ n. fire
  • qee /ˈqɛɛ/ v. regret
  • qehe /ˈqɛhɛ/ n. hospital
  • qehi /ˈqehi/ n. soap
  • qeho /ˈqehɔ/ adv. later
  • qeho /ˈqɛhɔ/ det. more
  • qejo /ˈqɛdʒɔ/ pron. everyone
  • qeka /ˈqɛka/ n. police
  • qeko /ˈqekɔ/ v. create
  • qemu /ˈqemu/ n. shield
  • qemu /ˈqɛmu/ adj. main
  • qene /ˈqene/ v. stick
  • qengu /ˈqɛŋu/ num. thousand
  • qenu /ˈqenu/ n. brain
  • qesa /ˈqɛsa/ n. flame
  • qese /ˈqese/ n. snow; v. snow
  • qese /ˈqesɛ/ v. copy, imitate
  • qesi /ˈqesi/ v. respond
  • qeso /ˈqesɔ/ n. group
  • qethi /ˈqeθi/ interj. no
  • qethi /ˈqɛθi/ n. tree, wood
  • qetho /ˈqɛθɔ/ n. baby
  • qeto /ˈqetɔ/ n. army
  • qetâ /ˈqetə/ v. win
  • qeu /ˈqeu/ n. snake
  • qexe /ˈqexɛ/ n. impulse
  • qeze /ˈqɛze/ n. neck
  • qezu /ˈqezu/ v. lie
  • qi /qi/ neg. not interj. no
  • qibu /ˈqibu/ [ˈqiβu] adv. else
  • qide /ˈqidɛ/ [ˈqirsɛ] n. purpose
  • qidâ /ˈqidə/ [ˈqirsə] n. angle
  • qihe /ˈqihɛ/ adv. least
  • qije /ˈqidʒɛ/ n. organization
  • qimu /ˈqimu/ v. drown
  • qine /ˈqine/ v. see
  • qine /ˈqinɛ/ n. alphabet
  • qingu /ˈqiŋu/ n. machine
  • qinâ /ˈqinə/ n. population
  • qisu /ˈqisu/ n. bill
  • qitho /ˈqiθɔ/ v. torture
  • qixe /ˈqixe/ prep. after
  • qixâ /ˈqixə/ adv. down
  • qize /ˈqize/ n. article
  • qizâ /ˈqizə/ n. animal
  • qiâ /ˈqiə/ n. public
  • qo /qɔ/ conj. or
  • qobi /ˈqɔbi/ [ˈqɔβi] n. library
  • qobu /ˈqɔbu/ [ˈqɔβu] v. spend
  • qoda /ˈqɔða/ n. length
  • qode /ˈqɔde/ [ˈqɔrse] n. season
  • qode /ˈqɔdɛ/ [ˈqɔrsɛ] n. crystal
  • qodi /ˈqɔði/ v. know
  • qodoho /ˈqɔðɔhɔ/ n. difference
  • qodonâ /ˈqɔðɔnə/ n. youth
  • qoduho /ˈqɔduhɔ/ [ˈqɔrsuhɔ] n. anger
  • qoha /ˈqɔha/ prep. onto
  • qohanâ /ˈqɔhanə/ n. darkness
  • qohe /ˈqɔhɛ/ n. screw
  • qohi /ˈqɔhi/ n. order
  • qohito /ˈqɔħitɔ/ [ˈqɔħisɔ] n. possibility
  • qoho /ˈqɔhɔ/ v. like
  • qohoteko /ˈqɔhɔtekɔ/ n. violence
  • qohâme /ˈqɔhəmɛ/ n. fertility
  • qohâtho /ˈqɔħəθɔ/ n. strength
  • qohâxi /ˈqɔhəxi/ n. anxiety
  • qoje /ˈqɔdʒɛ/ adj. round
  • qojo /ˈqɔdʒɔ/ n. stuff
  • qoke /ˈqɔkɛ/ v. identify
  • qoko /ˈqɔkɔ/ n. throne
  • qone /ˈqɔne/ v. place
  • qone /ˈqɔnɛ/ n. office
  • qonekâ /ˈqɔnekə/ n. truth
  • qongi /ˈqɔŋi/ v. pray
  • qongonu /ˈqɔŋɔnu/ n. width
  • qonâ /ˈqɔnə/ v. brake
  • qonâe /ˈqɔnəe/ n. sadness
  • qonâzâdi /ˈqɔnəzədi/ [ˈqɔnəzərsi] n. sickness, disease
  • qose /ˈqɔse/ v. carry
  • qose /ˈqɔsɛ/ n. side
  • qoso /ˈqɔsɔ/ n. state
  • qosome /ˈqɔsɔme/ n. beauty
  • qosoneuti /ˈqɔsɔneuti/ n. happiness
  • qote /ˈqɔtɛ/ adv. forward
  • qoteba /ˈqɔtɛba/ [ˈqɔtɛβa] n. perfection
  • qotho /ˈqɔθɔ/ v. walk
  • qoti /ˈqɔti/ n. soldier
  • qoto /ˈqɔtɔ/ v. read
  • qoxe /ˈqɔxɛ/ n. sky
  • qoxexe /ˈqɔxɛxe/ n. heat
  • qoxozu /ˈqɔxɔzu/ n. silence
  • qoxuhetho /ˈqɔɣuħɛθɔ/ n. subtilty
  • qoxâ /ˈqɔxə/ conj. than
  • qoxâ /ˈqɔɣə/ n. stream
  • qozi /ˈqɔzi/ adv. off
  • qozu /ˈqɔzu/ n. body
  • qozâ /ˈqɔzə/ prep. during
  • qu /qu/ adj. available
  • qune /ˈqunɛ/ adv. still
  • quso /ˈqusɔ/ n. ice
  • quti /ˈquti/ n. match
  • quu /ˈquu/ v. wait
  • quxe /ˈquxɛ/ v. lead
  • /qə/ n. year
  • qâbe /ˈqəbe/ [ˈqəβe] n. design
  • qâde /ˈqəde/ [ˈqərse] n. flesh
  • qâdi /ˈqəði/ n. carriage
  • qâdâ /ˈqədə/ [ˈqərsə] n. expert
  • qâhi /ˈqəhi/ n. pressure
  • qâho /ˈqəhɔ/ n. plate
  • qâne /ˈqəne/ adj. ancient
  • qâsa /ˈqəsa/ n. birth
  • qâse /ˈqəsɛ/ n. strap
  • qâsu /ˈqəsu/ prep. beyond
  • qâta /ˈqəta/ n. evening
  • qâtâ /ˈqətə/ n. shoe
  • qâxo /ˈqəxɔ/ v. affect
  • ra /ʕa/ n. feather
  • ro /ʕɔ/ v. close
  • rohomi /ˈʕɔhɔmi/ v. use
  • rokeso /ˈʕɔkɛsɔ/ n. row
  • romutho /ˈʕɔmuθɔ/ adj. loud
  • ronebi /ˈʕɔnɛbi/ [ˈʕɔnɛβi] v. smell (emit odour)
  • rongiho /ˈʕɔŋiħɔ/ n. boot
  • rosemi /ˈʕɔsɛmi/ n. scissors
  • roso /ˈʕɔsɔ/ n. period
  • rotita /ˈʕɔtita/ [ˈʕɔtisa] n. note
  • roxese /ˈʕɔɣɛsɛ/ v. request
  • roxâ /ˈʕɔxə/ n. torch
  • sa /sa/ [ha] prep. on
  • sake /ˈsakɛ/ [ˈhakɛ] v. head
  • saze /ˈsaze/ [ˈhaze] v. meet
  • se /se/ [he] n. people
  • se /sɛ/ [hɛ] pron. who
  • sebe /ˈsɛbe/ [ˈhɛβe] n. report
  • sebi /ˈsɛbi/ [ˈhɛβi] prep. toward
  • sebuthoxe /ˈsebuθɔxɛ/ [ˈheβuθɔxɛ] v. interrupt
  • sebuxâse /ˈsebuxəsɛ/ [ˈheβuxəsɛ] v. drop
  • sedâ /ˈsɛdə/ [ˈhɛrsə] v. register
  • seha /ˈseha/ [ˈheha] v. snap
  • sehe /ˈsɛhɛ/ [ˈhɛhɛ] adj. ugly
  • seho /ˈsehɔ/ [ˈhehɔ] v. nod
  • seho /ˈsɛhɔ/ [ˈhɛhɔ] n. trade
  • seje /ˈsɛdʒɛ/ [ˈhɛdʒɛ] adj. vague
  • sejo /ˈsedʒɔ/ [ˈhedʒɔ] n. floor, ground
  • seko /ˈsɛkɔ/ [ˈhɛkɔ] num. eight
  • semi /ˈsɛmi/ [ˈhɛmi] n. mind
  • sene /ˈsɛnɛ/ [ˈhɛnɛ] v. desire
  • senguthihe /ˈseŋuθihɛ/ [ˈheŋuθihɛ] n. carcass
  • sese /ˈsese/ [ˈhese] v. stop
  • sese /ˈsɛsɛ/ [ˈhɛsɛ] n. money
  • seso /ˈsesɔ/ [ˈhesɔ] n. history
  • sesokoho /ˈsɛsɔkɔhɔ/ [ˈhɛsɔkɔhɔ] adj. sweet
  • sesu /ˈsɛsu/ [ˈhɛsu] n. skeleton
  • sethi /ˈsɛθi/ [ˈhɛθi] n. arm
  • seti /ˈsɛti/ [ˈhɛti] n. art
  • setâ /ˈsetə/ [ˈhetə] adj. popular
  • setâ /ˈsɛtə/ [ˈhɛtə] n. sap, glue
  • sexe /ˈseɣɛ/ [ˈheɣɛ] n. attention
  • sexe /ˈsɛxe/ [ˈhɛxe] v. seek
  • sexe /ˈsɛxɛ/ [ˈhɛxɛ] n. coal
  • sexâkoxe /ˈsexəkɔxɛ/ [ˈhexəkɔxɛ] adv. almost
  • sexâtobi /ˈsɛxətɔbi/ [ˈhɛxətɔβi] v. spit; n. spit
  • sezu /ˈsezu/ [ˈhezu] n. paradise
  • sezâ /ˈsezə/ [ˈhezə] adj. certain
  • she /ʃe/ conj. after
  • shee /ˈʃeɛ/ v. lend
  • shu /ʃu/ v. shoot
  • shuxe /ˈʃuxɛ/ v. perform
  • si /si/ [hi] v. have
  • sibu /ˈsibu/ [ˈhiβu] n. spring
  • side /ˈsidɛ/ [ˈhirsɛ] n. throat
  • sidethito /ˈsidɛθitɔ/ [ˈhirsɛθisɔ] n. boat
  • sidâ /ˈsidə/ [ˈhirsə] v. love; n. love
  • siho /ˈsihɔ/ [ˈhihɔ] n. issue
  • sii /ˈsii/ [ˈhii] v. hate
  • sijo /ˈsidʒɔ/ [ˈhidʒɔ] n. cushion
  • simu /ˈsimu/ [ˈhimu] adj. special
  • sine /ˈsinɛ/ [ˈhinɛ] n. lip
  • sio /ˈsiɔ/ [ˈhiɔ] n. couch, sofa
  • sise /ˈsise/ [ˈhise] v. earn
  • sisi /ˈsisi/ [ˈhisi] n. father
  • sisobusa /ˈsisɔbusa/ [ˈhisɔβusa] adv. ok
  • site /ˈsitɛ/ [ˈhisɛ] n. chance
  • sitha /ˈsiθa/ [ˈhiθa] n. uncle
  • sithi /ˈsiθi/ [ˈhiθi] v. understand
  • siti /ˈsiti/ [ˈhisi] n. leg
  • so’i /ˈsɔʔi/ [ˈhɔʔi] n. weight
  • so /sɔ/ [hɔ] det. all
  • sobe /ˈsɔbe/ [ˈhɔβe] v. guess; n. guess
  • sobebiho /ˈsɔbebihɔ/ [ˈhɔβebihɔ] n. nation
  • sobi /ˈsɔbi/ [ˈhɔβi] n. home
  • sobitesu /ˈsɔbitɛsu/ [ˈhɔβisɛsu] n. toy
  • sobizeo /ˈsɔbizeɔ/ [ˈhɔβizeɔ] n. research
  • sobu /ˈsɔbu/ [ˈhɔβu] n. trip
  • sode /ˈsɔde/ [ˈhɔrse] n. meal
  • sode /ˈsɔdɛ/ [ˈhɔrsɛ] n. site
  • sodebeto /ˈsɔdɛbetɔ/ [ˈhɔrsɛβetɔ] prep. against
  • sodeese /ˈsɔdɛesɛ/ [ˈhɔrsɛesɛ] n. well
  • sodenguhe /ˈsɔdɛŋuhɛ/ [ˈhɔrsɛŋuhɛ] n. quality
  • sodi /ˈsɔði/ [ˈhɔði] n. sign
  • sodâ /ˈsɔdə/ [ˈhɔrsə] n. number
  • sohe /ˈsɔhɛ/ [ˈhɔhɛ] num. ten
  • sohexezi /ˈsɔhɛxɛzi/ [ˈhɔhɛxɛzi] n. pot
  • sohezude /ˈsɔhɛzude/ [ˈhɔhɛzurse] n. ear
  • sohi /ˈsɔhi/ [ˈhɔhi] adj. whole
  • soho /ˈsɔhɔ/ [ˈhɔhɔ] adv. actually
  • sohoxexâ /ˈsɔhɔxɛxə/ [ˈhɔhɔxɛxə] n. cell
  • soi /ˈsɔi/ [ˈhɔi] n. kettle
  • sojemithi /ˈsɔdʒɛmiθi/ [ˈhɔdʒɛmiθi] v. tell
  • sojo /ˈsɔdʒɔ/ [ˈhɔdʒɔ] v. execute
  • sokakohi /ˈsɔkakɔhi/ [ˈhɔkakɔhi] n. peace
  • soke /ˈsɔkɛ/ [ˈhɔkɛ] adj. flat
  • soko /ˈsɔkɔ/ [ˈhɔkɔ] n. society
  • some /ˈsɔme/ [ˈhɔme] adj. beautiful
  • somihese /ˈsɔmihɛsɛ/ [ˈhɔmihɛsɛ] n. bean
  • somu /ˈsɔmu/ [ˈhɔmu] n. crown
  • somunuho /ˈsɔmunuhɔ/ [ˈhɔmunuhɔ] n. horizon
  • sone /ˈsɔne/ [ˈhɔne] n. charge
  • sone /ˈsɔnɛ/ [ˈhɔnɛ] v. get
  • sonethonâ /ˈsɔneθɔnə/ [ˈhɔneθɔnə] n. look (apperance)
  • soneuti /ˈsɔneuti/ [ˈhɔneuti] adj. happy
  • soneze’i /ˈsɔnezeʔi/ [ˈhɔnezeʔi] n. claw
  • songi /ˈsɔŋi/ [ˈhɔŋi] v. try
  • sonu /ˈsɔnu/ [ˈhɔnu] n. hill
  • sose /ˈsɔse/ [ˈhɔse] adv. soon
  • sose /ˈsɔsɛ/ [ˈhɔsɛ] n. footprint
  • soshe /ˈsɔʃe/ [ˈhɔʃe] adj. (sexually) aroused
  • soso /ˈsɔsɔ/ [ˈhɔsɔ] adv. over
  • sosongike /ˈsɔsɔŋikɛ/ [ˈhɔsɔŋikɛ] adv. where
  • sosu /ˈsɔsu/ [ˈhɔsu] n. vein
  • sote /ˈsɔtɛ/ [ˈhɔtɛ] n. threat
  • sotho /ˈsɔθɔ/ [ˈhɔθɔ] adj. little
  • sothokohe /ˈsɔθɔkɔhɛ/ [ˈhɔθɔkɔhɛ] adv. early
  • soti /ˈsɔti/ [ˈhɔti] adj. nice
  • sotidâho /ˈsɔtidəhɔ/ [ˈhɔtirsəhɔ] n. subject
  • sotijobi /ˈsɔtidʒɔbi/ [ˈhɔtidʒɔβi] n. ray
  • soto /ˈsɔtɔ/ [ˈhɔtɔ] n. mist
  • sotozuka /ˈsɔtɔzuka/ [ˈhɔtɔzuka] adj. real
  • sotâ /ˈsɔtə/ [ˈhɔtə] n. cat
  • sotânehi /ˈsɔtənɛhi/ [ˈhɔtənɛhi] v. display
  • sou /ˈsɔu/ [ˈhɔu] n. south
  • soxe /ˈsɔxɛ/ [ˈhɔxɛ] adj. tired
  • soxe /ˈsɔɣɛ/ [ˈhɔɣɛ] n. wind
  • soxethonâ /ˈsɔxɛθɔnə/ [ˈhɔxɛθɔnə] n. canvas
  • soxo /ˈsɔxɔ/ [ˈhɔxɔ] n. business
  • soxâ /ˈsɔxə/ [ˈhɔxə] prep. off
  • soze /ˈsɔze/ [ˈhɔze] n. harmony
  • sozi /ˈsɔzi/ [ˈhɔzi] n. action
  • sozu /ˈsɔzu/ [ˈhɔzu] pron. one
  • sozuxeho /ˈsɔzuɣɛhɔ/ [ˈhɔzuɣɛhɔ] adj. curious
  • su /su/ [hu] n. cotton
  • sungu /ˈsuŋu/ [ˈhuŋu] n. potion
  • suzâ /ˈsuzə/ [ˈhuzə] det. little
  • suzânâjo /ˈsuzənədʒɔ/ [ˈhuzənədʒɔ] v. seem
  • /sə/ [hə] v. pass
  • sâbi /ˈsəbi/ [ˈhəβi] n. cord
  • sâhe /ˈsəhɛ/ [ˈhəhɛ] n. arch
  • sâmi /ˈsəmi/ [ˈhəmi] n. puzzle
  • sâne /ˈsəne/ [ˈhəne] n. ink
  • sâne /ˈsənɛ/ [ˈhənɛ] adv. now
  • sâtâsuho /ˈsətəsuhɔ/ [ˈhətəsuhɔ] adj. current
  • ta /ta/ pron. each
  • tabi /ˈtabi/ [ˈtaβi] pron. other
  • te’ii /ˈtɛʔii/ v. please
  • te /tɛ/ adv. too
  • tee /ˈtɛe/ v. learn
  • teho /ˈtɛhɔ/ n. type
  • temi /ˈtɛmi/ n. case
  • tene /ˈtɛne/ n. (hair) brush
  • tene /ˈtɛnɛ/ n. clothes, clothing
  • tengixe /ˈtɛŋixɛ/ n. oil
  • tenu /ˈtɛnu/ adj. recent
  • tenâ /ˈtɛnə/ n. detail
  • tenâze /ˈtɛnəze/ n. size
  • tetha /ˈtɛθa/ adj. perfect
  • teto /ˈtɛtɔ/ v. drive
  • tetâ /ˈtɛtə/ n. seat
  • texetho /ˈtɛxɛθɔ/ adv. more
  • tha /θa/ det. less
  • thahe /ˈθahɛ/ v. serve
  • thaho /ˈθahɔ/ adj. probable
  • the /θe/ adv. back
  • thebu /ˈθebu/ [ˈθeβu] adv. before
  • thedâ /ˈθedə/ [ˈθersə] n. phone
  • themi /ˈθemi/ v. compare
  • theso /ˈθesɔ/ adj. difficult
  • thesu /ˈθesu/ v. boil
  • thetho /ˈθɛθɔ/ adj. blank
  • thexe /ˈθexɛ/ v. cook (heat food), cook (prepare food)
  • theze /ˈθeze/ n. shit; v. shit
  • thezâ /ˈθezə/ v. ring
  • thi /θi/ adj. thin (of an object), slim (of a person)
  • thide /ˈθidɛ/ [ˈθirsɛ] n. drawer
  • thihe /ˈθihɛ/ n. staff
  • thimi /ˈθimi/ n. expression
  • thingi /ˈθiŋi/ adv. exactly
  • thingu /ˈθiŋu/ v. practise
  • thisu /ˈθisu/ n. journey
  • thixe /ˈθixɛ/ prep. about
  • tho /θɔ/ prep. like
  • thobi /ˈθɔbi/ [ˈθɔβi] n. soil
  • thodâ /ˈθɔdə/ [ˈθɔrsə] n. apple
  • thohi /ˈθɔhi/ n. fin (of fish)
  • thoho /ˈθɔhɔ/ adj. open
  • thoke /ˈθɔkɛ/ v. flirt
  • thomi /ˈθɔmi/ num. seven
  • thomu /ˈθɔmu/ n. unit
  • thone /ˈθɔne/ n. planet
  • thongi /ˈθɔŋi/ n. blasphemy
  • thongu /ˈθɔŋu/ adj. physical
  • thonâ /ˈθɔnə/ n. dungeon
  • thote /ˈθɔte/ v. reach
  • thotha /ˈθɔθa/ v. balance
  • thothi /ˈθɔθi/ n. smoke
  • thotho /ˈθɔθɔ/ prep. such
  • thoti /ˈθɔti/ adj. brown
  • thoxe /ˈθɔxe/ n. brother
  • thoxo /ˈθɔxɔ/ art. every
  • thoxâ /ˈθɔxə/ n. bag
  • thozi /ˈθɔzi/ n. hand, wrist
  • thozu /ˈθɔzu/ v. wash
  • thu /θu/ v. wear
  • thube /ˈθube/ [ˈθuβe] n. bird
  • thuhe /ˈθuhɛ/ n. drain
  • thutâ /ˈθutə/ n. letter
  • thuzi /ˈθuzi/ det. each
  • thâ /θə/ v. include
  • thâho /ˈθəhɔ/ n. armoury
  • thâtho /ˈθəθɔ/ n. weapon
  • thâto /ˈθətɔ/ n. hair (of head), hair (of body)
  • thâzu /ˈθəzu/ n. word
  • ti /ti/ adv. better
  • timi /ˈtimi/ v. steal
  • tine /ˈtine/ v. drift
  • tingu /ˈtiŋu/ adj. clear
  • tiso /ˈtisɔ/ n. ancestor, forefather
  • tixe /ˈtixɛ/ v. edit
  • tixâ /ˈtixə/ pron. someone
  • to /tɔ/ prep. in
  • tobi /ˈtɔbi/ [ˈtɔβi] n. bottom (lowest part) adv. under
  • tobu /ˈtɔbu/ [ˈtɔβu] n. insurance
  • todetho /ˈtɔdeθɔ/ [ˈtɔrseθɔ] n. spoon
  • tohi /ˈtɔhi/ n. teacher
  • toho /ˈtɔhɔ/ n. carpet
  • toho /ˈtɔħɔ/ n. bitch
  • toi /ˈtɔi/ v. excite
  • toke /ˈtɔkɛ/ n. moment
  • tokene /ˈtɔkɛne/ n. boss
  • toko /ˈtɔkɔ/ n. thumb
  • tome /ˈtɔme/ n. night
  • tomiko /ˈtɔmikɔ/ det. enough
  • tone /ˈtɔnɛ/ adj. sudden
  • tonu /ˈtɔnu/ n. bucket
  • tose /ˈtɔsɛ/ n. dust, flour
  • toso /ˈtɔsɔ/ n. prison
  • tosoho /ˈtɔsɔhɔ/ v. would
  • tosu /ˈtɔsu/ v. provide
  • totha /ˈtɔθa/ adj. right (direction)
  • tothi /ˈtɔθi/ n. owner
  • totho /ˈtɔθɔ/ n. transport
  • toxe /ˈtɔxe/ adj. empty
  • toxe /ˈtɔxɛ/ n. son
  • toxe /ˈtɔɣɛ/ n. chin
  • toxo /ˈtɔxɔ/ n. bridge
  • toze /ˈtɔze/ n. hell
  • u /u/ n. wound
  • usu /ˈusu/ adv. in
  • ute /ˈute/ adj. military
  • uto /ˈutɔ/ adj. new
  • uxebi /ˈuxɛbi/ [ˈuxɛβi] n. crack; v. crack
  • uzu /ˈuzu/ n. steel
  • xe /xe/ v. believe
  • xe /xɛ/ adv. today
  • xe /ɣe/ n. fat
  • xe /ɣɛ/ n. process
  • xebe /ˈxɛbe/ [ˈxɛβe] adj. light (weight)
  • xebisu /ˈɣebisu/ [ˈɣeβisu] n. nature
  • xebite /ˈɣɛbitɛ/ [ˈɣɛβisɛ] adv. probably
  • xebizi /ˈɣɛbizi/ [ˈɣɛβizi] n. heart
  • xede /ˈxɛdɛ/ [ˈxɛrsɛ] adv. how
  • xede /ˈɣɛdɛ/ [ˈɣɛrsɛ] v. exercise; n. exercise
  • xedâho /ˈɣɛdəhɔ/ [ˈɣɛrsəhɔ] n. seed
  • xeha /ˈxɛha/ n. wave (ocean)
  • xeha /ˈɣɛha/ n. medicine
  • xeho /ˈɣɛhɔ/ adv. close
  • xehone /ˈɣɛhɔnɛ/ n. plan
  • xehose /ˈɣehɔsɛ/ n. bench
  • xejo /ˈɣedʒɔ/ n. law
  • xemu /ˈxɛmu/ n. tide
  • xemu /ˈɣɛmu/ n. cloud
  • xenesi /ˈɣɛnesi/ n. one
  • xengi /ˈxeŋi/ v. count
  • xese /ˈɣese/ adj. dry
  • xese /ˈɣɛse/ n. shore
  • xesenâ /ˈɣɛsenə/ adv. then
  • xeseze /ˈɣɛseze/ n. forehead
  • xesu /ˈxesu/ v. defecate
  • xetho /ˈxɛθɔ/ n. riot
  • xetho /ˈɣɛθɔ/ n. cousin
  • xethongi /ˈɣeθɔŋi/ v. teach
  • xetosu /ˈɣetɔsu/ n. liver
  • xetâ /ˈɣɛtə/ adj. similar
  • xexe /ˈxeɣɛ/ v. smile; n. smile
  • xexeho /ˈɣɛxɛhɔ/ adj. subtle
  • xexeso /ˈɣɛɣɛsɔ/ n. farm
  • xexâde /ˈɣɛxəde/ [ˈɣɛxərse] n. cigarette
  • xeze /ˈxɛze/ n. idea
  • xezi /ˈxezi/ v. tread
  • xezi /ˈxɛzi/ v. point
  • xezâ /ˈxɛzə/ v. discuss
  • xezâbi /ˈɣɛzəbi/ [ˈɣɛzəβi] v. turn
  • xeâ /ˈxɛə/ v. prepare
  • xo /xɔ/ v. find
  • xo /ɣɔ/ adv. course
  • xohi /ˈxɔhi/ n. change
  • xohote /ˈɣɔhɔte/ n. saddle
  • xongu /ˈxɔŋu/ adj. silent
  • xose /ˈxɔse/ v. build
  • xoxe /ˈxɔxɛ/ adj. hot
  • xozuho /ˈɣɔzuhɔ/ n. role
  • xu /ɣu/ n. nose, beak
  • xuka /ˈɣuka/ v. prove
  • xukote /ˈɣukɔtɛ/ n. guy
  • xuthine /ˈɣuθine/ n. desk
  • xuxâ /ˈɣuxə/ v. agree
  • xâ’i /ˈxəʔi/ n. fan (enthusiast)
  • /xə/ v. deal
  • /ɣə/ n. problem
  • xâde /ˈxədɛ/ [ˈxərsɛ] n. center
  • xâdemi /ˈɣədɛmi/ [ˈɣərsɛmi] n. spell (of magic)
  • xâhi /ˈxəhi/ n. stock
  • xâje /ˈɣədʒɛ/ n. pencil
  • xâka /ˈxəka/ adj. cool (slightly cold)
  • xâka /ˈɣəka/ n. fowl
  • xâkaze /ˈɣəkaze/ n. hag (old woman)
  • xâmise /ˈɣəmise/ n. dish
  • xânesi /ˈɣənɛsi/ v. fold; n. fold
  • xânângu /ˈɣənəŋu/ n. whore
  • xâse /ˈxəsɛ/ adj. top
  • xâso /ˈɣəsɔ/ n. risk
  • xâsozi /ˈɣəsɔzi/ n. star
  • xâteje /ˈɣətɛdʒɛ/ adj. social
  • xâtho /ˈxəθɔ/ v. increase
  • xâthoho /ˈɣəθɔhɔ/ n. project
  • xâthozâ /ˈɣəθɔzə/ n. challenge
  • xâti /ˈɣəti/ v. realize
  • xâxâne /ˈɣəxəne/ v. hope
  • xâzithi /ˈɣəziθi/ adj. fragile
  • xâzâ /ˈɣəzə/ v. damage
  • za /za/ adv. especially
  • zabe /ˈzabe/ [ˈzaβe] n. trap; v. trap
  • zasethi /ˈzasɛθi/ adj. great
  • ze /ze/ conj. as
  • ze /zɛ/ v. expect
  • zebi /ˈzɛbi/ [ˈzɛβi] n. (stage) play
  • zede /ˈzɛdɛ/ [ˈzɛrsɛ] n. shape
  • zee /ˈzeɛ/ v. taste
  • zeho /ˈzehɔ/ adv. together
  • zeho /ˈzɛhɔ/ n. credit
  • zejo /ˈzɛdʒɔ/ n. description
  • zeka /ˈzɛka/ adj. stupid
  • zeko /ˈzekɔ/ v. talk
  • zemi /ˈzɛmi/ n. future
  • zene /ˈzene/ n. training
  • zene /ˈzene/ adv. yesterday
  • zengi /ˈzeŋi/ n. painting
  • zenâ /ˈzenə/ n. spear
  • zese /ˈzɛse/ n. stable
  • zese /ˈzɛsɛ/ n. horse
  • zeso /ˈzesɔ/ n. gate
  • zesu /ˈzɛsu/ n. religion
  • zete /ˈzete/ n. film
  • zethi /ˈzeθi/ n. liquid
  • zetho /ˈzeθɔ/ adj. private
  • zetho /ˈzɛθɔ/ n. mistake, error
  • zetâ /ˈzɛtə/ v. want
  • zexe /ˈzexɛ/ v. think
  • zeze /ˈzeze/ n. beard
  • zeze /ˈzɛze/ v. avoid
  • zi /zi/ n. level
  • zibi /ˈzibi/ [ˈziβi] n. brush, broom
  • ziha /ˈziha/ v. crush, grind
  • zine /ˈzinɛ/ v. write
  • zise /ˈzisɛ/ n. recognition
  • ziso /ˈzisɔ/ n. accent
  • zisu /ˈzisu/ adj. fine
  • zixene /ˈzixɛne/ v. dance
  • zo’i /ˈzɔʔi/ n. environment
  • zo /zɔ/ adv. only
  • zobinu /ˈzɔbinu/ [ˈzɔβinu] n. trousers, pants
  • zobixâ /ˈzɔbixə/ [ˈzɔβixə] n. luck
  • zobubu /ˈzɔbubu/ [ˈzɔβubu] n. acid
  • zode /ˈzɔdɛ/ [ˈzɔrsɛ] det. whatever
  • zodeho /ˈzɔdɛħɔ/ [ˈzɔrsɛħɔ] v. calculate
  • zohengi /ˈzɔhɛŋi/ adj. drunk (inebriated)
  • zoho /ˈzɔhɔ/ adj. stable
  • zoise /ˈzɔise/ n. castle
  • zokomi /ˈzɔkɔmi/ v. drink; n drink
  • zomethi /ˈzɔmeθi/ adj. long
  • zomi /ˈzɔmi/ n. rock, stone
  • zomiha /ˈzɔmiha/ adj. naked
  • zonâ /ˈzɔnə/ n. answer
  • zoo /ˈzɔɔ/ num. three
  • zosi /ˈzɔsi/ v. slip
  • zosone /ˈzɔsɔne/ v. act
  • zosoti /ˈzɔsɔti/ v. push
  • zosuhi /ˈzɔsuhi/ n. fork
  • zote /ˈzɔte/ n. ability
  • zote /ˈzɔtɛ/ n. field
  • zothiko /ˈzɔθikɔ/ adj. smooth
  • zoti /ˈzɔti/ v. improve
  • zoxe /ˈzɔxɛ/ v. throw
  • zoxo /ˈzɔxɔ/ n. president
  • zoxotâ /ˈzɔxɔtə/ n. model
  • zoxâ /ˈzɔxə/ n. brush, (hair) brush
  • zoxâbe /ˈzɔxəbe/ [ˈzɔxəβe] prep. into
  • zozi /ˈzɔzi/ n. knife
  • zu /zu/ prep. by
  • zuho /ˈzuhɔ/ adv. once
  • /zə/ adv. well
  • zâbehâ /ˈzəbɛhə/ [ˈzəβɛhə] n. treatment
  • zâdohi /ˈzədɔhi/ [ˈzərsɔhi] n. frost
  • zâdongi /ˈzəðɔŋi/ n. death
  • zâdonu /ˈzəðɔnu/ n. flight
  • zâhanâ /ˈzəhanə/ n. division
  • zâhedâ /ˈzəhɛdə/ [ˈzəhɛrsə] n. settlement
  • zâhiki /ˈzəhiki/ [ˈzəhiʂi] n. movement
  • zâhingi /ˈzəhiŋi/ n. product
  • zâhohi /ˈzəħɔhi/ n. decision
  • zâhoso /ˈzəħɔsɔ/ n. election
  • zâhothone /ˈzəhɔθɔne/ n. argument
  • zâhoxe /ˈzəhɔxe/ n. destruction
  • zâhoxo /ˈzəħɔxɔ/ n. choice
  • zâhuse /ˈzəhusɛ/ n.> behaviour
  • zâi /ˈzəi/ adj. various
  • zâje /ˈzədʒɛ/ adv. even
  • zâjoxu /ˈzədʒɔɣu/ n. growth
  • zâjâte /ˈzədʒəte/ n. explanation
  • zâkime /ˈzəkime/ [ˈzəʂime] n. hearing
  • zâmisi /ˈzəmisi/ n. analysis
  • zâmâtâ /ˈzəmətə/ n. defence
  • zânebâi /ˈzənɛbəi/ [ˈzənɛβəi] n. protection
  • zânenu /ˈzənɛnu/ n. development
  • zângeso /ˈzəŋɛsɔ/ n. loss
  • zângesose /ˈzəŋesɔsɛ/ n. failure
  • zângexo /ˈzəŋexɔ/ n. arrival
  • zângibo /ˈzəŋibɔ/ [ˈzəŋiβɔ] n. discovery
  • zângobu /ˈzəŋɔbu/ [ˈzəŋɔβu] n. feeling
  • zângoto /ˈzəŋɔtɔ/ n. suggestion
  • zângubi /ˈzəŋubi/ [ˈzəŋuβi] n. memory
  • zâqeko /ˈzəqɛkɔ/ n. response
  • zâqobu /ˈzəqɔbu/ [ˈzəqɔβu] n. cost
  • zâqohi /ˈzəqɔhi/ n. knowledge
  • zâqojo /ˈzəqɔdʒɔ/ n. identity
  • zâsote /ˈzəsɔte/ n. meeting
  • zâsu /ˈzəsu/ v. roll
  • zâte’oe /ˈzəteʔɔe/ n. pleasure
  • zâthaje /ˈzəθadʒɛ/ n. service
  • zâthi /ˈzəθi/ adv. quite
  • zâthome /ˈzəθɔme/ n. opening
  • zâto /ˈzətɔ/ n. trouble
  • zâtoo /ˈzətɔɔ/ n. excitement
  • zâtâ /ˈzətə/ n. wolf
  • zâxe /ˈzəxe/ n. belief
  • zâxee /ˈzəxɛɛ/ n. preparation
  • zâxuda /ˈzəɣuda/ [ˈzəɣursa] n. proof
  • zâxuxi /ˈzəɣuxi/ n. agreement
  • zâxâdemi /ˈzəɣədemi/ [ˈzəɣərsemi] n. spelling
  • zâzâxe /ˈzəzəxɛ/ n. thought
  • â /ə/ v. do
  • âbi /ˈəbi/ [ˈəβi] n. disease
  • âbu /ˈəbu/ [ˈəβu] n. shell
  • âhe /ˈəhɛ/ v. rise
  • âhi /ˈəhi/ n. rumour
  • âho /ˈəhɔ/ n. pillow
  • âje /ˈədʒɛ/ adv. maybe
  • ângi /ˈəŋi/ n. brick
  • âtâ /ˈətə/ n. part
  • âxe /ˈəxɛ/ n. power
  • âze /ˈəze/ n. mirror
  • âzâ /ˈəzə/ adj. cool (fashionable)